งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจของนักกิจกรรม ( ที่ดี ). คุณสมบัตินักกิจกรรมที่ดี 1. จิตสำนึกสาธารณะ 2. รู้จักหน้าที่ 3. เปิดใจ / รับฟัง 4. ทำงานเป็น 5. รู้คุณค่าของตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจของนักกิจกรรม ( ที่ดี ). คุณสมบัตินักกิจกรรมที่ดี 1. จิตสำนึกสาธารณะ 2. รู้จักหน้าที่ 3. เปิดใจ / รับฟัง 4. ทำงานเป็น 5. รู้คุณค่าของตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวใจของนักกิจกรรม ( ที่ดี )

2 คุณสมบัตินักกิจกรรมที่ดี 1. จิตสำนึกสาธารณะ 2. รู้จักหน้าที่ 3. เปิดใจ / รับฟัง 4. ทำงานเป็น 5. รู้คุณค่าของตน

3 1. จิตสำนึกสาธารณะ --- ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานที่ สาธารณะสมบัติ ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง

4 2. รู้จักหน้าที่ --- ตำแหน่ง / หัวโขน ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ติดดี กดดัน เครียด เปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรู

5 2. รู้จักหน้าที่ --- ความรับผิดชอบต่อส ั งคม ปิติ อิ่มเอมใจ สนุกสนาน รักในงานที่ทำ มิตรภาพนิรันดร์

6 3. เปิดใจ / รับฟัง ฟังให้มาก เรียนรู้ให้เยอะ

7 4. ทำงานเป็น เข้าใจกระบวนการทำงาน P วางแผนการทำงาน D ดำเนินงาน C ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ประเมินผล A นำข้อดีมาทำมาตรฐานการทำงาน ข้อผิดพลาดแก้ไขปรับปรุง

8 มีข้อมูลพร้อม สำรวจค่าย ขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน

9 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ หาข้อมูลทาง Internet

10 5. รู้ คุณค่าของตนเอง บุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจมั่นคง อุดมการณ์

11 ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt หัวใจของนักกิจกรรม ( ที่ดี ). คุณสมบัตินักกิจกรรมที่ดี 1. จิตสำนึกสาธารณะ 2. รู้จักหน้าที่ 3. เปิดใจ / รับฟัง 4. ทำงานเป็น 5. รู้คุณค่าของตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google