งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ กำหนดโดยการสำรวจ ประมาณราคาจากข้อเท็จจริง ดังนี้  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน  ค่าดำเนินการ กำไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ กำหนดโดยการสำรวจ ประมาณราคาจากข้อเท็จจริง ดังนี้  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน  ค่าดำเนินการ กำไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ กำหนดโดยการสำรวจ ประมาณราคาจากข้อเท็จจริง ดังนี้  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน  ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี (Factor F)  ค่ารื้อถอน และขนย้าย  ค่าออกแบบและควบคุมงาน  ค่าธรรมเนียมอนุญาตปลูกสร้าง  ค่าเสื่อมราคา  ค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภค  ค่าทดแทนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าเสียหาย จากการประกอบอาชีพ และค่าเสียหายทาง จิตใจฯ

2 ตัวอย่างรายละเอียดการประเมิน ค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ อาคารสิ่ง ปลูกสร้างและอื่นๆ ตัวอย่างรายละเอียดการประเมิน ค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ อาคารสิ่ง ปลูกสร้างและอื่นๆ

3 แนว เวนคืน

4 แบบฟอร์ม 10 แนวเวนคืน

5 แบบฟอร์ม 7

6 แบบฟอร์ม 9 แนวเวนคืน

7 แบบฟอร์ม 9 แนวเวนคืน

8 แบบฟอร์ม 9 แนว เวนคืน

9 เอกสารแสดงประกอบการประเมิน

10 แบบฟอร์ ม 8

11 แบบฟอร์ม 6

12

13

14 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย กฎหมายต้องทำการรื้อถอนอาคาร สิ่ง ปลูกสร้างและอื่นๆภายในระยะเวลาที่ เจ้าหน้าที่กำหนด การรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้าง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ กำหนดโดยการสำรวจ ประมาณราคาจากข้อเท็จจริง ดังนี้  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน  ค่าดำเนินการ กำไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google