งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจของนักกิจกรรม(ที่ดี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจของนักกิจกรรม(ที่ดี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวใจของนักกิจกรรม(ที่ดี)

2 คุณสมบัตินักกิจกรรมที่ดี
จิตสำนึกสาธารณะ รู้จักหน้าที่ เปิดใจ/ รับฟัง ทำงานเป็น รู้คุณค่าของตน

3 1. จิตสำนึกสาธารณะ --- ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานที่ สาธารณะสมบัติ ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง

4 2. รู้จักหน้าที่ --- ตำแหน่ง/หัวโขน
2. รู้จักหน้าที่ --- ตำแหน่ง/หัวโขน ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ติดดี กดดัน เครียด เปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรู

5 2. รู้จักหน้าที่ --- ความรับผิดชอบต่อสังคม
ปิติ อิ่มเอมใจ สนุกสนาน รักในงานที่ทำ มิตรภาพนิรันดร์

6 3. เปิดใจ / รับฟัง ฟังให้มาก เรียนรู้ให้เยอะ

7 4. ทำงานเป็น เข้าใจกระบวนการทำงาน P วางแผนการทำงาน D ดำเนินงาน
C ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ประเมินผล A นำข้อดีมาทำมาตรฐานการทำงาน ข้อผิดพลาดแก้ไขปรับปรุง

8 เพื่อเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน
มีข้อมูลพร้อม สำรวจค่าย ขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน

9 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน
เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ หาข้อมูลทาง Internet

10 5. รู้คุณค่าของตนเอง บุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจมั่นคง อุดมการณ์

11 ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt หัวใจของนักกิจกรรม(ที่ดี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google