งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริหารคนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ เอกนฤน พงศ์เชี่ยวบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริหารคนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ เอกนฤน พงศ์เชี่ยวบุญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริหารคนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ เอกนฤน พงศ์เชี่ยวบุญ

2 WORKSHOP ทำไม.... ต้องบริหารคน ในองค์กร

3 WORKSHOP TEAM?

4 องค์ประกอบของทีม

5 บทบาทของหัวหน้า  การวางแผนงาน  การวางแผนกล ยุทธ์  การควบคุมงาน  การปรับปรุงงาน  การวางแผนงาน ร่วม กับผู้บริหาร ระดับสูง  การจูงใจ พนักงาน  การสื่อความ  การสร้าง ทีมงาน  การสอนงาน ในการบริหารงาน ในการบริหารคน

6 หัวหน้างานที่ดี “ เป็นคนที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมี คุณค่า และมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ของงาน มีความสามารถในการจูงใจ พนักงานในทีมงานให้ทำงานด้วยความ เต็มใจและพอใจ รวมทั้งทำให้พนักงานที่ ตนดูแลนั้นรู้สึกถึงความเป็นธรรมทั้งใน ด้านการทำงาน และการให้รางวัลต่างๆ และสุดท้ายก็คือสามารถเป็นที่พึ่งให้กับ พนักงานได้ในยามที่เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน หรือปัญหา ส่วนตัวก็ตาม ” http://prakal.wordpress.com

7 หัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ ต้องการ 1. หัวหน้างาน ที่ทำงานแบบพนักงาน 2. หัวหน้างาน แบบเก่งงานสุดๆ แต่ คุยกับคนไม่รู้เรื่อง 3. หัวหน้างาน แบบเก่งคนสุดๆ แต่ ผลงานไม่ออก 4. หัวหน้างาน แบบขาดความมั่นใจ 5. หัวหน้างาน ที่มีความมั่นใจสูงเกิน เหตุ

8 บทบาทหน้าที่การเป็น หัวหน้างาน http://prakal.wordpress.com

9 เทคนิคการเข้าถึงลูกน้อง  ความสัมพันธ์  Team  การสอนงาน  การแก้ปัญหา  กิจกรรมนอกเวลางาน  ยอมรับในสิ่งที่เราทำผิด อย่างเต็มใจ

10 สร้างพลังทีม สร้างพลังตน กระตุ้นคนทำงาน  เปิดเผยและจริงใจ / อย่า นินทาคนอื่นลับหลัง  ยกความดีให้กับลูกน้อง  อย่าพูดในสิ่งที่ไม่สามารถทำ ได้  ยอมรับในสิ่งที่เราทำผิดอย่าง เต็มใจ

11 การสร้างแรงจูงใจ  เข้าใจลูกน้อง  ตอบสนอง ให้มากที่สุด  ให้เขามีส่วนร่วมให้มากที่สุด  ให้เขาพูดมากๆ เราฟังมากๆ  ให้เขามี Focus ในการ ทำงาน

12 บวก บวก บวก  คิดเชิงบวก  พูดเชิงบวก  ให้กำลังใจเชิงบวก  คิดหาทางออกในเชิงบวก อยู่เสมอ

13 ตัวอย่าง การ เป็นผู้นำ

14 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เรื่อง ผู้นำ ผผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มี วิสัยทัศน์ ผผู้นำที่ดีจะต้อง กระจายงานให้ ทีมงานอย่าง เหมาะสม ผผู้นำที่ดีจะต้องสร้าง ทีมงานได้ ผผู้นำที่ดีจะต้องสร้าง แรงบันดาลใจให้ พนักงานได้ ผผู้นำที่ดีจะต้องเป็น ผู้พัฒนาคนอื่นอยู่ เสมอ  การยกตนข่มท่าน  ใช้อารมณ์เป็นใหญ่  ต่อต้านการ เปลี่ยนแปลง  เลือกปฏิบัติ การเป็นผู้นำที่ดี ด้านมืดของผู้นำที่ ต้องระวัง

15 เป็นหัวหน้าแบบไหนดี http://prakal.wordpress.com

16 GOOGLE MANAGER

17 กฎ 8 ประการสำหรับ ผู้จัดการ Google  Be a good coach  Empower your team and don’t micromanage  Express interest in team member’s success and personal well-being  Don’t be a sissy: be productive and result oriented

18  Be a good communicator and listen to your team  Help your employees with career development  Have a clear vision and strategy for the team  Have a key technical skills so you can help advise the team กฎ 8 ประการสำหรับ ผู้จัดการ Google

19 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหางาน ด้วย Why Why Analysis 1. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 2. วิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 4. วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข หรือ ป้องกัน 5. นำมาตรการที่ได้ไปปฏิบัติจริง

20 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริหารคนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ เอกนฤน พงศ์เชี่ยวบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google