งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Warattapop Chainate.  aka. Selection  ใช้ควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม ให้เลือกทำกลุ่มคำสั่ง เพียงบางกลุ่ม โดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Warattapop Chainate.  aka. Selection  ใช้ควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม ให้เลือกทำกลุ่มคำสั่ง เพียงบางกลุ่ม โดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Warattapop Chainate

2  aka. Selection  ใช้ควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม ให้เลือกทำกลุ่มคำสั่ง เพียงบางกลุ่ม โดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนด

3  Iteration, repetition or loop  เป็นวิธีการควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรมให้วนทำงาน กับกลุ่มคำสั่งบางกลุ่มซ้ำๆ เรียกการทำงานแบบนี้ว่า การวนลูป  กลุ่มคำสั่งที่ทำงานซ้ำๆ นี้เรียกว่า loop body  มีคำส่วนควบคุมการวนลูป เรียกว่า ตัวแปรควบคุม (control variable) เพื่อควบคุมการทำซ้ำให้ได้จำนวนรอบตามที่ต้องการ  While, for และ do_while ( ภาษา Pascal ใช้ repeat-until)

4  คำสั่ง while

5  คำสั่ง for

6  คำสั่ง do-while ( ภาษา C) และ repeat-until ( ภาษา Pascal)

7  คำสั่ง break

8  aka. Routine  กลุ่มของคำสั่งในโปรแกรมที่ถูกแยกออกเป็นโมดูลเพื่อทำหน้าที่ เฉพาะอย่าง  มีชื่อโมดูล และมีพารามิเตอร์ หรืออาร์กิวเมนต์ เพื่อใช้ในการ ติดต่อรับส่งค่าระหว่างโปรแกรมกับโมดูล  โปรแกรมย่อย แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ o โปรแกรมย่อยที่มีการส่งค่ากลับ (function) o โปรแกรมย่อยที่ไม่มีการส่งค่ากลับ (procedure)  ในภาษา Pascal และ Ada มีการใช้ function และ procedure แต่ภาษา C/C++/Java ใช้ฟังก์ชันอย่างเดียว  แต่ก็มีฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากลับ (void) จะทำหน้าที่เสมือน procedure

9  Procedures ในรูปแบบภาษา C และ Ada  Functions มนรูปแบบภาษา C และ Ada

10  การมีโปรแกรมย่อยในลักษณะของฟังก์ชันให้ใช้งาน ช่วยทำให้ การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Recursion สามารถทำได้

11  ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น : o การระบุอินเด็กซ์ของอาร์เรย์อาจจะเกินขอบเขตเนื้อที่ของอาร์เรย์ o การคำนวณของนิพจน์คณิตศาสตร์ อาจจะเกิดกรณีตัวหารมีค่าเป็นศูนย์ o ฟังก์ชันที่คำนวณค่ารากที่สองอาจจะได้รับอากิวเมนต์ที่ค่าเป็นลบ o การจัดสรรเนื้อที่หน่วยความจำขณะรัน ซึ่งโปรแกรมอาจเกิดกรณีเนื้อที่ ว่างในหน่วยความจำมีไม่พอ  เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ดี จะต้อง... o ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างคำสั่งที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ สามารถ ระบุประเภทของเหตุผิดปกติต่างๆ o สามารถสั่งการตรวจจับเหตุผิดปกติ o สามารถกำหนดชุดคำสั่งให้ทำงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติแต่ละประเภท เรียกชุดคำสั่งนี้ว่า exception handler

12  Exception หมายถึง เหตุผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นขณะรัน โปรแกรม  การเขียนโปรแกรมจะต้องแยกคำสั่งออกเป็นสองกลุ่ม o ชุดคำสั่งที่ทำงานในกรณีปกติ o ชุดคำสั่งที่ทำงานเมื่อมีเหตุผิดปกติ  ภาษา Ada เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาแรกที่เริ่มกำหนดการ จัดการกรณียกเว้นให้เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของภาษา โดย กำหนดกรณียกเว้นไว้ 4 ประเภทได้แก่ o Constraint_Error o Program_Error o Storage_Error o Tasking_Error

13  ตัวอย่างการเขียนภาษา Ada  ภาษา C++ และ Java ใช้คำสั่ง try … catch เพื่อตรวจจับ และ จัดการกรณีมีข้อยกเว้นเกิดขึ้น

14  ตัวอย่าง ภาษา Java


ดาวน์โหลด ppt  Warattapop Chainate.  aka. Selection  ใช้ควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม ให้เลือกทำกลุ่มคำสั่ง เพียงบางกลุ่ม โดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google