งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM

2 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management การบริหารความรู้ในองค์กร  หัวใจของธุรกิจที่พึ่งพาระบบสารสนเทศ ใช้ความรู้ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าหรือ บริการที่มีนวัตกรรมหรือต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง  ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อการ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความอยู่รอดได้ มากกว่าทรัพย์สินอื่นๆขององค์กร การบริหารความรู้ในองค์กร  หัวใจของธุรกิจที่พึ่งพาระบบสารสนเทศ ใช้ความรู้ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าหรือ บริการที่มีนวัตกรรมหรือต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง  ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อการ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความอยู่รอดได้ มากกว่าทรัพย์สินอื่นๆขององค์กร

3 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management  ความรู้จึงกลายเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์สำคัญใน การบริหารกิจการสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล  องค์กรที่มีความรู้ ความสามารถจะมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมากกว่าขึ้นกว่าเดิม  จึงควรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่องค์กรผ่านกลไกการ เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการลอง ผิดลองถูก กระบวนการวิจัย การรวบรวมความรู้ จากสื่อดิจิตอลหรืออินเทอร์เนต ฯลฯ  ความรู้จึงกลายเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์สำคัญใน การบริหารกิจการสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล  องค์กรที่มีความรู้ ความสามารถจะมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมากกว่าขึ้นกว่าเดิม  จึงควรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่องค์กรผ่านกลไกการ เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการลอง ผิดลองถูก กระบวนการวิจัย การรวบรวมความรู้ จากสื่อดิจิตอลหรืออินเทอร์เนต ฯลฯ

4 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management Definition “กระบวนการที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมา สร้าง รวบรวม เก็บรักษา บำรุงรักษา และเผยแพร่ความรู้ ขององค์กร” (Laudon and Laudon,2002)  โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร ความรู้และกระบวนการเรียนรู้  บางองค์กรขาดกระบวนการบริหารที่ดี ทั้งๆที่มีความรู้อยู่ อย่างมากมาย,So…กระบวนการบริหารความรู้ที่ดี คือ  กระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ (Capture & Codifying Process)  กระบวนการแจกจ่ายความรู้ (Distribute & Share of Knowledge) “กระบวนการที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมา สร้าง รวบรวม เก็บรักษา บำรุงรักษา และเผยแพร่ความรู้ ขององค์กร” (Laudon and Laudon,2002)  โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร ความรู้และกระบวนการเรียนรู้  บางองค์กรขาดกระบวนการบริหารที่ดี ทั้งๆที่มีความรู้อยู่ อย่างมากมาย,So…กระบวนการบริหารความรู้ที่ดี คือ  กระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ (Capture & Codifying Process)  กระบวนการแจกจ่ายความรู้ (Distribute & Share of Knowledge)

5 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Work System ;KWS ระบบงานภูมิปัญญา (KWS)  ระบบที่อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร ทำให้องค์กรมีความเข้าใจและ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ระบบงานองค์กร ระบบเครือข่ายภายใน ภายนอกองค์กร ระบบฐานข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสื่อสารระหว่างกัน (Chatting Program ;MSN,ICQ or Lotus Note)  องค์กรที่มีการใช้ IT เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสาร เหล่านี้ จึงนิยมเรียกว่า องค์กรดิจิตอล (Digital Firm) ระบบงานภูมิปัญญา (KWS)  ระบบที่อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร ทำให้องค์กรมีความเข้าใจและ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ระบบงานองค์กร ระบบเครือข่ายภายใน ภายนอกองค์กร ระบบฐานข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสื่อสารระหว่างกัน (Chatting Program ;MSN,ICQ or Lotus Note)  องค์กรที่มีการใช้ IT เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสาร เหล่านี้ จึงนิยมเรียกว่า องค์กรดิจิตอล (Digital Firm)

6 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Work System ;KWS ลักษณะของฐานความรู้ในองค์กร  ความรู้ภายในองค์กรที่มีโครงสร้าง เช่น คู่มือการใช้งาน (manual),รายงานการวิจัย  ความรู้ภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลคู่แข่ง สภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย  ความรู้โดยนัย (Tactic Knowledge)  เป็นความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร รู้เองได้โดยนัย ลักษณะของฐานความรู้ในองค์กร  ความรู้ภายในองค์กรที่มีโครงสร้าง เช่น คู่มือการใช้งาน (manual),รายงานการวิจัย  ความรู้ภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลคู่แข่ง สภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย  ความรู้โดยนัย (Tactic Knowledge)  เป็นความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร รู้เองได้โดยนัย

7 Kulachatr C. Na Ayudhya IT Infrastructure for Knowledge Management แบ่งปั น ความรู้ สร้าง ความรู้ เก็บรวบรวม และสร้างรหัส ความรู้ใหม่ กระจา ย ความรู้ การประสานงาน ระหว่างกลุ่ม และระบบ สนับสนุน ระบบแลน อินทราเนต ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ - ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ ระบบงาน สำนักงาน - ระบบการ ไหลเวียน ข่าวสาร - ระบบงาน เอกสาร - การพิมพ์ เอกสาร - ปฏิทิน อิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานที่ ต้องการใช้ ความรู้ - คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ - ระบบงาน เสมือนจริง เครือข่ าย ฐานข้อ มูล หน่วย ประมวล ผล ซอฟท์ แวร์ อินเทอร์ เนต Laudon, Laudon,2002

8 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Work System ;EX ตัวอย่างระบบงานภูมิปัญญา  CAD/CAM  ช่วยในงานการออกแบบทางอุตสาหกรรม  Virtual Reality System  ช่วยสร้างรูปภาพกราฟฟิกเสมือนจริง  Investment Workstation  เครื่องมือช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ตัวอย่างระบบงานภูมิปัญญา  CAD/CAM  ช่วยในงานการออกแบบทางอุตสาหกรรม  Virtual Reality System  ช่วยสร้างรูปภาพกราฟฟิกเสมือนจริง  Investment Workstation  เครื่องมือช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน


ดาวน์โหลด ppt Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google