งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัตถุประสงค์โครงการ  ขอบเขตโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ฟังก์ชั่นการทำงาน ของโปรแกรม  ทดสอบการทำงาน  สรุปผลโครงการ  ข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัตถุประสงค์โครงการ  ขอบเขตโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ฟังก์ชั่นการทำงาน ของโปรแกรม  ทดสอบการทำงาน  สรุปผลโครงการ  ข้อเสนอแนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วัตถุประสงค์โครงการ  ขอบเขตโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ฟังก์ชั่นการทำงาน ของโปรแกรม  ทดสอบการทำงาน  สรุปผลโครงการ  ข้อเสนอแนะ

3  พัฒนาโปรแกรมที่สามารถประมาณ ราคาการก่อสร้างได้  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประมาณราคา - ทำแผนงานก่อสร้างและ แผนการใช้เงินได้ - ทำรายงานนำเสนอได้ - จัดทำบัญชีปริมาณราคาได้

4

5  สามารถประมาณราคาโดยใช้ราคา กลาง  แสดงรายงานปริมาณและราคาตาม แบบมาตรฐานได้  แสดงรายงานปริมาณและราคาใน รูปแบบที่จะนำไปยื่นประมูลได้  แสดงแผนภูมิแสดงปริมาณราคาของ แต่ละหมวด  สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลวัสดุ และอื่นๆได้  สามารถสำรองฐานข้อมูล และนำเข้า ฐานข้อมูลได้

6

7 ประมาณราคาโดยเริ่มโครงการ ใหม่

8

9

10

11

12

13

14

15 ปัญหา  เสียเวลาในการปรับแก้ ฐานข้อมูลหลายครั้ง  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องส่วน ใหญ่เป็นโปรแกรมในเชิง พาณิชย์  ไม่สามารถทำการอัพเดต ข้อมูลโครงการนอกเครือข่าย กับเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ได้

16 ข้อเสนอแนะ  พัฒนาโปรแกรมให้ มี ความสามารถในการจัดการ มากขึ้น  การกรอกค่า F ในช่วงของ การประมาณราคาควรให้ โปรแกรมรวมราคาวัสดุแล้วทำ การเลือกค่า F เองโดยไม่ต้อง ให้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นผู้กรอก

17


ดาวน์โหลด ppt  วัตถุประสงค์โครงการ  ขอบเขตโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ฟังก์ชั่นการทำงาน ของโปรแกรม  ทดสอบการทำงาน  สรุปผลโครงการ  ข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google