งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กนกอร บุญกล่อม 5010210006 อัจฉรา ศรีหิรัญเดช 5010210699.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กนกอร บุญกล่อม 5010210006 อัจฉรา ศรีหิรัญเดช 5010210699."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กนกอร บุญกล่อม 5010210006 อัจฉรา ศรีหิรัญเดช 5010210699

2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท  บริษัทดำเนินธุรกิจการ ให้บริการทาง อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง โดยเน้นกลุ่มลูกค้า องค์กรและภาคธุรกิจ  กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ของบริษัทมาจากภาค ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง  บริษัทมีบริการเสริม และบริการหลังการขายที่ ตรงกับความต้องการของ ลูกค้า

3 แผนผังองค์กร

4 ที่ตั้งและการติดต่อ ที่ตั้ง : เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย ขวาง เขตห้วย ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 การติดต่อ โทรศัพท์ : 022638000 โทรสาร : 022638132 โฮมเพจ : www.csloxinfo.com

5 ผลิตภัณฑ์และบริการ  ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  บริการให้คำปรึกษาด้านความ ปลอดภัย  บริการบันทึกการเชื่อมต่อของ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  บริการด้านการติดต่อสื่อสาร  บริการด้านฮาร์ดแวร์แบบ เครือข่าย และ ฮาร์ดแวร์ของ คอมพิวเตอร์

6 บริการของศูนย์ข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต (Internet Data Center)  บริการให้เช่าพื้นที่ในการวาง เซิร์ฟเวอร์และดูแลระบบครบวงจร  บริการอินเตอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line)  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)  บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (IPSTAR)  บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่  บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (Dial up)

7 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวกนกอร บุญกล่อม  ออกแบบและจัดทำหน้าเว็ปไซต์ของ แผนก Internet Data Center  เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML, PHP, MySQL เพื่อควบคุมการทำงาน ของการสร้างเว็ปไซต์ของแผนก Internet Data Center  ออกแบบและสร้าง Document ที่ เกี่ยวข้อง เช่น Flowchart, Data Dictionary, ER Diagram, Database Table และ Manual

8 ตัวอย่างงานที่ได้รับ มอบหมาย

9

10 บริการของ Managed Security Service Provider (MSSP)  Shared Firewall Service  Secured E-mail Service  Intrusion Prevention Service (IPS)  URL Filtering Service  Scanning & Hardening Service  Desktop Anti-Virus for Corporate Leased Line Customers

11 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอัจฉรา ศรีหิรัญเดช  ศึกษา Firewall เบื้องต้น  ศึกษาระบบ Schedule Scan for IDC customers  ศึกษาการทำ Scanning & Hardening  ศึกษาระบบ Internal IP request

12 ตัวอย่างงานที่ได้รับ มอบหมาย

13

14 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การฝึกงาน  ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการ ทำงานจริง  ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียน โปรแกรมมากขึ้น  สร้างความสัมพันธ์อันดีและ มิตรภาพระหว่างนักศึกษาต่าง มหาวิทยาลัย  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมา ประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน  ได้พัฒนาตนเองให้มีความ รับผิดชอบมากขึ้น

15 ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายบางชิ้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยศึกษามาก่อน จึงต้อง มาทำความเข้าใจใหม่  ในช่วงการทำงานวันแรกๆ เจ้าหน้าที่ที่ แผนกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย จึงทำให้ไม่สามารถที่จะมอบหมายงาน ให้ได้ในช่วงวันแรก

16 ข้อเสนอแนะ  ควรเปิดรายวิชาที่ปัจจุบันเป็นที่นิยม เพราะเมื่อออกมาทำงานจริงแล้วนั้น จะ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เหมือนพวกภาษาต่างๆ ที่นิยมใช้ใน ปัจจุบัน  อยากให้ภาควิชาได้ติดต่อกับทาง บริษัทก่อนว่าเราจะต้องไปทำงานใน ส่วนไหน แล้วต้องเตรียมความรู้ด้าน ใดบ้าง

17 บรรยากาศสถานที่ ฝึกงาน

18 Questions & Answers Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt กนกอร บุญกล่อม 5010210006 อัจฉรา ศรีหิรัญเดช 5010210699.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google