งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย” การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 วาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย” การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 วาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย” การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 วาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552

2 การบริหารโลกาภิวัตน์ : ความท้าทายเชิงนโยบาย

3 เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ: ผลิต บางขั้นตอนหรือผลิตแบบคลัสเตอร์  ต้องการขั้นตอนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ?  แย่งชิงทุกขั้นตอนมาผลิตแบบคลัสเตอร์ ?  การดำรงอยู่ทั้งสองลักษณะ ?  ถูกต้องหรือไม่ที่จะใช้การพัฒนาแบบ คลัสเตอร์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ? บทความ 1: อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไทยอยู่ในเครือข่ายที่ขยายตัว กว้างขวางในภูมิภาค

4 การลงทุนข้ามชาติ: การใช้ประโยชน์และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทข้ามชาติและ ผู้ประกอบการท้องถิ่น  ผลต่อการยกระดับของผู้ประกอบการไทย ?  การใช้ประโยชน์จากการเป็น “ซัพพลายเออร์ ของซัพพลายเออร์” ของผู้ประกอบการไทย ?  บทบาทภาครัฐที่จะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์อย่าง เหมาะสมและได้ประโยชน์เต็มที่ ? บทความ 2: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทชิ้นส่วนของไทยถูกลดชั้นเป็น “ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์”

5 การไปลงทุนในต่างประเทศของ บริษัทไทย: เหตุและผล  ปัจจัยที่บริษัทเลือกไปลงทุนต่างประเทศ ?  ผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ?  การใช้ฐานการผลิตในประเทศร่วมกับฐานการ ผลิตต่างประเทศ ?  ผลต่อเศรษฐกิจมหภาค ? บทความ 3: บริษัทในอุตสาหกรรมอัญมณี ไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น

6 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง ประเทศ: เพิ่มหรือลดความสามารถใน การแข่งขัน  แรงงานทดแทนกันได้ ?  รักษาความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการไทย ?  ลดแรงจูงใจในการยกระดับความสามารถในการ ผลิต ?  นโยบายรัฐและทางออกของผู้ประกอบการไทย ? บทความ 4: อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วในภูมิภาค

7 ความผิดพลาดอาจทำให้ตกขอบโลก Thomas Friedman: The World is Flat


ดาวน์โหลด ppt “การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย” การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 วาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google