งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน 8. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น 9. การติดต่อกันภายในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน 8. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น 9. การติดต่อกันภายในกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน 8. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น 9. การติดต่อกันภายในกลุ่ม 10. การแก้ปัญหาขัดแย้ง การทำงานเป็น

5 ลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของ Team Work ที่ดี (Characteristic of effective team work) Team Work ที่ดีจำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการ สำคัญดังต่อไปนี้คือ การทำงานเป็นทีม

6 1. มีเป้าหมายร่วมของกลุ่มเป็นที่แน่ชัด ทุกคนใน ทีมเข้าใจชัดแจ้งและเต็ม ใจที่จะยอมรับ โดยยอมรับเอาตัวเองเข้าผูกพัน กับเป้าหมายร่วมนั้น อย่างแท้จริง 2. แต่ละคนในทีมมีความเข้าใจในขอบเขตของ ฐานะบทบาทตลอดจน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ตน ดำรงอยู่อย่างแน่ชัด 3. แต่ละคนในแต่ละตำแหน่ง จะต้องเข้าใจใน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของงาน ของตนกับบุคคลอื่น ๆ ในทีม และพร้อมที่จะให้ หรือรับความช่วยเหลือร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่ การทำงานเป็นทีม 45

7 4. สมาชิกของทีมจะทำงานแบบยืดหยุ่นโดยมี ทัศนคติยึดถือว่าลักษณะหน้าที่ปฎิบัติจะเป็น ตัวกำหนดรูปแบบ มิใช้รูปแบบเป็นตัวกำหนด ลักษณะหน้าที่การงานที่ปฎิบัติ 5. มีพฤติกรรมการทำงานในระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับผู้ได้บังคับบัญชา เป็นไปใน ลักษณะของแบบทำงานบนหัวคนหรือกดหัว คน 6. สมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องรู้จักตัวของ ตัวเองได้อย่างเพียงพอต่อการที่จะเข้าใจ เกี่ยวกับตัวเองได้อย่างแท้จริง การทำงานเป็นทีม

8 7. นอกจากแต่ละคนจะรู้และเข้าใจตัวเองได้ดี เพียงพอแล้วจะต้องรู้จักและเข้าใจเพื่อนใน ทีมได้เป็นอย่างดีเพียงพออีกด้วย 8. การวางแผนตลอดจนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภายในทีมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยู่ใน ทีมได้มีส่วนในการนั้น ๆ ด้วย อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีการเคารพและยอมรับฟัง ความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่ง อีกด้วย การทำงานเป็นทีม

9 9. จะมีการประชุมทีมซึ่งอาจจะเป็นประจำ สัปดาห์ / เดือน อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเปิดช่องให้ นำเอาปัญหาออกมาพูดกันอย่างอิสระ เพื่อ การปรึกษาหารือแนะนำ เพื่อการติดตาม ความก้าวหน้าของงาน และเพื่อการกระชับ ความสามัคคีภายในทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 10. การสื่อสารและสัมพันธ์ภายในทีมจะมีแต่ บรรยากาศของความไว้วางใจกันและเปิดเผย ต่อกันและกันสูง จนกระทั่งทุกคนกล้าที่พูด อย่างที่ตนรู้สึกและอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ ประโยชน์ของทีม

10

11

12

13 19. มีหัวหน้าทีมที่เป็นแบบอย่างได้ทั้ง ในแง่มาตรฐาน และความประพฤติ ส่วนตัว และในแง่มาตรฐานความ ประพฤติในการทำงาน 20. มีบรรยากาศของที่ทำงานที่ดี เช่น ระบบการให้คุณให้ทำโทษระบบ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และ เลื่อนเงินเดือน ที่สนับสนุนหรือ เอื้ออำนวยต่อการที่จะให้คนกล้าคิด กล้าพูด กล้าเขียน และกล้าทำในสิ่ง ที่ดี และที่ถูกต้องต่อการทำงานเป็น ทีมต่อไป

14 “ จงอย่าสร้างทีม ถ้าสมาชิกยังไม่ พร้อมทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ”

15


ดาวน์โหลด ppt 6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน 8. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น 9. การติดต่อกันภายในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google