งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา EQ สำหรับงานบรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา EQ สำหรับงานบรรณารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา EQ สำหรับงานบรรณารักษ์
Thong Puttalod Ph.D. Executive Consultant ( ITB-Project for SME’s ) B.Eng KMIT NBK (Honor) / Executive MBA NIDA and Ph.D. NIDA Mobile : and

2 Time Limited point. ????????????? Coming soon Effect ? Our Business

3 การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง การจัดการ
People Process Product Profit HRD TQM QCD PLUS

4 People Process Product Profit TQM QCD PLUS
Mental Model TQM QCD PLUS Personal Mastery Team Learning Share Vision System Thinking

5 โครงการมนุษย์พันธ์ใหม่ที่องค์กรต้องการ ( Innovation People )

6 พื้นฐานของการพัฒนา EQ
ทัศนคติ Attitude ความเชื่อ Belief พันธสัญญา Commitment

7 ทักษะสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิผล
ความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ ครองตน ครองคน ครองงาน

8 ภาวะผู้นำ และความฉลาดทางอารมณ์
คิดดี พูดดี ทำดี สมาธิดี ปัญญาดี

9 เป้าหมายชัดเจน ความสำเร็จ ความสุข

10 สโลแกนของการพัฒนา EQ เป้าหมายชัดเจน เก่งและดี มี ABC เป็นพื้นฐาน

11 สิ่งที่กีดขวางการไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์
ความกลัว และความวิตกกังวล การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด การมองตนเองไปในทางลบ การคาดหวังที่ไม่สมจริง การโทษคนอื่น

12 Warming working environmental
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง

13 การประเมินทักษะภาวะผู้นำ ที่มีความสามารถทางอารมณ์

14 PROJECT MANAGEMENT CASE STUDY PLANNING ORGANIZING LEADING CONTROLLING

15 Effective working concept Concerning to EQ issues

16 Management by objectives–an integrated planning and controlling framework.

17 ทักษะหลัก (Core Skills)
การรู้จักตนเอง (Knowing yourself) การครองสติ (Maintaining control) การอ่านผู้อื่น (Reading others) การรับรู้ที่แม่นยำ (Perceiving accurately) การสื่อสารด้วยความยืดหยุ่น (Communication with flexibility)

18 การพัฒนาทักษะหลักของ EQ เทคนิคของการปฏิบัติการความฉลาดทางอารมณ์
สูตร PaRc (The PaRc formula) การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ (Core connective) การเข้าถึง (Syncing – In) การฟังอย่างจดจ่อ (Focused Listening) การสร้างกรอบใหม่ (Re – Framing) การสื่อสารกระบวนการ (Process communication)

19 ทักษะขั้นสูง (High – order skills)
การยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบ (Taking Responsibility) การสร้างทางเลือก (Generating Choices) การยอมรับในวิสัยทัศน์ (Embracing a Vision) การมีความกล้าหาญ (Having Courage) การแสดงความแน่วแน่ (Demonstrating Resolve)

20 การพัฒนาทักษะขั้นสูง เทคนิคของการปฏิบัติความเป็นผู้นำ
รายการตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility check list) การสร้างทางเลือก (Choice Building) การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ (Vision linking) การจุดไฟ (Lighting the fire) การสร้างความมั่นใจ (Firming up)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 HOW TO SURVIVE Protection guards Current Business Alliance Diversify

34


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา EQ สำหรับงานบรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google