งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

2 ความ ฉลาด ทาง อารมณ์ (E.Q) คือ ความสามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิต เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมี ความสุข

3 ผู้ฟังที่ดีต้อง 1. สังเกตภาษากาย สีหน้า ท่าทาง 2. อารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด 3. ไม่ขัดจังหวะ โดยไม่เหมาะสม 4. ตอบสนองผู้พูด อย่างมีประสิทธิภาพ

4 แนวทางการสะท้อนความรู้สึก 1. ความตั้งใจ ของผู้ฟัง 2. ควรทำทันทีที่มีโอกาส 3. ตรงประเด็น 4. ท่าทีและน้ำเสียงที่เป็นมิตร 5. ห้ามทะเลาะ กับผู้สื่อสาร

5 ความสามารถในการ รับผิดชอบ รู้จักการให้ รู้จักการรับ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการให้ รู้จักการรับ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เก่ ง ความสามารถในการรู้จักและ สร้างแรงจูงใจ ให้ตนเอง ความสามารถในการ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา ความสามารถในการมี สัมพันธภาพ กับผู้อื่น

6 กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนา แนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ ดี ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

7 ความสามารถในการมี สัมพันธภาพ กับผู้อื่น รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่าง สร้างสรรค์ รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่าง สร้างสรรค์ สุ ข ความสามารถใน การดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข ภูมิใจ ในตนเอง พึง พอใจ ในชีวิต มีความ สงบ ทางใจ

8 การมองปัญหาให้เป็น – ใครแก้ปัญหาก่อนย่อมชนะ ก่อน – ปัญหาแก้ก่อนดีกว่ายุ่ง ตอนท้าย – ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเก่ง – วันไหนไม่มีปัญหาแสดงวัน นั้นย้ำอยู่กับที่ คนที่ประสบความสำเร็จคิด เสมอ

9 วงจรการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ สภาวะที่ 2 ปฎิเสธ ต่อต้าน ค้นหา ยอมรับ

10 4 เก่งที่ต้องพัฒนาให้ถึง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งชีวิต

11 รู้เขา รู้เรา ให้ทุกคนหาข้อมูลต่อไปนี้มาให้ได้  ชื่อ - นามสกุล, ชื่อเล่น, ชื่อในวงการ  วันเกิด  สถานภาพโสดหรือไม่  พื้นเป็นคนจังหวัดไหน  พรสวรรค์

12 วงจรชีวิต ความคิด การ กระทำ ความเคย ชิน นิสัย ชะตา กรรม

13 ปัญหา ซ้ำซาก 1. ปัญหาที่เกิดจากการคิดไป เอง 2. ปัญหาที่เกิดความคิดยึดติด 3. ปัญหาจากการคิดไม่ ละเอียด 4. ปัญหาจากการคิดเล็ก 5. ปัญหาที่ใช้อารมณ์เป็น ใหญ่

14 บุคลิกภาพ แบบเปิด แบบปิด

15 การมองปัญหาให้เป็น – ใครแก้ปัญหาก่อนย่อมชนะ ก่อน – ปัญหาแก้ก่อนดีกว่ายุ่ง ตอนท้าย – ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเก่ง – วันไหนไม่มีปัญหาแสดงวัน นั้นย้ำอยู่กับที่ คนที่ประสบความสำเร็จคิด เสมอ

16 เทคนิคคิดเชิงบวก 1. คิดถึงประโยชน์ 2. นึกถึงสิ่งที่แย่กว่า 3. หาสิ่งที่เหมือน 4. ตั้งคำถามเชิงบวก 5. เริ่มต้นใหม่

17 เทคนิคคิดเชิงบวก 6. มองสิ่งที่เหลืออยู่ 7. มองเป็นการเรียนรู้ 8. นึกถึงคนที่รัก 9. ยอมรับอย่างเข้าใจ

18 หลักการฝึกคิดเชิง บวก 1. อดทน 2. สังเกตอารมณ์ 3. จัดการลมหายใจ 4. ใส่แนวคิดเชิงบวก 5. ทำอะไรซะอย่าง

19 แนวทางการสะท้อนความรู้สึก 1. ความตั้งใจ ของผู้ฟัง 2. ควรทำทันทีที่มีโอกาส 3. ตรงประเด็น 4. ท่าทีและน้ำเสียงที่เป็นมิตร 5. ห้ามทะเลาะ กับผู้สื่อสาร

20 มี เป้าหมาย เดียวกัน มี ทัศนคติ ที่ดี มีการ ประสานความต่าง ที่ ดี มีการ พูดคุย การอย่าง ต่อเนื่อง

21 ศาสตร์การชนะใจคน 1. เวลาปกติต้องเป็น ผู้ให้ 2. เวลาเกิดปัญหาต้อง เป็น ผู้ช่วย 3. เวลาเกิดสิ่งที่ดี ต้อง ยินดี 4. เวลาผิดกฎต้องยึด หลักการ

22 ถ้าคุณไม่ ช่วยกันแล้ว ใครจะช่วย คุณ


ดาวน์โหลด ppt EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google