งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณี ต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณี ต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเพณี ต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 ธรรมเนียมประเพณี แบ่ง ประเพณีหลายแบบ 1. ประเพณีประจำวัย 1. การเกิด เช่น พิธีทำขวัญวัน ตั้งชื่อ 2. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3. การบรรพชา เช่น ทำวัญนาค ฉลองพระ ใหม่ 4. การแต่งงาน เช่นพระเจริญพระพุทธมนต์ รดน้ำเจ้า - บ่าว 5. การตาย เช่น พิธีอาบน้ำศพ ตั้งศพ บังสุกุล เก็บอัฏฐิ

4 2. ประเพณีประจำตัว มีธรรม เนียมว่า 1. ทำบุญใส่บาตร เช่น วันเกิด วัน แต่งงาน 2. การฟังธรรม 3. การสักการบูชา 4. การไหว้พระสวดมนต์

5 3. ประเพณีประจำวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา 1. วันมาฆบูชา 1. วันมาฆบูชา 2. วิ สาขบูชา 3. เป็นเจ้าของร่วม 2.4 วัฒนธรรม / ประเพณี / ภูมิ ปัญญา 2.5 ปลูกฝังความรักและความ ภูมิใจ 2.6 สร้างเอกลักณ์ / สัญลักษณ์ เป็นจุดรวมใจ

6 2.7 สร้างแหล่งเรียนรู้ของ ชุมชน 2.8 พัฒนาจิตใจ ( เอื้อ อาทร / ไว้วางใจกัน เสียสละ / อาสา / ยอมรับ ซึ่งกันและกัน “ “2.9 ความสำคัญของสถาบัน ทางสังคมในชุมชน

7 แนวทาง 3 พัฒนาผู้นำ และทีมงาน

8 แนวทาง 4 รวมกลุ่ม จัดกตั้งองค์กร

9 แนวทาง 5 รักษา ผลประโยชน์ แก้ไขปัญหา

10 แนวทาง 6 บริหารจัดการ ชุมชน 6.1 ระบบข้อมูลชุมชน 6.2 สื่อสาร 6.3 จัดการความร่วมมือ 6.4 กำหนดและควบคุมกฎ 6.5 ระบบรับเรื่องร้องทุก

11 6.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของชุมชน 6.7 ประเมินผลการทำงาน

12 แนวทาง 7 จัดกิจกรรมใน ชุมชน ที่ต่อเนื่อง หลากหลาย เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ 4

13 แนวทาง 8 สร้างเครือข่าย กับชุมชนอื่น

14 ใบงาน จิตสำนึกสาธารณะ ----------- ชื่อกลุ่ม.......................................... บัญญัติ 9 ประการ 1............................................................. 2..............................................................

15 3......................................................... 4.......................................................................... 5.......................................................................... 6.......................................................................... 7.......................................................................... 8..........................................................................


ดาวน์โหลด ppt ประเพณี ต่างๆ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google