งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thong Puttalod Ph.D. Executive Consultant ( ITB-Project for SME’s ) B.Eng KMIT NBK (Honor) / Executive MBA NIDA and Ph.D. NIDA Mobile : 08-17105803 and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thong Puttalod Ph.D. Executive Consultant ( ITB-Project for SME’s ) B.Eng KMIT NBK (Honor) / Executive MBA NIDA and Ph.D. NIDA Mobile : 08-17105803 and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thong Puttalod Ph.D. Executive Consultant ( ITB-Project for SME’s ) B.Eng KMIT NBK (Honor) / Executive MBA NIDA and Ph.D. NIDA Mobile : 08-17105803 and 08-90846399 การพัฒนา EQ สำหรับงานบรรณารักษ์

2 ????????????? Limited point. Our Business Time Coming soon Effect ?

3 การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง การจัดการ ProfitProductProcessPeople HRDTQMQCDPLUS

4 PeopleProcessProductProfit TQMQCDPLUS Mental Model Personal Mastery Team Learning Share Vision System Thinking

5 โครงการมนุษย์พันธ์ใหม่ที่องค์กร ต้องการ ( Innovation People )

6 พื้นฐานของการ พัฒนา EQ ทัศนคติ Attitude พันธสัญญา Commitment ความเชื่อ Belief

7 ทักษะสำหรับผู้นำที่มี ประสิทธิผล ความรู้ความรับผิดชอบความเข้าใจครองงานครองคนครองตน

8 ภาวะผู้นำ และความ ฉลาดทางอารมณ์ คิดดีทำดีพูดดีปัญญาดีสมาธิดี

9 เป้าหมาย ชัดเจน ความสำเร็จความสุข

10 สโลแกนของการ พัฒนา EQ เป้าหมายชัดเจน เก่งและดี มี ABC เป็นพื้นฐาน

11 สิ่งที่กีดขวางการไปสู่ความ ฉลาดทางอารมณ์  ความกลัว และความวิตกกังวล  การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด  การมองตนเองไปในทางลบ  การคาดหวังที่ไม่สมจริง  การโทษคนอื่น

12 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง Warming working environmental

13 การประเมินทักษะภาวะผู้นำ ที่มีความสามารถทางอารมณ์

14 PROJECT MANAGEMENT CASE STUDY PLANNING ORGANIZING LEADING CONTROLLING

15 Effective working concept Concerning to EQ issues

16 Management by objectives–an integrated planning and controlling framework.

17 ทักษะหลัก (Core Skills)  การรู้จักตนเอง (Knowing yourself)  การครองสติ (Maintaining control)  การอ่านผู้อื่น (Reading others)  การรับรู้ที่แม่นยำ (Perceiving accurately)  การสื่อสารด้วยความยืดหยุ่น (Communication with flexibility)

18 การพัฒนาทักษะหลักของ EQ เทคนิคของการปฏิบัติการความฉลาด ทางอารมณ์ สูตร PaRc (The PaRc formula) การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ (Core connective) การเข้าถึง (Syncing – In) การฟังอย่างจดจ่อ (Focused Listening) การสร้างกรอบใหม่ (Re – Framing) การสื่อสารกระบวนการ (Process communication)

19 ทักษะขั้นสูง (High – order skills) การยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบ (Taking Responsibility) การสร้างทางเลือก (Generating Choices) การยอมรับในวิสัยทัศน์ (Embracing a Vision) การมีความกล้าหาญ (Having Courage) การแสดงความแน่วแน่ (Demonstrating Resolve)

20 การพัฒนาทักษะขั้นสูง เทคนิคของการปฏิบัติความเป็นผู้นำ รายการตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility check list) การสร้างทางเลือก (Choice Building) การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ (Vision linking) การจุดไฟ (Lighting the fire) การสร้างความมั่นใจ (Firming up)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 HOW TO SURVIVE Alliance Diversify Current Business Protection guards

34


ดาวน์โหลด ppt Thong Puttalod Ph.D. Executive Consultant ( ITB-Project for SME’s ) B.Eng KMIT NBK (Honor) / Executive MBA NIDA and Ph.D. NIDA Mobile : 08-17105803 and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google