งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต INTERNET NETWORK อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต INTERNET NETWORK อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต INTERNET NETWORK

3 อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีค. ศ.1960( พ. ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา และในปีค. ศ.1969( พ. ศ.2512) นี้เองที่ได้ทดลองการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่งเข้าหากันเป็นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบ ความสำเร็จอย่างมาก - ค. ศ.1983( พ. ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทำให้เป็นมาตรฐานของวิธีการ ติดต่อ ในระบบเครือข่าย Internet จนกระทั่งปัจจุบัน I N T E R N E T

4 เริ่มแรกเรียนรู้ระบบ เครือข่าย เริ่มแรกเรียนรู้ระบบ เครือข่าย ระบบเครือข่ายหรือที่เราเรียกกันจนติด ปากว่า LAN นั้นก็คือการนำเอาเครื่อง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกัน เพื่อต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้น สามารถที่จะส่ง หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันได้ - โครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่จำกัด ก็ เรียกว่าระบบโครงข่ายท้องถิ่น ( แลน -LAN - Local Area Network ) - หากอยู่ระหว่างห่างไกลกันมาก ๆ ก็เรียกว่า แวน (WAN - Wide Area Network) ไม่ว่าจะ เป็นโครงข่ายอย่างไรอาจเขียนแทนได้ What is ระบบเครือข่าย ?

5 ตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จัดกลุ่ม อุปกรณ์รอบข้างเชื่อมโยงเป็นระบบ

6 การเชื่อมโยง ต่าง ๆ เข้าหา กันNETWORK

7 โครงข่ายของระบบใน สำนักงาน

8 ระบบเครือข่าย ประเภทต่าง ๆ NETWORKNETWORK

9 รูปแบบการลดจำนวนสายสัญญาณเพิ่ม ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งก็มีเทคโนโลยีในการใช้สื่อสารหลายรูปแบบ

10 เป็นลักษณะของการนำเครื่อง คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่ายด้วย สายเคเบิลยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยมีคอน เน็คเตอร์ในการเชื่อมต่อ ลักษณะการเชื่อมต่อก็ จะเป็นดังรูป โดยตามรูป Network Adaprter ก็จะ ถูกปลั๊กอยู่ในเครื่อง และการเชื่อมต่อก็จะต่อเป็น อนุกรมกันไปเรื่อย Bus Topology

11 Ring Topology ลักษณะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบวง แหวน ซึ่งเป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อเป็น วงกลม ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบการเชื่อมต่อแบบนี้แทบ จะไม่มีใช้กันแล้วในปัจจุบัน ส่วนมากจะเป็นพวก ธนาคารที่ใช้กันอยู่

12 เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งานมาก ที่สุด เนื่องจากระบบ Bus หรือระบบ Ring นั้นหาก สายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งขาดก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณหากันได้ หรือที่เราเรียกกันว่า ระบบล่ม ข้อดีของระบบการเชื่อมต่อแบบ Star ก็คือหากว่า สายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อ สายสัญญาณเส้นอื่น เพราะว่าการเชื่อมต่อในลักษณะอย่างนี้ จะมี HUB เป็นอุปกรณ์ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรูปให้เห็น S t a r T o p o l o g y

13 เป็นระบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายแบบ ผสมซึ่งจะเป็นการออกแบบระบบเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น ถ้า เป็นการเดินระบบที่มีระยะทางไม่เกิน 100 เมตรภายใน อาคารเดียวกันการเดินระบบจะเป็นแบบ Star Topology และหากมีระยะในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไกล มากกว่าที่ระบบ Star จะทำได้ก็ต้องใช้ระบบ Bus เป็น การเชื่อมต่อด้วย ซึ่งระบบ Bus เองนี้สามารถเชื่อมต่อ ได้ไกลสุดได้มากถึง 185 เมตร หรือ 500 เมตรขึ้นอยู่กับ ประเภทของสายสัญญาณที่ใช้เดินระบบว่าเป็นแบบไหน Hybrid Network

14 สถานีต่าง ๆ ต่อเข้ากับโครงข่าย สื่อสารข้อมูล

15 ชุมสายเซอร์กิต สวิตชิ่ง การติดต่อสื่อสารข้อมูลนี้ผู้ใช้จะต้องมีระบบ ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลเอง เพราะชุมสายจะไม่มีระบบตรวจสอบ ข้อมูลในชุมสายทำหน้าที่เพียงการสวิตช์วงจรให้ เท่านั้น

16 การออกแบบระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ การเชื่อมโยงข้อมูลภายในหลาย ๆ แผนเข้า ด้วยกัน มีหน่วยงานกลางหรือศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการบริหารปัจจุบันมี การวางสายเพื่อเป็นถนนให้กับข้อมูลที่เรียกว่า backbone ข้อมูลเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นถนนสาย หลักสำหรับข้อมูล

17 ผังแสดงการ เชื่อมต่อ I N T E R N E T

18 ข้อมูลอ้างอิงจาก http://web.ku.ac.th/schoolnet http://www.thaiall.com GOOD LUCK FOR YOU


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต INTERNET NETWORK อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google