งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฎีทางอาชีพ  ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory)  ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก (Ginzberg and Associates’ Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational Development)  ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) 2

3 ทฤษฎีทางอาชีพ 1. กลุ่มที่มุ่งความ ต้องการทาง จิตวิทยา Hoppock’s Composite Theory Holland’s Theory of Vocational Choice Roe’s Theory 2. กลุ่มที่มุ่งทาง พัฒนาการของ อัตตา Ginzberg and Associates’ Theory Super’s Theory of Vocational Development Tiedman and O’Hara Theory of Career Development

4 สรุปแนวคิดของทฤษฎีต่างๆ 1. ทุกทฤษฎีเห็นร่วมกันว่า พัฒนาการ ทางอาชีพ เป็นกระบวนการที่เกิด ต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตบุคคล 4

5 2. เมื่อพัฒนาการทางอาชีพเป็น กระบวนการที่เกิดต่อเนื่องไปตามช่วงอายุ บุคคล จึงมักเป็นสิ่งที่พยากรณ์ได้และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บุคคลย่อมต้อง แสวงหาสิ่งที่จะนำความสุข

6 3. ความแตกต่างทางพันธุกรรมและ สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้บุคคลมีความ ต่างกัน ด้านความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ทำให้บุคคลมี ความสามารถ และบุคลิกภาพที่ต่างกันใน การเข้าสู่อาชีพ

7 4. ในแต่ละอาชีพมักมีความต้องการ ความรู้ความสามารถที่ต่างกัน รวมทั้ง คุณลักษณะของบุคคลที่ประสบ ความสำเร็จในแต่ละอาชีพ ก็จะ แตกต่างกัน ทำให้บุคคลต้องมีการ ปรับตัวเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การ งาน 7

8 5. การที่บุคคลจะพัฒนาอาชีพได้แค่ไหน และสามารถประยุกต์ใช้บุคลิกภาพของ เขาอย่างไรในงานอาชีพ ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบทาง ทัศนคติ แรงจูงใจ และค่านิยมของเขา ซึ่งจะกำหนดการรับรู้ และการ ตัดสินใจต่อสถานการณ์ของเขาใน ปัจจุบัน ความคาดหวังในอนาคตที่เขา มองเห็นว่ามีอยู่ในปัจจุบัน

9 6. บุคคลเรียนรู้เกี่ยวกับงานและ ความสัมพันธ์ที่งานมีต่อชีวิตได้หลายวิธี เช่น จากครอบครัว กลุ่มเพื่อน สังคม ประสบการณ์ในชีวิต

10 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการงานที่บุคคล แสวงหา ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส่วนตัว ของบุคคล ( ความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ฯลฯ ) และ สภาพการณ์ที่เป็นจริงภายนอก ( โอกาส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ) 10

11 8. ความพึงพอใจในงานอาชีพ ( ไม่ว่าจะ เกิดจากการที่ความต้องการได้รับการ ตอบสนอง หรือ บุคลิกภาพมีโอกาสได้ แสดงออกในงานอาชีพ ) จะเกิดแก่บุคคล เมื่อศักยภาพที่จะประสบผลสำเร็จนั้น ปรากฏให้เห็นเด่นชัดและตนเองยอมรับ

12 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google