งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน
คณะสหเวชศาสตร์

2 การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน
คณะสหเวชศาสตร์ ต.ค. 49 – พ.ค. 50

3 หัวข้อ ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง มาตรการแก้ไข / ควบคุม
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน

4 ความเสี่ยงระดับ ก 1

5 สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของคณะมีจำนวนมากขึ้น
จัดทำ SWOT analysis ของแต่ละหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเด่น วางมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ข 1

6 ความเสี่ยงระดับ ก 2

7 ขาดแคลนอาจารย์บางสาขาที่จำเป็น เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
จัดทำแผนกำลังคนล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณ วางแผนทดแทนการสูญเสียบุคลากรล่วงหน้า 15 ปี โอนย้ายอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาแทน ข 2

8 เครื่องมือวิจัยบางชิ้นถูกติดตั้งโดยใช้เบกเกอร์ร่วมกัน จึงเกิดไฟฟ้าดับและทำให้เครื่องมือเสียหายได้ง่าย ดำเนินการให้แยกเบกเกอร์สำหรับเครื่องมือวิจัยที่ใช้กำลังไฟสูง เสนอให้ทางห้องวิจัยแจ้งมาตรการความปลอดภัยที่ต้องการเพิ่มเติม ไม่มีความเสี่ยงข้อนี้อีก

9 การย้ายที่ทำการของคณะฯ บ่อย ส่งผลให้มีครุภัณฑ์สูญหาย/เสียหาย/ขัดข้อง/ใช้งานไม่ได้ และขาดบุคคลผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ดำเนินการระบุตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ โดยมีรูปภาพประกอบ ข 2

10 ความเสี่ยงระดับ ข 1

11 การขโมยและโจรกรรมทรัพย์สินในคณะ
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในบริเวณภายในและภายนอกของคณะ ได้จัดให้มีการแจ้งข้อร้องเรียนหรือปัญหาพบโดยเสนอมาที่หน่วยอาคารและสถานที่เบอร์ 81057 ทบทวนระบบการป้องกันทรัพย์สิน ข 1

12 ความเสี่ยงระดับ ข 2

13 ปัญหาในการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
ประชุมชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารรวบรวมปัญหาและข้อควรปฏิบัติให้บุคลากรทราบ ข 2

14 จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการสอนและการสอบ
ขอใช้ห้องบรรยายของมหาวิทยาลัย แต่บางครั้งต้องรอให้ไม่มีคณะอื่นขอใช้ห้อง จึงสามารถใช้ห้องนั้นได้ ในการสอบที่ใช้ห้องเรียนแคบ อาจารย์ออกข้อสอบมากกว่า 1 ชุด ให้นิสิตมากกว่าหนึ่งชั้นปีสอบพร้อมกันเพื่อให้จัดสอบโต๊ะชิดกันได้ ในระยะยาว คณะฯ จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ข 2

15 หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องการดำเนินการแก้ไข โดยระบุระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ มาตรการแก้ไขที่หน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว (ถ้ามี) มาตรการที่วางแผนจะดำเนินการในอนาคต (อันใกล้นี้) ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากใช้มาตรการที่วางแผนนั้น ข้อเสนอแนะต่อคณะ (ถ้ามี)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google