งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3

2 BC320 Introduction to Computer Programming Click me Selection structure

3 BC320 Introduction to Computer Programming  โครงสร้างแบบทำซ้ำหรือวนรอบ (Iteration Structure) • ใช้ควบคุมการทำงานที่ทำคำสั่ง เดิมซ้ำๆ • กำหนดให้หยุดเมื่อครบรอบที่ ต้องการ หรือเมื่อเงื่อนไขจริง / เท็จ

4 BC320 Introduction to Computer Programming ผังงานโปรแกรมวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไข คำสั่ง A เท็จจริง

5 BC320 Introduction to Computer Programming ผังงานโปรแกรมวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ เงื่อนไข คำสั่ง B เท็จจริง

6 BC320 Introduction to Computer Programming Ex1 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อ รับชื่อเพื่อน และแสดงผล ทั้งหมด 10 คน Input :.............................. Output :............................. Process : 1.เริ่มต้นการทำงาน 2.กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรสำหรับนับจำนวนคน(i) = 1 3.ในขณะที่ i<=10 ให้ •รับชื่อเพื่อน(Name) •แสดงผลลัพธ์ชื่อเพื่อน •เพิ่มค่าตัวแปรสำหรับนับจำนวนคนอีก 1 จากสูตร i=i+1 4.จบการทำงาน

7 BC320 Introduction to Computer Programming Ex2 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อ รับอายุของเพื่อน จนกว่าจะเป็น 0 แล้วหยุด การรับข้อมูล

8 BC320 Introduction to Computer Programming Ex3 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงตัวเลข 1 ถึง 20

9 BC320 Introduction to Computer Programming Ex4 โปรแกรมหาผลรวมของ เลข 1- 100 START N <= 100 STOP Sum = Sum+N N = N+1 Sum=0 N=1 WRITE Sum Y N

10 BC320 Introduction to Computer Programming อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่าเริ่มต้น ผลรวม (Sum)=0 ตัวเลข (N)=1 3. ขณะที่ตัวเลขน้อย กว่าหรือเท่ากับ 100 ให้ หาผลรวม ใหม่ โดยนำผลรวม เดิมบวกกับตัวเลข และเพิ่มค่าตัวเลข ทีละ 1 4. แสดงผลรวม (Sum) 5. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Sum = 0 N = 1 While N <= 100 Sum = Sum + N N = N + 1 End do WRITE Sum End โปรแกรมหาผลรวมของเลข 1- 100

11 BC320 Introduction to Computer Programming Ex5 โปรแกรมหาผลรวมของเลข คู่ 1- 100

12 BC320 Introduction to Computer Programming Ex6 โปรแกรมคำนวณยอดเงินค่าจ้าง รวม จบการทำงานเมื่อค่าจ้างเป็นศูนย์

13 BC320 Introduction to Computer Programming อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่าเริ่มต้น ผลรวม (Sum)=0 3. รับข้อมูลค่าจ้าง (Wage) 4. ในขณะที่ Wage<>0 ให้ 4.1 หาผลรวม ค่าจ้างจาก Sum=Sum+ Wage 4.2 รับข้อมูล ค่าจ้าง (Wage) 5. แสดงผลรวม (Sum) 6. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Sum = 0 Read Wage While Wage <>0 Sum = Sum + Wage Read Wage End do WRITE Sum End โปรแกรมคำนวณยอดเงินค่าจ้างรวม จบการทำงานเมื่อค่าจ้างเป็นศูนย์

14 BC320 Introduction to Computer Programming Ex7 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าน้ำหนักเพื่อน(จะ หยุดรับค่าเมื่อน้ำหนัก=999) แล้วคำนวณหา น้ำหนักเฉลี่ย

15 BC320 Introduction to Computer Programming Ex8 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าส่วนสูงของเพื่อน ใน Section (จำนวน 80 คน) แล้วคำนวณหา น้ำหนักเฉลี่ย

16 BC320 Introduction to Computer Programming Ex9 จงเขียน Flowchart เพื่อ คำนวณหาจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน และสอบไม่ผ่าน โดย • รับคะแนนสอบของนักศึกษา (Score) • ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป สอบผ่าน (S) • ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน สอบไม่ผ่าน (U) โดยมีนักศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 20 คน


ดาวน์โหลด ppt BC320 Introduction to Computer Programming บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google