งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ( นอร์ธปาร์ค ) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ( นอร์ธปาร์ค ) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ( นอร์ธปาร์ค ) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : (66 2) 833-8000 โทรสาร : (66 2 ) 833-8001

2

3 ความเป็นมา เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ.2510 เพื่อ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เริ่ม จากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรก ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและได้ ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัด ลพบุรีและจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันเครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของ ประเทศไทย เพื่อการส่งออกและจำหน่ายใน ประเทศ

4 วิสัยทัศน์ เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหาร ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร โลก

5 พันธกิจ  พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ  ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าและผู้บริโภค  ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและ บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของเครือเบ ทาโกร  มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่ สำคัญของโลก  สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น

6 สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์จากเบทาโกร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ คือ  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่, ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู, อาหารปรุงสุก, ไส้กรอก, ผลิตภัณฑ์ไข่  กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร / ปศุสัตว์ ได้แก่ อาหารสัตว์, ปศุสัตว์, สุขภาพสัตว์  กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ บริการ ห้องปฏิบัติการ, ธุรกิจเลี้ยงสัตว์, ธุรกิจรีสอร์ต, อุปกรณ์ฟาร์ม, ผลิตภัณฑ์ Corn cob, ธุรกิจ ขายส่งผลิตภัณฑ์, ธุรกิจภัตตาคาร

7 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุวรรณี พยับไชยกุล ฝึกงานในแผนกระบบงานโรงงาน  เขียน flowchart โปรแกรม Formulas Records ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บสูตรยา  เขียน Database Model Diagram ของ โปรแกรมตรวจนับสต็อกสินค้า  จัดเตรียมเอกสารและแก้ไขไฟล์ในระบบ e- Smart ISO  ใช้โปรแกรม Crystal Reports สร้างรายงาน Check Transaction WH และรายงานสินค้า ต่างประเทศ

8 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

9 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ )

10 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์ ฝึกงานในแผนกระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ  สร้างระบบ Betagro Shop ซึ่งเป็นระบบสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์จำพวกอาหารที่ผลิตโดยเครือเบ ทาโกร ซึ่งจะต้องมีการวางแผน ออกแบบ การสร้าง การทดสอบระบบ และส่งมอบชิ้นงาน

11 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

12 โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  Microsoft Visual Studio 2008  Microsoft SQL Server 2008  Open Office  Microsoft Visio 2003  Crystal Reports 9

13  ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการ ทำงานที่มีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านกระบวนการบริหาร จัดการ Project และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและ ตรงต่อเวลา  ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตัวเองตลอด ระยะเวลาที่ฝึกงาน  ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักอดทนกับภาระ งาน และแรงกดดันที่เกิดขึ้น  นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับ มอบหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ

14 ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบ เป็น เครื่องมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน จึงต้อง ทำการศึกษาอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะทำการสร้าง ระบบ  ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบ ยังมีไม่ ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทยังไม่พร้อมเผยแพร่ ข้อมูล เช่น เมนูอาหารทั้งหมดที่ยังไม่แน่นอน  พี่เลี้ยงที่ดูแล มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ค่อนข้างมาก ทำให้มีเวลาในการปรึกษาน้อย จึง ต้องศึกษาด้วยตนเอง และสอบถามเพื่อน ร่วมงาน

15 ข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน  ควรทำการศึกษาการเขียนโปรแกรมในภาษา ต่างๆ ให้เข้าใจ ทั้งหลักการ และวิธีการเขียน  ควรศึกษาข้อมูลของบริษัท เพื่อให้เกิดความ เข้าใจและยอมรับ สำหรับเตรียมพร้อมในการเข้า รับการฝึกงาน  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ หลักการการออกแบบระบบต่างๆ

16 ภาพบรรยากาศการทำงาน

17 เอกสารอ้างอิง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล “ คู่มือ Betagro เพื่อ คุณภาพชีวิต ” บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน )  “Betagro” [Online].Available: http://www.betagro.com/ http://www.betagro.com/  “ แผนที่สำนักงานใหญ่ ” [Online].Available: http://www.betagro.com/maps.html

18 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ( นอร์ธปาร์ค ) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google