งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด Advance Publishing Co., Ltd. (ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2553)

2 contents รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
Advance Publishing Co., Ltd. งานที่ได้รับมอบหมาย ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน

3 รายชื่อนักศึกษา นางสาว ภัทราภรณ์ พรหมเพศ 5035511038
นางสาว ภัทราภรณ์ พรหมเพศ นางสาว มาเรียม เจ๊ะด๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4 รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน
contents รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน Advance Publishing Co., Ltd. งานที่ได้รับมอบหมาย ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน

5 รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด (Advance Publishing Co.,Ltd.) ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “บริษัททั้งสองนั้น ต่างก็ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกัน เนื่องจากก่อตั้งโดยผู้บริหารเดียวกัน แต่แยกย่อยการทำงานตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงเปรียบได้ว่า เป็นบริษัทพี่บริษัทน้อง ที่ต้องคอยพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันตลอดเวลา ดังนั้นหน่วยงานบางหน่วยงาน เช่น แผนกคอมพิวเตอร์, แผนกธุรการและการบัญชี เป็นต้น ที่อยู่ในบริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในบริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น ด้วย”

6 รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน
ปัจจุบัน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด และ บริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้ สถานีวิทยุ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก หน่วยงาน นิตยสารดิฉัน(Dichan Magazine) หน่วยงาน นิตยสารคอสโมโพลิแทน(Cosmopolitan Magazine) แผนก การเงินและบัญชี แผนก คอมพิวเตอร์

7 รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน
1400 ตึกไทย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260‎ โทรศัพท์ : ต่อ 420,423,425 โทรสาร : ‎

8 contents รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
Advance Publishing Co., Ltd. ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน

9 งานที่ได้รับมอบหมาย

10 งานที่ได้รับมอบหมาย

11 งานที่ได้รับมอบหมาย

12 งานที่ได้รับมอบหมาย

13 งานที่ได้รับมอบหมาย

14 งานที่ได้รับมอบหมาย

15 งานที่ได้รับมอบหมาย

16 งานที่ได้รับมอบหมาย

17 งานที่ได้รับมอบหมาย

18 งานที่ได้รับมอบหมาย

19 งานที่ได้รับมอบหมาย

20 งานที่ได้รับมอบหมาย

21 งานที่ได้รับมอบหมาย

22 งานที่ได้รับมอบหมาย

23 งานที่ได้รับมอบหมาย

24 งานที่ได้รับมอบหมาย

25 งานที่ได้รับมอบหมาย

26 งานที่ได้รับมอบหมาย

27 ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน
contents รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย Advance Publishing Co., Ltd. ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน

28 ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Adobe ImageReady CS2 และ Adobe Photoshop CS2 ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้งาน CMS ซึ่งได้แก่โปรแกรม Joomla, Xoops และ Drupal ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมจัดการหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา php ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในขณะที่ต้องทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้หลักการ และ ลักษณะ การทำงานภายในองค์กร เช่น การได้รับมอบหมายงาน และ การมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน ได้ฝึกการมีความตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัย ในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

29 ปัญหาในการฝึกงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ CMS หรือการจัดการเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ทำให้ใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ Joomla , Xoops และ Drupal พอสมควร ไม่เข้าใจการใช้คำสั่งบางคำสั่งของภาษา php ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม มีความกดดันในการทำงานพอสมควร เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานภายในองค์กร ทำให้ไม่รู้ว่าการทำงานเป็นอย่างไร

30 contents รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
Advance Publishing Co., Ltd. ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน

31 ประมวลภาพการฝึกงาน

32 ประมวลภาพการฝึกงาน พี่ต้อม : ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์
พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน ประมวลภาพการฝึกงาน พี่ต้อม : ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์ พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน

33 ประมวลภาพการฝึกงาน ภาพบรรยากาศการทำงาน

34 THANK YOU Q&A


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google