งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร

2 ประวัติความเป็นมา มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กร พัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการ พัฒนาสังคมหลายๆด้าน ได้แก่ งาน ด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนา อาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการ ใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบน สังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมือง และสังคมชนบท

3 วิสัยทัศน์ สร้างคน ( นักกิจกรรม ) สร้าง นวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

4 ที่ตั้ง เลขที่ 8/12 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร : 02 941 4194-5 โทรสาร : 02-9414194-5 ต่อ 18 เว็บไซต์ : www.mirror.or.thwww.mirror.or.th

5 งานที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบเว็บไซต์ - อัปโหลดข้อมูล เว็บไซต์มูลนิธิไชยวนา

6 - อัปโหลดข้อมูลเว็บฅน ไทยนอกประเทศ

7 - ปรับปรุงและพัฒนาในส่วน ต่างๆของเว็บไซต์

8 - อัปโหลดข้อมูล ในส่วนต่าง ๆ

9 หน้าแรกของระบบ autopagev4

10

11 - กำหนดการแสดงผล

12

13 - ใส่ข้อมูลที่ต้องการ

14

15 ออกแบบหน้าเว็บระบบจัดการ ข้อมูลการบริจาค

16 ออกแบบหน้าเว็บระบบจัดการ ข้อมูลการตั้งเบิก

17 ปัญหาและอุปสรรค ความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ภาษา PHP ไม่เพียงพอต่อการทำงาน เนื่องจากอินเตอร์เน็ทของมูลนิธิไม่ค่อย มีประสิทธิภาพ ทำให้มีปัญหาเวลา ทำงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีความ ล้าช้า มีการใช้ Software ที่เราไม่รู้จัก เช่น AutopageV4 ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า ในการทำงานช่วงแรก

18 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การฝึกงาน ได้เพิ่มประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้ฝึกการวางแผนการทำงาน รู้จักการ ทำงานที่มีระบบแบบแผน ได้เรียนรู้การใช้ Software ที่ไม่เคยใช้ มาก่อน ได้ฝึกการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

19 ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริง ได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาทต่าง ๆ และ ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น และการ ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสังคมในที่ ทำงาน ได้รู้จักเพื่อนที่มาจากสถานที่ต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับ จากการฝึกงาน

20 ข้อเสนอแนะ - ก่อนที่จะเข้าฝึกงานควรมี ความรู้ด้าน เขียนโปรแกรม ภาษา PHP ได้ สามารถใช้โปรแกรม PHOTOSHOP ได้ สามารถใช้โปรแกรม DREAMWEAWER ได้ สามารถใช้โปรแกรม FLASH PLAYER ได้

21 - เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยใน การทำงาน ควรถามพี่เลี้ยงเพื่อที่จะให้ งานออกมาดี และเสร็จทันเวลา ข้อเสนอแนะ

22 - สำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์ ในการทำงานจริง ที่มูลนิธิกะจก เงาก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแห่งหนึ่ง ที่จะให้คนที่สนใจมาฝึกงาน คือ นอกจากได้ทำงานจริงแล้วยังได้ ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย เพราะ ทางมูลนิธิมีกิจกรรมมากมายที่ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt 5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google