งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ความ รับผิดชอบ ในกองการศึกษา เทศบาล นครสมุทรปราการ โด ย นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ 46252804.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ความ รับผิดชอบ ในกองการศึกษา เทศบาล นครสมุทรปราการ โด ย นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ 46252804."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าที่ความ รับผิดชอบ ในกองการศึกษา เทศบาล นครสมุทรปราการ โด ย นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ 46252804

3 นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ ตำแหน่ง นักบริหาร การศึกษา 5 ระดับ 5 สังกัด กองการศึกษา เทศบาล นครสมุทรปราการ

4 หน้าที่ความ รับผิดชอบ ของ นางสาวสมถวิล ชู ทรัพย์ ใน กอง การศึกษา เทศบาลนคร สมุทรปราการ

5 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานบริหารวิชาการ 2. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี

6 งานบริหาร วิชาการ 1. งานวางแผนพัฒนา การศึกษา 2. งานประเมินผลและ รายงานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการศึกษา

7 งานบริหาร วิชาการ 3. งานจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ทางการศึกษา 4. งานจัดทำ รายงานการศึกษา

8 งานบริหาร วิชาการ 5. งานจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลใน ส่วนของกองการศึกษา 6. งานจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนของกองการศึกษา

9 งานการเงิน และบัญชี 1. งานเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี 2. งานรวบรวบรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับ การงบประมาณของกอง การศึกษา

10 งานการเงิน และบัญชี 3. งานถ่ายโอนงบประมาณ ทางการศึกษา 4. งานจัดทำแผนการเบิก จ่ายเงินและรายงานการใช้ งบประมาณทุกประเภทของ กองการศึกษา

11 งานการเงิน และบัญชี 5. งานการบริหารงบประมาณ ของกองการศึกษา 6. งานควบคุมงบประมาณ ของกองการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ความ รับผิดชอบ ในกองการศึกษา เทศบาล นครสมุทรปราการ โด ย นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ 46252804.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google