งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย”
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 “การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย” วาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552

2 การบริหารโลกาภิวัตน์: ความท้าทายเชิงนโยบาย

3 เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ: ผลิตบางขั้นตอนหรือผลิตแบบคลัสเตอร์
ไทยอยู่ในเครือข่ายที่ขยายตัว กว้างขวางในภูมิภาค ต้องการขั้นตอนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ? แย่งชิงทุกขั้นตอนมาผลิตแบบคลัสเตอร์ ? การดำรงอยู่ทั้งสองลักษณะ ? ถูกต้องหรือไม่ที่จะใช้การพัฒนาแบบ คลัสเตอร์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ? บทความ 1: อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์

4 บริษัทชิ้นส่วนของไทยถูกลดชั้นเป็น “ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์”
การลงทุนข้ามชาติ: การใช้ประโยชน์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น บริษัทชิ้นส่วนของไทยถูกลดชั้นเป็น “ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์” ผลต่อการยกระดับของผู้ประกอบการไทย ? การใช้ประโยชน์จากการเป็น “ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์” ของผู้ประกอบการไทย ? บทบาทภาครัฐที่จะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์เต็มที่ ? บทความ 2: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

5 การไปลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทย: เหตุและผล
ไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น ปัจจัยที่บริษัทเลือกไปลงทุนต่างประเทศ ? ผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ? การใช้ฐานการผลิตในประเทศร่วมกับฐานการผลิตต่างประเทศ ? ผลต่อเศรษฐกิจมหภาค ? บทความ 3: บริษัทในอุตสาหกรรมอัญมณี

6 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ: เพิ่มหรือลดความสามารถในการแข่งขัน
การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วในภูมิภาค แรงงานทดแทนกันได้ ? รักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย? ลดแรงจูงใจในการยกระดับความสามารถในการผลิต? นโยบายรัฐและทางออกของผู้ประกอบการไทย ? บทความ 4: อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

7 ความผิดพลาดอาจทำให้ตกขอบโลก
Thomas Friedman: The World is Flat


ดาวน์โหลด ppt “การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของ ภาคอุตสาหกรรมไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google