งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสั่งงาน, มอบหมาย งานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ โดย อ. ประสงค์ ทองสุขประสงค์ B.Sc (KU), Mini MBA (TU), MPA (NIDA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสั่งงาน, มอบหมาย งานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ โดย อ. ประสงค์ ทองสุขประสงค์ B.Sc (KU), Mini MBA (TU), MPA (NIDA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสั่งงาน, มอบหมาย งานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ โดย อ. ประสงค์ ทองสุขประสงค์ B.Sc (KU), Mini MBA (TU), MPA (NIDA)

2 หน้าที่ในการบริหารงาน 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร การจัด คนเข้าทำงาน 3. การสั่งงาน 4. การมอบหมายงาน 5. การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน

3 การสั่งงาน การ มอบหมายงาน 1. หลักในการ สั่งงาน 2. วิธีสั่งงานที่ดี 3. ปัญหาในการ สั่งงาน

4 หัวหน้างานกับการ สั่งงาน หัวหน้างานต้องใช้ทักษะ สำคัญคือ การสื่อสาร การจูง ใจ, แสดงภาวะผู้นำ การ สั่งงาน - ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อถ่ายทอด ให้เข้าใจ ลำดับเนื้อความ คำสั่ง การ พูดจา เพื่อให้คนรับสารเข้าใจและนำไป ปฏิบัติ

5 ข้อควรพิจารณาวิธีการ สั่งงาน 1. ผู้บริหารต้องรู้แจ้งข้อเท็จจริง รายละเอียดของงาน ระยะเวลา ทำงาน เหตุผลที่มาที่ไปของงาน 2. การสั่งการต้องเป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวม, องค์กร, สหกรณ์ 3. เวลามอบหมายงานต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจนไม่อ้อมค้อม


ดาวน์โหลด ppt การสั่งงาน, มอบหมาย งานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ โดย อ. ประสงค์ ทองสุขประสงค์ B.Sc (KU), Mini MBA (TU), MPA (NIDA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google