งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CEG101 บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CEG101 บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CEG101 บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง

2 วิศวกรรมโครงสร้างคือ อะไร ? ก่อนตอบต้องบอกให้ได้ก่อนว่า “ โครงสร้าง คืออะไร ?”

3 โครงสร้างคือ... ส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ที่มีหน้าที่ 1. ยึดชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างให้มั่นคง (Stabilize) 2. รับน้ำหนัก และสามารถถ่ายแรงลงสู่ที่รองรับ (Support)

4 โครงสร้างที่ดีจะต้อง... 1. มีความปลอดภัย (Safety) 2. ราคาประหยัด (Economy) 3. สามารถก่อสร้างได้ (Constructability) 4. มีความคงทน (Durability) 5. มีสภาพเหมาะกับการใช้งานที่ดี (Serviceability)

5 บทบาทหน้าที่ (Role) ของวิศวกร โครงสร้าง 1. วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับเจ้าของโครงการ (Owner) 2. วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ออกแบบ (Designer) 3. วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ควบคุม การก่อสร้าง (Construction Consulting) 4. วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) 5. วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ขาย อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง (Sales)

6 การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิก และวิศวกรโครงสร้าง เจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร โครงสร้าง, ปฐพี, โยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล

7 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงาน ให้เจ้าของโครงการ (Owner) 1. แนะนำกำหนดรูปแบบของอาคาร คุยกับสถาปนิก ของโครงการ คัดเลือกผู้รับเหมา 2. ควบคุมดูแล และประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามหลักการวิศวกรรม โครงสร้าง 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการก่อสร้าง (Construction Documents) จากบริษัท ออกแบบ

8 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงาน ให้บริษัทผู้ออกแบบ (Designer) 1. กำหนดระบบและขนาดเบื้องต้น (Preliminary Design) 2. ออกแบบ (Design) โครงสร้าง และกำหนด รายละเอียด (Detailing) ของแบบก่อสร้าง (Blue Prints) 3. ทำงานร่วมกับผู้ประมาณราคา (Estimator) 4. กำหนดเอกสารกำกับการก่อสร้าง (Construction Documents and Specification) 5. แก้ไขแบบรายละเอียด และการออกแบบให้เหมาะสม กับสถานการณ์จริง และการเปลี่ยนแปลงตามความ ต้องการของเจ้าของ

9 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงาน ให้กับบริษัทผู้ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Consulting)  ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ Shop Drawing  ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรม (Supervision)  แก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม ร่วมกับวิศวกร ผู้ออกแบบ และเจ้าของ  ให้คำแนะนำกับเจ้าของเพื่อตรวจรับงานงวด

10 วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมา ย่อย (Contractor & Subcontractor)  ทำงานร่วมกับผู้ประมาณราคา (Estimator) เพื่อยื่น เสนอราคา (Bidding)  ตรวจสอบและความถูกต้องแบบก่อสร้างทั้งหมด และทำงานร่วมกับวิศวกรเทคนิคก่อสร้างเพื่อ กำหนดวิธีก่อสร้าง  ออกแบบและจัดทำแบบค้ำยัน คำนวณโครงสร้าง ชั่วคราว โครงสร้างยึด และแบบหล่อค้ำยันต่างๆ  จัดทำ Shop Drawing เพื่อให้วิศวกรควบคุมผู้ ควบคุมการก่อสร้าง และออกแบบตรวจ Approve

11 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงาน ให้กับบริษัทผู้ขายอุปกรณ์และ วัสดุก่อสร้าง (Sales)  แนะนำขาย สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการ ก่อสร้าง  เสนอการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง (Solution) ให้กับ บริษัทผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หรือ ผู้รับเหมา ( ย่อย )  ติดตาม Order กับฝ่ายผลิตเพื่อส่งงาน


ดาวน์โหลด ppt CEG101 บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google