งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ประชา ตระการศิลป์ 1 ผู้บรรยาย Mobile: 01-6434333 web.schq.mi.th/~suriyon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ประชา ตระการศิลป์ 1 ผู้บรรยาย Mobile: 01-6434333 web.schq.mi.th/~suriyon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ประชา ตระการศิลป์ 1 ผู้บรรยาย Mobile: 01-6434333 E-mail : suriyon@schq.mi.th web.schq.mi.th/~suriyon

3 การบริหารงาน ระบบงานคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ให้ประสบ ความสำเร็จ Mobile: 01-6434333 Mobile: 01-6434333 E-mail :suriyon@schq.mi.th E-mail :suriyon@schq.mi.th web.schq.mi.th/~suriyon web.schq.mi.th/~suriyon

4 1. Information Resource Management การ บริหารทรัพยากรด้านไอที 2.Technologies Management การบริหารเทคโนโลยี 3.Planning and Control การวางแผนและ ควบคุม 4.Managing System Development การ บริหารการพัฒนาระบบงาน 5.Production and Operation Management การ บริหารการดำเนินงาน การบริหารงาน ระบบงานคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ให้ประสบความสำเร็จ

5 1. Information Resource Management 1.1 HARDWARE & EQUIPMENT ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ ประกอบ 1.2 SOFTWARE ซอฟต์แวร์ 1.3 PEOPLEWARE บุคลากร 1.4 DATA ข้อมูล

6 2. Technologies Management 2.1 System Development Methodology กรรมวิธีการพัฒนาระบบงาน 2.2Hardware & Software technology เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ 2.3 Networking & Data Communication ระบบ เครือข่าย และการสื่อสารข้อมูล 2.4Database Management System (DBMS) ระบบ จัดการฐานข้อมูล 2.5Decision Support System ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ

7 2.6 Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 2.7Paperless Office & Office Automation สำนักงานไร้ กระดาษ และสำนักงานอัตโนมัติ 2.8CAD / CAM / CAE (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Engineering) คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ, อุตสาหกรรม, วิศวกรรม 2. Technologies Management ( ต่อ )

8 2.9Robotics หุ่นยนต์ 2.10Internet / Intranet/ Extranet อินเตอร์เนต / อินทราเนต / เอ็กทราเนต 2.11 Electronics Commerce อิเล็กทรอนิค การค้า 2.12Tele-Conference / Tele - Education / Tele - Medicine การประชุมทางไกล / การศึกษาทางไกล / การรักษา ทางไกล 2. Technologies Management ( ต่อ ) เป็นต้น

9 3. Planning and Control 3.1 STRATEGIC PLAN นโยบาย 3.2 MASTER PLAN แผนหลัก 3.3 EVALUATION การ ประเมินผล 3.4 MANAGEMENT การบริหาร ( หรือการจัดการ )

10 4. Managing System Development (SDLC/ SSADM) 4.1SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN การ วิเคราะห์ และออกแบบ ระบบ 4.2SYSTEM DEVELOPMENT การพัฒนาระบบ 4.3PROGRAMMING AND CODING การ ออกแบบ และเขียน โปรแกรม 4.4INSTALLATION การติดตั้งระบบเพื่อ ใช้งาน

11 5. Production and Operation Management 5.1 จำนวน และประสิทธิภาพของเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พร้อมระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.2 ระเบียบปฏิบัติ ลำดับ ขั้นตอน ในการ ปฏิบัติงาน / การบันทึกและการ ใช้ข้อมูล 5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยของ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ (Security & Disaster Recovery Planning) 5.4 การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ระดับ 5.5 บริหารงานด้านงบประมาณที่เพียงพอ

12 ๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ประชา ตระการศิลป์ 11 ผู้บรรยาย Mobile: 01-6434333 E-mail : suriyon@schq.mi.th web.schq.mi.th/~suriyon


ดาวน์โหลด ppt ๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ประชา ตระการศิลป์ 1 ผู้บรรยาย Mobile: 01-6434333 web.schq.mi.th/~suriyon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google