งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ)
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ) ครั้งที่ 3 BC320 Introduction to Computer Programming

2 BC320 Introduction to Computer Programming
Click me Selection structure BC320 Introduction to Computer Programming

3 โครงสร้างแบบทำซ้ำหรือวนรอบ (Iteration Structure)
ใช้ควบคุมการทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำๆ กำหนดให้หยุดเมื่อครบรอบที่ต้องการ หรือเมื่อเงื่อนไขจริง/เท็จ BC320 Introduction to Computer Programming

4 ผังงานโปรแกรมวนรอบ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
เท็จ เงื่อนไข จริง คำสั่ง A BC320 Introduction to Computer Programming

5 ผังงานโปรแกรมวนรอบ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
จริง คำสั่ง B BC320 Introduction to Computer Programming

6 BC320 Introduction to Computer Programming
Ex1 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อรับชื่อเพื่อน และแสดงผล ทั้งหมด 10 คน Input : Output : Process : เริ่มต้นการทำงาน กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรสำหรับนับจำนวนคน(i) = 1 ในขณะที่ i<=10 ให้ รับชื่อเพื่อน(Name) แสดงผลลัพธ์ชื่อเพื่อน เพิ่มค่าตัวแปรสำหรับนับจำนวนคนอีก จากสูตร i=i+1 จบการทำงาน BC320 Introduction to Computer Programming

7 BC320 Introduction to Computer Programming
Ex2 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อรับอายุของเพื่อน จนกว่าจะเป็น 0 แล้วหยุดการรับข้อมูล BC320 Introduction to Computer Programming

8 Ex3 จงเขียนแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงตัวเลข 1 ถึง 20
BC320 Introduction to Computer Programming

9 Ex4 โปรแกรมหาผลรวมของเลข 1- 100
START Sum=0 N=1 N N <= 100 Y WRITE Sum Sum = Sum+N N = N+1 STOP BC320 Introduction to Computer Programming

10 โปรแกรมหาผลรวมของเลข 1- 100
อัลกอริธึม เริ่มต้นทำงาน กำหนดค่าเริ่มต้น ผลรวม (Sum)=0 ตัวเลข(N)=1 ขณะที่ตัวเลขน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ให้ หาผลรวมใหม่ โดยนำผลรวมเดิมบวกกับตัวเลข และเพิ่มค่าตัวเลขทีละ 1 แสดงผลรวม(Sum) จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Sum = 0 N = 1 While N <= 100 Sum = Sum + N N = N + 1 End do WRITE Sum End BC320 Introduction to Computer Programming

11 Ex5 โปรแกรมหาผลรวมของเลขคู่ 1- 100
BC320 Introduction to Computer Programming

12 Ex6 โปรแกรมคำนวณยอดเงินค่าจ้างรวม จบการทำงานเมื่อค่าจ้างเป็นศูนย์
BC320 Introduction to Computer Programming

13 โปรแกรมคำนวณยอดเงินค่าจ้างรวม จบการทำงานเมื่อค่าจ้างเป็นศูนย์
อัลกอริธึม เริ่มต้นทำงาน กำหนดค่าเริ่มต้น ผลรวม (Sum)=0 รับข้อมูลค่าจ้าง (Wage) ในขณะที่ Wage<>0 ให้ 4.1 หาผลรวมค่าจ้างจาก Sum=Sum+Wage 4.2 รับข้อมูลค่าจ้าง (Wage) 5. แสดงผลรวม(Sum) 6. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Sum = 0 Read Wage While Wage <>0 Sum = Sum + Wage End do WRITE Sum End BC320 Introduction to Computer Programming

14 BC320 Introduction to Computer Programming
Ex7 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าน้ำหนักเพื่อน(จะหยุดรับค่าเมื่อน้ำหนัก=999) แล้วคำนวณหาน้ำหนักเฉลี่ย BC320 Introduction to Computer Programming

15 BC320 Introduction to Computer Programming
Ex8 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าส่วนสูงของเพื่อนใน Section (จำนวน 80 คน) แล้วคำนวณหาน้ำหนักเฉลี่ย BC320 Introduction to Computer Programming

16 BC320 Introduction to Computer Programming
Ex9 จงเขียน Flowchart เพื่อคำนวณหาจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่าน โดย รับคะแนนสอบของนักศึกษา(Score) ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป สอบผ่าน(S) ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน สอบไม่ผ่าน(U) โดยมีนักศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 20 คน BC320 Introduction to Computer Programming


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้าง (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google