งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming Introduction to Pragramming Sila Chunwijitra Department of Computer Business Pathumthani College Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming Introduction to Pragramming Sila Chunwijitra Department of Computer Business Pathumthani College Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming Introduction to Pragramming Sila Chunwijitra Hin@ptc.ac.th Department of Computer Business Pathumthani College Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี Chapter 1 Department of Computer Business

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ภาษาซี (C Language) - เป็นภาษาระดับกลาง - ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (OS) - ไม่ขึ้นกับตัวเครื่อง - เป็นภาษาโครงสร้าง (Structure Language) คุณสมบัติ

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี 1. header 2. main 3. function ชนิดของตัวแปร header Function main

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business กฎเกณฑ์ของโปรแกรมภาษาซี - ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ โดยใช้ปีกกา ({ }) เป็นตัวกำหนด ขอบเขต - ฟังก์ชั่นแรกต้องเป็น main() เสมอ - ใช้เครื่องหมาย ; (semi colon) เป็นตัว กำหนดการสิ้นสุดของ คำสั่ง - ใช้อักษรตัวเล็กในการเขียนโปรแกรม - ใช้เครื่องหมาย, (comma) เป็นตัวคั่นตัว แปรและพารามิเตอร์ กฎเกณฑ์ (Rules)

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ตัวแปร (Variable) - มีความยาวไม่เกิน 32 ตัวอักษร - เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายก็ได้ แต่ต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรเสมอ - อักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ถือว่าเป็นคนละชื่อ กัน - ห้ามใช้คำสงวน (Reserved word) หรือ คำสั่ง (Keyword) ตั้งชื่อ ตัวแปร Example : money, program_c, seven11, y2k, etc.. Right : int, 3_lady_cooks, num5-3, include, etc.. Wrong การตั้งชื่อตัวแปร

7 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ชนิดของตัวแปร - Char (Character) สำหรับตัวอักษร - int (Integer) สำหรับตัวเลขจำนวนเต็ม - float (Floating-point number) สำหรับ ตัวเลขจำนวนจริง - double (Double precision number) สำหรับตัวเลขจำนวนจริง มีความถูกต้องกว่า float เป็น 2 เท่า - void สำหรับตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ค่า ชนิดของตัวแปร

8 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business นิพจน์ (Expression) คือ การนำค่าคงที่ ตัวแปร ข้อมูล มา กระทำกันโดยใช้ตัวกระทำ (Operator) เป็นตัวบ่งชี้การกระทำนั้น ๆ การแปลงชนิดของข้อมูล ตัวกระทำ (Operator) คือ เครื่องหมายที่ใช้กระทำระหว่างข้อมูล หรือตัวแปร

9 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ++, -- การเพิ่มค่า, การลดค่า *, /, % การคูณ, การหาร, การ หารเอาเศษ +, - การบวก, การลบ เครื่องหมาย

10 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ตัวอย่างโปรแกรม #include void main() { printf(“Hello. This is first C program.”); exit(0); } Example


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming Introduction to Pragramming Sila Chunwijitra Department of Computer Business Pathumthani College Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google