งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3

2 BC320 Introduction to Computer Programming Click me Selection structure

3 BC320 Introduction to Computer Programming  โครงสร้างแบบทำซ้ำหรือวนรอบ (Iteration Structure) • ใช้ควบคุมการทำงานที่ทำคำสั่ง เดิมซ้ำๆ • กำหนดให้หยุดเมื่อครบรอบที่ ต้องการ หรือเมื่อเงื่อนไขจริง / เท็จ

4 BC320 Introduction to Computer Programming ผังงานโปรแกรมวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไข คำสั่ง A เท็จจริง

5 BC320 Introduction to Computer Programming ผังงานโปรแกรมวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ เงื่อนไข คำสั่ง B เท็จจริง

6 BC320 Introduction to Computer Programming Ex1 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อ รับชื่อเพื่อน และแสดงผล ทั้งหมด 10 คน Input : Output : Process : 1.เริ่มต้นการทำงาน 2.กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรสำหรับนับจำนวนคน(i) = 1 3.ในขณะที่ i<=10 ให้ •รับชื่อเพื่อน(Name) •แสดงผลลัพธ์ชื่อเพื่อน •เพิ่มค่าตัวแปรสำหรับนับจำนวนคนอีก 1 จากสูตร i=i+1 4.จบการทำงาน

7 BC320 Introduction to Computer Programming Ex2 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อ รับอายุของเพื่อน จนกว่าจะเป็น 0 แล้วหยุด การรับข้อมูล

8 BC320 Introduction to Computer Programming Ex3 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงตัวเลข 1 ถึง 20

9 BC320 Introduction to Computer Programming Ex4 โปรแกรมหาผลรวมของ เลข START N <= 100 STOP Sum = Sum+N N = N+1 Sum=0 N=1 WRITE Sum Y N

10 BC320 Introduction to Computer Programming อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่าเริ่มต้น ผลรวม (Sum)=0 ตัวเลข (N)=1 3. ขณะที่ตัวเลขน้อย กว่าหรือเท่ากับ 100 ให้ หาผลรวม ใหม่ โดยนำผลรวม เดิมบวกกับตัวเลข และเพิ่มค่าตัวเลข ทีละ 1 4. แสดงผลรวม (Sum) 5. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Sum = 0 N = 1 While N <= 100 Sum = Sum + N N = N + 1 End do WRITE Sum End โปรแกรมหาผลรวมของเลข

11 BC320 Introduction to Computer Programming Ex5 โปรแกรมหาผลรวมของเลข คู่

12 BC320 Introduction to Computer Programming Ex6 โปรแกรมคำนวณยอดเงินค่าจ้าง รวม จบการทำงานเมื่อค่าจ้างเป็นศูนย์

13 BC320 Introduction to Computer Programming อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่าเริ่มต้น ผลรวม (Sum)=0 3. รับข้อมูลค่าจ้าง (Wage) 4. ในขณะที่ Wage<>0 ให้ 4.1 หาผลรวม ค่าจ้างจาก Sum=Sum+ Wage 4.2 รับข้อมูล ค่าจ้าง (Wage) 5. แสดงผลรวม (Sum) 6. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Sum = 0 Read Wage While Wage <>0 Sum = Sum + Wage Read Wage End do WRITE Sum End โปรแกรมคำนวณยอดเงินค่าจ้างรวม จบการทำงานเมื่อค่าจ้างเป็นศูนย์

14 BC320 Introduction to Computer Programming Ex7 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าน้ำหนักเพื่อน(จะ หยุดรับค่าเมื่อน้ำหนัก=999) แล้วคำนวณหา น้ำหนักเฉลี่ย

15 BC320 Introduction to Computer Programming Ex8 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าส่วนสูงของเพื่อน ใน Section (จำนวน 80 คน) แล้วคำนวณหา น้ำหนักเฉลี่ย

16 BC320 Introduction to Computer Programming Ex9 จงเขียน Flowchart เพื่อ คำนวณหาจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน และสอบไม่ผ่าน โดย • รับคะแนนสอบของนักศึกษา (Score) • ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป สอบผ่าน (S) • ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน สอบไม่ผ่าน (U) โดยมีนักศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 20 คน


ดาวน์โหลด ppt BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google