งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 2. ข้อที่ 1 เขียนโปรแกรมให้รับค่าจํานวนจริงจากผู้ใช้ 1 จํานวน และให้หาว่าเลขดังกล่าวอยู่ในช่วงของเลขจํานวน เต็มใด เช่น หากผู้ใช้ป้อนเลข 12.5 ให้ตอบว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 2. ข้อที่ 1 เขียนโปรแกรมให้รับค่าจํานวนจริงจากผู้ใช้ 1 จํานวน และให้หาว่าเลขดังกล่าวอยู่ในช่วงของเลขจํานวน เต็มใด เช่น หากผู้ใช้ป้อนเลข 12.5 ให้ตอบว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 2

2 ข้อที่ 1 เขียนโปรแกรมให้รับค่าจํานวนจริงจากผู้ใช้ 1 จํานวน และให้หาว่าเลขดังกล่าวอยู่ในช่วงของเลขจํานวน เต็มใด เช่น หากผู้ใช้ป้อนเลข 12.5 ให้ตอบว่า “12.5 is between 12 and 13” ( ใช้ตัวดําเนินการเปลี่ยนชนิดข้อมูลในการเขียน โปรแกรม ) ข้อที่ 2 • จงแปลงข้อมูลต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปนิพจน์คณิตศาสตร์สำหรับ ภาษาซีพร้อมทั้งเขียน โปรแกรมเพื่อรับค่า y แล้วคำนวณผลลัพธ์ที่ได้ • x = 2y 2 + 3y และ

3 3. ในวิชา Computer and Programming อาจารย์ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาค ต้องเข้าหมู่ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง ให้เขียนโปรแกรมเพื่อช่วยตัดสินใจ ว่า นิสิตมีสิทธิ์ในการเข้าสอบปลายภาค หรือไม่ โดยโปรแกรมมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้ ( ตัวแดงคือข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน ตัวเขียวคือ ผลลัพธ์ ) Example 1 Enter student name : Daganda Enter time student participate: 13 Daganda can take the final exam. Example 2 Enter student name : Nui Enter time student participate: 10 Nui can not take the final exam.

4 4. ชายคนหนึ่งหาเพื่อนคุยทาง msn โดยแบ่งเพื่อนใน msn ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ block list, too young, too old และ target ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเงื่อนไขคือ ถ้าเป็นผู้ชายจะอยู่ใน block list, ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 18 จะอยู่ใน too young, ผู้หญิงอายุมากกว่า 30 จะอยู่ใน too old, และ อายุระหว่า 18 – 30 อยู่ใน target ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลของ เพื่อนและพิจารณาว่าเพื่อนของผู้ชายคนนี้จัดอยู่ในกลุ่มใด Example 1 Enter e-mail : nuicute@hotmail.com Is female ? : y Enter Age : 18 Group : target Example 2 Enter e-mail : tuismart@hotmail.com Is female ? : n Enter Age : 18 Group : block list Example 3 Enter e-mail : biab_rat@hotmail.com Is female ? : y Enter Age : 60 Group : too old Example 4 Enter e-mail : jubjang@hotmail.com Is female ? : y Enter Age : 14 Group : too young

5 5. ( การบ้าน ) ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อและคะแนนของนิสิต แล้วตัดเกรดนิสิตออกเป็น A,B,C,D และ F โดย A คือได้ คะแนนมากกว่า 80, B คือ 70-79, C คือ 60-69, D คือ 50-59 และ F คือ ได้คะแนนน้อยกว่า 50 Example 1 Enter name : Sonthi Enter mark : 49 Sonthi got grade F. Example 2 Enter name : Manee Enter mark : 55 Manee got grade D. Example 3 Enter name : Mana Enter mark : 68 Mana got grade C. Example 4 Enter name : Piti Enter mark : 72 Piti got grade B. Example 5 Enter name : Choowit Enter mark : 91 Choowit got grade F.

6 6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการรับคะแนนของ นักเรียน 10 คน หลังจากนั้นให้แสดงคะแนน น้อยสุด คะแนนสูงสุด และ เฉลี่ย ตามลำดับ Enter student 1 mark: 20 Enter student 2 mark: 18 …. Enter student 10 mark: 6 Min is 6 Max is 40 Average is 31.2


ดาวน์โหลด ppt LAB # 2. ข้อที่ 1 เขียนโปรแกรมให้รับค่าจํานวนจริงจากผู้ใช้ 1 จํานวน และให้หาว่าเลขดังกล่าวอยู่ในช่วงของเลขจํานวน เต็มใด เช่น หากผู้ใช้ป้อนเลข 12.5 ให้ตอบว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google