งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 6227 โทรสาร 0 7446 5102 www.aahrc.psu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 6227 โทรสาร 0 7446 5102 www.aahrc.psu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 6227 โทรสาร 0 7446 5102 www.aahrc.psu.ac.th

2 Aquatic Animal Health Research Center

3 ช่วงเดือน ตุลาคม พ. ศ. 2551 ถึง มีนาคม พ. ศ. 2552

4 ตรวจวิเคราะห์ฟรี ตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีเพาะเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ตรวจเชื้อไวรัสด้วยวิธีการทางชีว โมเลกุล ตรวจวิเคราห์ทางด้านระบบภูมิคุ้มกัน สัตว์น้ำ เตรียมตัวอย่างทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้ เครื่องด้วยตนเอง

5 ช่วงเดือน ตุลาคม พ. ศ. 2551 ถึง มีนาคม พ. ศ. 2552

6

7 292867

8

9

10 รับตัวอย่าง กรอก รายละเอียด ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ - พยาธิภายนอก (1 วัน ) - แบคทีเรีย (2 วัน ) - ไวรัส (2-3 วัน ) แจ้งผลและออก ใบรับรอง (1 วัน ) ชำระค่าบริการ

11

12

13

14

15 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการ ทดสอบ จากวิธีการที่ห้องปฎิบัติการของ หน่วยงานของตนเองใช้อยู่กับผลการทดสอบ ที่ได้จากหน่ายงานอื่น ซึ่งจะนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทดสอบที่ใช้อยู่ให้ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

16 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระโนด ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภูเก็ต ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระบี่

17 IHHNV White Spot Syndrome Virus Taura Syndrome Virus Yellow Head Virus

18 หน่วยงาน วิธีการสกัดตัวอย่าง PCR method DNA virus WSSV/IH HNV RNA virusYHV/TSV ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DNA Zol Reagent Trizol ® Reagent In house method สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง Trizol ® Reagent Trizol ® Reagent In house method ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งระโนด Trizol ® Reagent Trizol ® Reagent In house method ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งภูเก็ต Trizol ® Reagent Trizol ® Reagent In house method ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งกระบี่ Trizol ® Reagent Trizol ® Reagent In house method

19 ชุด ที่ รหัส ตัวอย่าง เนื้อเยื่อที่ ใช้ WSSV IHHN V YHVTSV 1ABCDEFABCDEF เหงือก ++++++++++++ ------------ ------------ ++++++++++++ 2GHIJKLGHIJKL ------------ ------------ ------------ ------------

20 หน่วยงาน รหัส ตัวอย่าง วันที่รับ ตัวอย่าง สภาพ ตัวอย่าง วันที่ ทดสอบ ผลการทดสอบ ผล ประเมิน WSSVIHHNVYHVTSV ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ AFKLAFKL 9 เม. ย 51 ปกติ แช่แข็ง 10 เม. ย 51 + nt - nt - nt - nt - nt - nt + nt - ผ่าน สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ชายฝั่ง EHEH 10 เม. ย 51 ปกติ แช่แข็ง 10-11 เม. ย 51 +-+- ---- ---- +-+- ผ่าน ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งระโนด BJBJ 10 เม. ย 51 ปกติ แช่แข็ง 10-11 เม. ย 51 +-+- ---- ---- +-+- ผ่าน ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งภูเก็ต DGDG 9 เม. ย 51 ปกติ แช่แข็ง 10 เม. ย 51 +-+- ---- ---- +-+- ผ่าน ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งกระบี่ CICI 9 เม. ย 51 ปกติ แช่แข็ง 10 เม. ย 51 +-+- ---- ---- +-+- ผ่าน

21 ห้องปฎิบัติการของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม เปรียบเทียบผลการทดสอบในครั้งนี้ได้ผล การทดสอบที่เหมือนกัน และถูกต้องตรง ตามที่กำหนดในขั้นตอนของการเตรียม ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าห้องปฎิบัติการที่ ทดสอบเชื้อไวรัสในกุ้งทะเลทั้ง 4 ชนิด ที่ เข้าร่วมในการดำเนินการครั้งนี้มีมาตรฐาน ที่เชื่อถือได้

22

23 Midgut Muscle Ratio (MGR) อัตราส่วนลำไส้ต่อ กล้ามเนื้อลำตัวลูกกุ้ง 1 ส่วน 4 ส่วน

24 occlusion bodies ของเชื้อไวรัสเอ็ม บีวี

25 Zoothamnium sp.)Epistylis sp. Acineta sp.

26 โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) สาเหตุ : อาการ : ระดับความ รุนแรง : เกิดจากเชื้อไวรัส (SEMBV: Systemic Ectidermal & Mesodermal Baculovirus) รูปร่างเชื้อเป็นแท่งความยาว 270 -300 นา โนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 110 - 125 นาโนเมตร เชื้อไวรัสสามารถ ทำลาย เนื้อเยื่อผิวใต้เปลือก เหงือก อวัยวะ สร้างเม็ดเลือด เม็ดเลือด ต่อมน้ำเหลือง ผิวใต้เปลือกกุ้งตลอดทั้งตัวมีสีแดงเรื่อๆ ชมพู ถึงเข้ม บางครั้ง จะพบออกเป็นสีส้ม และ พบจุดขาวขนาด 0.1-2 มิลลิเมตร ใต้ เปลือกบริเวณส่วนหัวและตัว กุ้งที่เป็นโรค จะว่ายอยู่ผิวน้ำ เกยขอบบ่อ อ่อนแอ กิน อาหารลดลง ลอกคราบไม่ออก ตัวนิ่ม อัตราการตาย 80-100 % ภายใน 4-10 วัน หลังจากแสดงอาการ

27 โรคหัวเหลือง (YHV) สาเหตุ : อาการ : ระดับความ รุนแรง : เกิดจากเชื้อไวรัสวายเอชวี (YHV: Yellow- head baculovirus) ซึ่งมีความยาว 150 - 200 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 -50 นาโนเมตร สามารถติดเชื้อได้ทั้งบริเวณ เหงือก ต่อมน้ำเหลือง อวัยวะสร้างเม็ดเลือด และเม็ดเลือด กุ้งที่เป็นโรคจะมีอาการตัวซีด เหงือกและตับ อ่อนเหลืองอย่างชัดเจนกุ้งจะอ่อนเพลียมา เกยขอบบ่อ ไม่มีแรงดีดตัว และอัตราการ ตายของกุ้งสูงมากภายใน 3-4 วันแรก อัตราการตาย 80-100% หลังแสดง อาการ 5-7 วัน

28 ไวรัสทอร่า, RNA virus ชนิดสายเดี่ยว ไม่มี ผนังหุ้ม (nonenveloped) รูปร่างหลาย เหลี่ยม (Icosahedron) จัดอยู่ในกลุ่ม Pisconavirus (Brock et al., 1997) สาเหตุ : อาการ : ตัวสีแดง, เม็ดสีบริเวณเปลือกขยายใหญ่, พบ เมลานินรูปร่างไม่แน่นอนกระจายอยู่ตาม เปลือก, พบแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. มี ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในตับและตับอ่อน ระดับความ รุนแรง : พบได้ 2 ลักษณะ คือ เฉียบพลันกุ้งจะ ตาย 70-80% และเรื้อรังโดยกุ้งจะ ตาย 15-20% ต่อรอบซึ่งในประเทศ ไทยพบในลักษณะเรื้อรังเป็นส่วนใหญ่ โรคทอร่า (TSV)


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 6227 โทรสาร 0 7446 5102 www.aahrc.psu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google