งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม Chapter 3 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม Chapter 3 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม Chapter 3 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business คำสั่งเงื่อนไข รูปแบบ if statement1; else statement2; condition = เงื่อนไขในการ ตัดสินใจ statement = คำสั่งหรือกลุ่ม คำสั่ง exampleif (score>80) printf(“Very Good”); else printf(“Good”); คำสั่ง if / else

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business คำสั่งเงื่อนไข Condition Statement 1 Statement 2 Yes No

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business !Not >, < มากกว่า, น้อยกว่า >=, <= มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่าหรือเท่ากับ = =, != เท่ากับ, ไม่เท่ากับ && And || Or เครื่องหมายเปรียบเทียบ คำสั่งเงื่อนไข

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ if statement1; else if statement2; else statement3; exampleif (score>80) printf(“Very Good”); else if (score>70) printf(“Good”); else printf(“Normal”); คำสั่ง if / else หลายทางเลือก คำสั่งเงื่อนไข

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ switch(variable) { case constant1: statement1; break; case constant2: statement2; break; } variable = ตัวแปร หรือ นิพจน์ constant = ค่าคงที่ชนิด int หรือ char ที่เป็นตัว เลือกทำงาน คำสั่ง switch คำสั่งเงื่อนไข

7 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business คำสั่งเงื่อนไข Condition 1 Condition 2 Condition 3 Statement 1 Statement 2 Statement 3 No Yes Statement 4

8 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ if statement1; else if statement2; else statement3; value = ค่าต้องการตรวจสอบ เงื่อนไข operand = เครื่องหมายตรวจสอบ ทางคณิตศาสตร์ logical operand = เครื่องหมาย ตรวจสอบทางตรรกะ การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบกับเงื่อนไข คำสั่งเงื่อนไข

9 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Exampleif (score > 70) printf (“Grade B”); else ((score =60)) printf(“Grade C”); else printf(“Grade D”); การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบกับเงื่อนไข คำสั่งเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming คำสั่งในการควบคุมโปรแกรม Chapter 3 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google