งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

240-381 Database : Preface 1 240-381 แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545 เสกสรรค์ สุวรรณมณี Seksun Suwanmanee

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "240-381 Database : Preface 1 240-381 แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545 เสกสรรค์ สุวรรณมณี Seksun Suwanmanee"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 240-381 Database : Preface 1 240-381 แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545 เสกสรรค์ สุวรรณมณี Seksun Suwanmanee sseksun@fivedots.coe.psu.ac.th

2 240-381 Database : Preface 2 หัวข้อในรายวิชา หัวข้อในรายวิชา 1. แนะนำระบบฐานข้อมูล 2. โมเดลชนิด Entity-Relationship 3 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ 4 แฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ 5 กระบวนการคิวรี่ (Query) 6 ภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูล 7 กระบวนการเรียกคืน 8 กระบวนการของข้อมูลทรานเซ็ค ชัน 9. ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

3 240-381 Database : Preface 3 การประเมินผล 1. การสอบข้อเขียนกลางภาค โดยคิดเป็น ร้อยละ 35 วันที่ 3 สิงหาคม 2545 เวลา 9.00- 12.00 น. 2. การทดสอบย่อย (quiz) และรายงาน ของนักศึกษาที่ได้ มอบหมายงาน (assignment) โดยคิด เป็นร้อยละ 25 3. การสอบข้อเขียนปลายภาค โดยคิด เป็นร้อยละ 40 วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เวลา 9.00-12.00 น. เกรด A (80-100), B+ (75+), B(70+), C+(65+), C(60+), D+(55+), D(50+), E (< 50)

4 240-381 Database : Preface 4 บรรณานุกรม 1. ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. 2533. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 2. ผศ. สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์. 2540. ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์. 3. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ. 2542. คัมภีร์ระบบฐานข้อมูล. ไทยเจริญการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 4. Henry F. Korth and Abraham Silberschatz. 1996. DATABASE SYSTEM CONCEPTS. 3 rd edition. Singapore : McGraw-Hill. 5. Sitansu S. Mittra. 1991. Principles of Relational Database Systems. USA: Prentice-Hall, Inc. 6. C.J. Date. 1990. An Introduction to Database Systems, Volume I, 5 th Edition. Addison-Wesley publishing Company, Inc.

5 240-381 Database : Preface 5 บรรณานุกรม ( ต่อ ) 7. Esen Ozkarahan. 1990. DATABASE MANAGEMENT CONCEPT, DESIGN, ANDPRACTICE. USA : Prentice-Hall, Inc. 8. Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. 2000. FUNDAMENTALS OF DATABASE SYSTEMS. 3 rd edition. ADDISON WESLEY. 9. Mary E.S. Loomis. 1989. DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES. 2 nd edition. Prentice- Hall, Inc. 10. C.J. Date. 1983. An Introduction to Database Systems, Volume II. Addison-Wesley publishing Company, Inc.

6 240-381 Database : Preface 6 เวลาเรียน Secion 01 (17 คน ) จันทร์ 8.00 - 8.50 R200 พุธ 8.00 - 8.50 R200 ศุกร์ 8.00 - 8.50 R200 Secion 02 (69 คน ) จันทร์ 9.00 - 9.50 A305 พุธ 9.00 - 9.50 R200 ศุกร์ 9.00 - 9.50 R300


ดาวน์โหลด ppt 240-381 Database : Preface 1 240-381 แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545 เสกสรรค์ สุวรรณมณี Seksun Suwanmanee

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google