งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด Advance Publishing Co., Ltd. ( ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม พ. ศ. 255 3 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ.255 3 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด Advance Publishing Co., Ltd. ( ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม พ. ศ. 255 3 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ.255 3 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด Advance Publishing Co., Ltd. ( ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม พ. ศ. 255 3 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ.255 3 )

2 contents รายชื่อนักศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน Advance Publishing Co., Ltd.

3 รายชื่อนักศึกษา  นางสาว ภัทราภรณ์ พรหมเพศ 5035511038  นางสาว มาเรียม เจ๊ะด๊ะ 5035511041 คณะวิทยาศาสตร์สาขา วิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขต หาดใหญ่

4 contents รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย รายชื่อนักศึกษา ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน Advance Publishing Co., Ltd.

5 รายละเอียดสถานที่ ฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด (Advance Publishing Co.,Ltd.) ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิก คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ บริษัททั้งสองนั้น ต่างก็ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกัน เนื่องจากก่อตั้งโดย ผู้บริหารเดียวกัน แต่แยกย่อยการทำงานตามลักษณะ งานที่แตกต่างกัน จึงเปรียบได้ว่า เป็นบริษัทพี่บริษัท น้อง ที่ต้องคอยพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันตลอดเวลา ดังนั้นหน่วยงานบางหน่วยงาน เช่น แผนกคอมพิวเตอร์, แผนกธุรการและการบัญชี เป็นต้น ที่อยู่ในบริษัท แอ๊ด วานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในบริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น ด้วย ”

6 รายละเอียดสถานที่ ฝึกงาน ปัจจุบัน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด และ บริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้  สถานีวิทยุ จส.100  ศูนย์ข่าวแปซิฟิก  หน่วยงาน นิตยสารดิฉัน (Dichan Magazine)  หน่วยงาน นิตยสารคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan Magazine)  แผนก การเงินและบัญชี  แผนก คอมพิวเตอร์

7 รายละเอียดสถานที่ ฝึกงาน 1400 ตึกไทย ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขตพระ โขนง กรุงเทพมหานคร 10260‎ โทรศัพท์ : 0-2249- 9449 ต่อ 420,423,425 โทรสาร : 0-2240- 2665‎

8 contents งานที่ได้รับมอบหมาย รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ประมวลภาพฝึกงาน Advance Publishing Co., Ltd.

9 งานที่ได้รับมอบหมาย

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 contents ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน รายชื่อนักศึกษา ประมวลภาพฝึกงาน Advance Publishing Co., Ltd.

28 ผลที่ได้รับจากการ ฝึกงาน ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Adobe ImageReady CS2 และ Adobe Photoshop CS2 ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้งาน CMS ซึ่งได้แก่โปรแกรม Joomla, Xoops และ Drupal ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมจัดการหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา php ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในขณะที่ต้องทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้หลักการ และ ลักษณะ การทำงานภายในองค์กร เช่น การได้รับมอบหมายงาน และ การมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน ได้ฝึกการมีความตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัย ในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

29 ปัญหาในการฝึกงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ CMS หรือการจัดการเว็บไซต์แบบ สำเร็จรูป ทำให้ใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ Joomla, Xoops และ Drupal พอสมควร ไม่เข้าใจการใช้คำสั่งบางคำสั่งของภาษา php ทำให้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม มีความกดดันในการทำงานพอสมควร เนื่องจากไม่เคย มีประสบการณ์การทำงานภายในองค์กร ทำให้ไม่รู้ว่า การทำงานเป็นอย่างไร

30 contents ประมวลภาพฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน รายชื่อนักศึกษา Advance Publishing Co., Ltd.

31 ประมวลภาพการ ฝึกงาน

32 พี่ต้อม : ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์ พี่เอก : พี่เลี้ยงในการฝึกงาน

33 ประมวลภาพการ ฝึกงาน ภาพบรรยากาศการ ทำงาน

34 THANK YOU Q&A


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ฝึกงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด Advance Publishing Co., Ltd. ( ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม พ. ศ. 255 3 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ.255 3 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google