งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณีต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณีต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ธรรมเนียมประเพณี แบ่งประเพณีหลายแบบ
1. ประเพณีประจำวัย 1. การเกิด เช่น พิธีทำขวัญวัน ตั้งชื่อ 2. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3. การบรรพชา เช่น ทำวัญนาค ฉลองพระใหม่ 4. การแต่งงาน เช่นพระเจริญพระพุทธมนต์ รดน้ำเจ้า-บ่าว 5. การตาย เช่น พิธีอาบน้ำศพ ตั้งศพ บังสุกุล เก็บอัฏฐิ

3 2. ประเพณีประจำตัว มีธรรมเนียมว่า
2. ประเพณีประจำตัว มีธรรมเนียมว่า 1.ทำบุญใส่บาตร เช่น วันเกิด วัน แต่งงาน 2. การฟังธรรม 3. การสักการบูชา 4. การไหว้พระสวดมนต์

4 3. ประเพณีประจำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1. วันมาฆบูชา 1. วันมาฆบูชา วิสาขบูชา 3. เป็นเจ้าของร่วม 2.4 วัฒนธรรม /ประเพณี/ภูมิปัญญา 2.5 ปลูกฝังความรักและความภูมิใจ 2.6 สร้างเอกลักณ์/สัญลักษณ์ เป็นจุดรวมใจ

5 2.7 สร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2.8 พัฒนาจิตใจ (เอื้ออาทร/ไว้วางใจกัน เสียสละ/อาสา/ยอมรับซึ่งกันและกัน“ “2.9 ความสำคัญของสถาบันทางสังคมในชุมชน

6 แนวทาง 3 พัฒนาผู้นำและทีมงาน
แนวทาง 3 พัฒนาผู้นำและทีมงาน

7 แนวทาง 4 รวมกลุ่ม จัดกตั้งองค์กร
แนวทาง 4 รวมกลุ่ม จัดกตั้งองค์กร

8 แนวทาง 5 รักษาผลประโยชน์
แนวทาง 5 รักษาผลประโยชน์ แก้ไขปัญหา

9 แนวทาง 6 บริหารจัดการชุมชน
6.1ระบบข้อมูลชุมชน 6.2 สื่อสาร 6.3 จัดการความร่วมมือ 6.4 กำหนดและควบคุมกฎ 6.5ระบบรับเรื่องร้องทุก

10 6.6ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
6.7 ประเมินผลการทำงาน

11 แนวทาง 7 จัดกิจกรรมในชุมชน
ที่ต่อเนื่อง หลากหลาย เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ 4

12 แนวทาง 8 สร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น
แนวทาง 8 สร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น

13 ใบงาน จิตสำนึกสาธารณะ ชื่อกลุ่ม บัญญัติ 9 ประการ

14


ดาวน์โหลด ppt ประเพณีต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google