งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ
อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

2 ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)
คือ ความสามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข

3 ผู้ฟังที่ดีต้อง 2. อารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
1. สังเกตภาษากาย สีหน้า ท่าทาง 2. อารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด 3. ไม่ขัดจังหวะ โดยไม่เหมาะสม 4. ตอบสนองผู้พูด อย่างมีประสิทธิภาพ การฟัง เป็นทักษะแรกของการสื่อสาร ตั้งใจฟัง จับใจความ ค้นหา เจตนาของผู้พูด ผู้ฟังที่ดีต้อง 1. สังเกตภาษากาย สีหน้า ท่าทาง 2. อารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด 3. ไม่ขัดจังหวะ โดยไม่เหมาะสม 4. ตอบสนองผู้พูด ความจำเป็น เช่น สบตา พยักหน้า โน้มตัวไปหาผู้พูด พูดตอบหรือปฏิเสธ ซักถาม ทวน สรุป สะท้อนความรู้สึก เห็นใจ การฟังและบันทึกข้อมูล ต้องทำอย่างเหมาะสม

4 แนวทางการสะท้อนความรู้สึก
1. ความตั้งใจ ของผู้ฟัง 2. ควรทำทันทีที่มีโอกาส 3. ตรงประเด็น 4. ท่าทีและน้ำเสียงที่เป็นมิตร 5. ห้ามทะเลาะ กับผู้สื่อสาร

5 ความสามารถในการรับผิดชอบ
รู้จักการให้ รู้จักการรับ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถในการรู้จักและ สร้างแรงจูงใจ ให้ตนเอง เก่ง ความสามารถในการ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา ความสามารถในการมี สัมพันธภาพ กับผู้อื่น

6 กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง ดี รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

7 ความสามารถในการมี สัมพันธภาพ กับผู้อื่น
รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สุข ภูมิใจ ในตนเอง พึง พอใจ ในชีวิต มีความ สงบ ทางใจ

8 การมองปัญหาให้เป็น คนที่ประสบความสำเร็จคิดเสมอ
ใครแก้ปัญหาก่อนย่อมชนะก่อน ปัญหาแก้ก่อนดีกว่ายุ่งตอนท้าย ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเก่ง วันไหนไม่มีปัญหาแสดงวันนั้นย้ำอยู่กับที่ คนที่ประสบความสำเร็จคิดเสมอ

9 วงจรการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์
สภาวะที่ 2 ปฎิเสธ ยอมรับ ต่อต้าน ค้นหา

10 4 เก่งที่ต้องพัฒนาให้ถึง
เก่งชีวิต เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน

11 รู้เขา รู้เรา ให้ทุกคนหาข้อมูลต่อไปนี้มาให้ได้ วันเกิด
ชื่อ-นามสกุล , ชื่อเล่น , ชื่อในวงการ วันเกิด สถานภาพโสดหรือไม่ พื้นเป็นคนจังหวัดไหน พรสวรรค์

12 วงจรชีวิต ความคิด การกระทำ ชะตากรรม ความเคยชิน นิสัย

13 ปัญหาซ้ำซาก 5 ปัญหาที่เกิดจากการคิดไปเอง ปัญหาที่เกิดความคิดยึดติด
ปัญหาจากการคิดไม่ละเอียด ปัญหาจากการคิดเล็ก ปัญหาที่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่

14 บุคลิกภาพ แบบเปิด แบบปิด

15 การมองปัญหาให้เป็น คนที่ประสบความสำเร็จคิดเสมอ
ใครแก้ปัญหาก่อนย่อมชนะก่อน ปัญหาแก้ก่อนดีกว่ายุ่งตอนท้าย ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเก่ง วันไหนไม่มีปัญหาแสดงวันนั้นย้ำอยู่กับที่ คนที่ประสบความสำเร็จคิดเสมอ

16 เทคนิคคิดเชิงบวก คิดถึงประโยชน์ นึกถึงสิ่งที่แย่กว่า หาสิ่งที่เหมือน
9 คิดถึงประโยชน์ นึกถึงสิ่งที่แย่กว่า หาสิ่งที่เหมือน ตั้งคำถามเชิงบวก เริ่มต้นใหม่

17 เทคนิคคิดเชิงบวก 6. มองสิ่งที่เหลืออยู่ 7. มองเป็นการเรียนรู้
9 6. มองสิ่งที่เหลืออยู่ 7. มองเป็นการเรียนรู้ 8. นึกถึงคนที่รัก 9. ยอมรับอย่างเข้าใจ

18 หลักการฝึกคิดเชิงบวก
1. อดทน 2. สังเกตอารมณ์ 3. จัดการลมหายใจ 4. ใส่แนวคิดเชิงบวก 5. ทำอะไรซะอย่าง

19 แนวทางการสะท้อนความรู้สึก
1. ความตั้งใจ ของผู้ฟัง 2. ควรทำทันทีที่มีโอกาส 3. ตรงประเด็น 4. ท่าทีและน้ำเสียงที่เป็นมิตร 5. ห้ามทะเลาะ กับผู้สื่อสาร

20 มีการ ประสานความต่าง ที่ดี มีการ พูดคุย การอย่างต่อเนื่อง
กฎหลักของทีม มี เป้าหมาย เดียวกัน มี ทัศนคติ ที่ดี มีการ ประสานความต่าง ที่ดี มีการ พูดคุย การอย่างต่อเนื่อง

21 ศาสตร์การชนะใจคน 1. เวลาปกติต้องเป็น ผู้ให้
1. เวลาปกติต้องเป็น ผู้ให้ 2. เวลาเกิดปัญหาต้องเป็น ผู้ช่วย 3. เวลาเกิดสิ่งที่ดี ต้อง ยินดี 4. เวลาผิดกฎต้องยึด หลักการ

22 ถ้าคุณไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยคุณ


ดาวน์โหลด ppt EQ หลักสูตร การบริหารอารมณ์ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google