งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อสารใน ระบบ เครือข่าย แลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อสารใน ระบบ เครือข่าย แลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อสารใน ระบบ เครือข่าย แลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือ แลกเปลี่ยน ข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่าน ช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกัน และกัน ถัดไป

3 วิธีการส่งข้อมูล จะแปลงข้อมูล เป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อน แล้วจึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึง ปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมี การแปลงสัญญาณนั้น กลับมา ให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่ จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่ง อาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวน (Noise) จาก ภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วน เสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่ง ระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วย เพราะถ้าระยะทางในการส่งยิ่ง มากก็อาจจะทำให้เกิด สิ่งรบกวนได้มาก ถัดไป

4

5 สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบข้อมูลมีขีด ความสามารถเพิ่มขึ้น คือ การ โอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการ เชื่อมต่อหรือการสื่อสาร การ โอนย้ายข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูล มาแบ่งกันใช้งาน หรือการนำข้อมูล ไปใช้ประมวลผลในลักษณะแบ่งกัน ใช้ทรัพยากร เช่น แบ่งกันใช้ซีพียู แบ่งกันใช้ฮาร์ดดิสก์ แบ่งกันใช้ โปรแกรม และแบ่งกันใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาแพงหรือไม่สามารถ จัดหาให้ทุกคนได้ การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายจึงเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ กว้างขวางและมากขึ้นจากเดิม ถัดไป

6 การเชื่อมต่อในความหมายของ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ไม่ได้ จำกัดอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยัง รวมไปถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์รอบ ข้าง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ การทำงานเฉพาะมีขอบเขต กว้างขวางยิ่งขึ้น มีการใช้เครื่อง บริการแฟ้มข้อมูลเป็นที่เก็บ รวบรวมแฟ้มข้อมูลต่างๆ มีการทำ ฐานข้อมูลกลาง มีหน่วยจัดการ ระบบสื่อสารหน่วยบริการใช้ เครื่องพิมพ์ หน่วยบริการการใช้ ซีดี หน่วยบริการปลายทาง และ อุปกรณ์ประกอบสำหรับต่อเข้าใน ระบบเครือข่ายเพื่อจะทำงาน เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในรูป เป็นตัวอย่างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่จัดกลุ่มเชื่อมโยง เป็นระบบ

7 ย้อนกลั บ

8 อุปกรณ์ สื่อสารใน ระบบ เครือข่าย 1. โมเด็ม Modem 3. เกตเวย (Gateway) 4. เรา เตอร์ (Router ) 2. การ์ด เครือข่าย หรือ การ์ด LAN ย้อนกลั บ

9 5. บริดจ์ (Bridge) 6. รีพีตเตอร์ (Repeater) 7. สายสัญญา ณ 8. ฮับ (HUB) ถัดไป

10 เครือข่าย แลน ถัดไป

11

12

13 ประโยชน์ของระบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงาน รวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup) แต่ เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงาน เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นเครือข่าย ขององค์กร และถ้าเชื่อมโยง ระหว่างองค์กรผ่านเครือข่าย แวน ก็จะได้เครือข่ายขนาด ใหญ่ขึ้น ถัดไป

14 การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยง อุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูล ระหว่างกันได้ ประโยชน์ของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ มีดังนี้ ถัดไป

15 การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ต่อ พ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็นต้น ทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้อ อุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วง ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ถัดไป

16 - ข้อมูลเพิ่มเติม - ค้นหาข้อมูล www.google.com - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset - ติดต่อผู้จัดทำ

17 วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบเครือข่า คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กชาย พงศ์พสิษฐ์ ศรี จันทร์ทอง เลขที่ 4 ม. 2/1 เสนอ คุณครู สุนีย์ ชูชมชื่น โรงเรียนวังวิเศษ ย้อนกลั บ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อสารใน ระบบ เครือข่าย แลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google