งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาการบริหาร ทีมงาน รศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาการบริหาร ทีมงาน รศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาการบริหาร ทีมงาน รศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 จิตวิทยาการบริหาร ทีมงาน 1. การรู้จักคนและพฤติกรรม ของคน 2. การรู้จักตน 3. การรู้จักผู้อื่น 4. การสื่อสาร 5. การบริหารความขัดแย้ง

3 1. การรู้จักคนและ พฤติกรรมของคน

4 ความคิด อารมณ์ ความคิด สรีระ ความคิด พฤติกรรม

5 อารมณ์ สรีระ อารมณ์ พฤติกรรม สรีระ พฤติกรรม

6 รูปแบบความสัมพันธ์ของ การคิด พฤติกรรม อารมณ์ และ สรีระ สิ่งเร้า การคิด พฤติกรรม อารมณ์ สรีระ

7 ทฤษฎีพฤติกรรม ปัญญานิยม สิ่งเร้า กระบวนการทางปัญญา พฤติกรรม + อารมณ์ ผลกรรม A B1 B2 C

8 A = สิ่งเร้าหรือ เงื่อนไขนำ Sp = สิ่งเร้าหรือเงื่อนไขนำที่ เชื่อมโยงกับ C- Sd = สิ่งเร้าหรือเงื่อนไขนำที่ เชื่อมโยงกับ C+ S = สิ่งเร้าหรือเงื่อนไขนำที่ ไม่เชื่อมโยงกับ C ใดๆ

9 B1 = กระบวนการ ทางปัญญา ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ คิด ( ตัวอย่างเช่น การแปลความ ความ คาดหวัง การคิด การให้คุณค่า ทัศนคติ ความเชื่อ การพูดกับ ตนเองในใจ ความคิดอัตโนมัติ ทางลบ การให้ความหมายต่อสิ่ง ใดๆก็ตาม ) ฯลฯ

10 B2 = พฤติกรรมและ อารมณ์ ที่แสดงออกมา และสังเกตได้วัดได้ตรงกัน

11 C = ผลการกระทำ C + = เกิดตามหลัง B แล้วทำให้ B เกิดขึ้นสม่ำเสมอหรือเกิดเพิ่มขึ้น C - = เกิดตามหลัง B แล้วทำให้ B ลดลงหรือหยุดไป C = การที่ B เกิดรุนแรงขึ้นเพราะ B ดังกล่าวเคยได้ C+ แต่ถูกตัด C+ ดังกล่าวไป

12 รูปแบบของการคิด (Cognitive Model) การเลี้ยงดูในวัยเด็ก ความเชื่อพื้นฐานที่อยู่ในระดับ ลึก ประสบการณ์ (Core belief) ที่ผ่านมา ความเชื่อที่อยู่ในระดับกลาง (Intermediate belief) สิ่งเร้า ความคิดอัตโนมัติ ผล (Automatic thoughts) 1. อารมณ์ 2. พฤติกรรม 3. สรีระ

13 ความเชื่อพื้นฐานในระดับลึก (Core belief) เป็นความเชื่อที่พัฒนามาตั้งแต่ เด็กๆ เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตนเอง และผู้อื่น รวมถึงความเชื่อเกี่ยวโลก และชีวิต เป็นความเชื่อเบื้องต้นของคน มัก อยู่ลึกและคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อย รับรู้ มักจะแผ่ขยายไปยังเรื่องหลายๆ เรื่อง มักจะเป็นตัวยิงความคิดอัตโนมัติที่ ซ้ำๆ ออกมาบ่อยๆ เมื่อมีเรื่องมา กระตุ้น

14 ความเชื่อที่อยู่ในระดับกลาง (Intermediate belief) มีผลมาจากความเชื่อพื้นฐาน ที่อยู่ในระดับลึก ตัวอย่างเช่น ทัศนคติ (attitude) กฎส่วนตัว (rule) ข้อยอมรับเบื้องต้น (assumption)

15 ความคิดอัตโนมัติ หมายถึงกระแสของความคิด ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อ สถานการณ์ และส่งผลต่อ อารมณ์ พฤติกรรม และสรีร ของ บุคคล ความคิดอัตโนมัติเป็น ความคิดปกติที่เกิดขึ้นในทุกคน ทั้งในคนที่ปกติและผู้ที่มีปัญหา สุขภาพจิต มักเป็นความคิดที่ บุคคลมักจะไม่รู้ตัว ไม่ได้ ตระหนักในการคิดอัตโนมัติของ ตนเอง

16 ตัวอย่างลักษณะความคิดที่ ก่อให้เกิดทุกข์ คิดเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (All or none thinking) คิดมากกว่าความเป็นจริงแบบ เหมารวม (Overgeneralization) คิดคาดเดาไปล่วงหน้า (Catastrophizing /fortune telling)

17 ตัวอย่างลักษณะความคิดที่ ก่อให้เกิดทุกข์ การแปลความหมายโดย ปราศจากเหตุผล (Emotional reasoning) การตีตรา (Labeling) การขยายต่อเติมหรือตัดทอน เรื่องราว (Magnification/minimizati on) การคิดเดาใจผู้อื่น (Mind reading)

18 ตัวอย่างลักษณะความคิดที่ ก่อให้เกิดทุกข์ การคิดต่อเหตุการณ์ต่างๆว่า ควร หรือ ต้อง (Should and must statement) การเลือกที่จะเชื่อหรือคิดในสิ่ง ที่ตนเองคิดหรือมีความเชื่อ (Mental filter) การคิดเกี่ยวกับตนเองจาก เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง (Personalization)

19 2. การรู้จักตน การรู้จักผู้อื่น

20 สติ (Mindfulness)

21 3. การสื่อสาร

22 วิเคราะห์ลักษณะการ สื่อสารแบบ TA (Transactional Analysis) 1.1 ลักษณะแบบผู้ปกครอง (Parent Ego State - P) คือ บุคลิกภาพที่มีลักษณะคล้าย พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 1.2 ลักษณะแบบผู้ใหญ่ (Adult Ego State - A) คือ บุคลิกภาพที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ หรือ ผู้มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ 1.3 ลักษณะแบบเด็ก (Child Ego State - C) คือ บุคลิกภาพที่มีลักษณะของความเป็นเด็ก

23 ตัวอย่างการสื่อสาร ระหว่างบุคคล คนที่ 1 คนที่ 2 P P A A C C

24 ตัวอย่างการสื่อสาร ระหว่างบุคคล คนที่ 1 คนที่ 2 P P A A C C

25 หัวใจของการบริหารทีมงาน เป้าหมายของทีมเป็นหลัก ให้เวลาเพื่อเดินไปด้วยกัน พัฒนาความรู้และทักษะที่ยังขาด ความสำเร็จและความล้มเหลว เป็นของทีม การรับผิดและรับชอบ การเข้าใจโลกและชีวิตที่แท้


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาการบริหาร ทีมงาน รศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google