งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์

2 คณะสหเวชศาสตร์ ต. ค. 49 – พ. ค. 50

3 หัวข้อ ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง มาตรการแก้ไข / ควบคุม ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน

4 ความเสี่ยงระดับ ก 1

5 สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกับ หลักสูตรของคณะมีจำนวนมากขึ้น จัดทำ SWOT analysis ของแต่ละ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเด่น วางมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ข 1

6 ความเสี่ยงระดับ ก 2

7 ขาดแคลนอาจารย์บางสาขาที่จำเป็น เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ จัดทำแผนกำลังคนล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณ วางแผนทดแทนการสูญเสียบุคลากร ล่วงหน้า 15 ปี โอนย้ายอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สาขามาแทน ข 2

8 เครื่องมือวิจัยบางชิ้นถูกติดตั้งโดยใช้ เบกเกอร์ร่วมกัน จึงเกิดไฟฟ้าดับและทำ ให้เครื่องมือเสียหายได้ง่าย ดำเนินการให้แยกเบกเกอร์สำหรับ เครื่องมือวิจัยที่ใช้กำลังไฟสูง เสนอให้ทางห้องวิจัยแจ้งมาตรการความ ปลอดภัยที่ต้องการเพิ่มเติม ไม่มีความเสี่ยงข้อนี้อีก

9 การย้ายที่ทำการของคณะฯ บ่อย ส่งผล ให้มีครุภัณฑ์สูญหาย / เสียหาย / ขัดข้อง / ใช้งานไม่ได้ และขาดบุคคล ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ดำเนินการระบุตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ โดยมีรูปภาพ ประกอบ ข 2

10 ความเสี่ยงระดับ ข 1

11 การขโมยและโจรกรรมทรัพย์สินใน คณะ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในบริเวณภายในและภายนอก ของคณะ ได้จัดให้มีการแจ้งข้อร้องเรียนหรือปัญหา พบโดยเสนอมาที่หน่วยอาคารและสถานที่ เบอร์ 81057 ทบทวนระบบการป้องกันทรัพย์สิน ข 1

12 ความเสี่ยงระดับ ข 2

13 ปัญหาในการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ประชุมชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารรวบรวมปัญหาและข้อควร ปฏิบัติให้บุคลากรทราบ ข 2

14 จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการ สอนและการสอบ ขอใช้ห้องบรรยายของมหาวิทยาลัย แต่บางครั้ง ต้องรอให้ไม่มีคณะอื่นขอใช้ห้อง จึงสามารถใช้ ห้องนั้นได้ ในการสอบที่ใช้ห้องเรียนแคบ อาจารย์ออก ข้อสอบมากกว่า 1 ชุด ให้นิสิตมากกว่าหนึ่งชั้นปีสอบพร้อมกันเพื่อให้ จัดสอบโต๊ะชิดกันได้ ในระยะยาว คณะฯ จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ข 2

15 หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องการดำเนินการแก้ไข โดย ระบุระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ มาตรการแก้ไขที่หน่วยงานได้ดำเนินการ แล้ว ( ถ้ามี ) มาตรการที่วางแผนจะดำเนินการในอนาคต ( อันใกล้นี้ ) ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลังจากใช้มาตรการที่วางแผนนั้น ข้อเสนอแนะต่อคณะ ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google