งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

700305 สุขภาพสัตว์และการอนามัย ระบาดวิทยา. คำถาม 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 3. จงยกตัวอย่างโรคที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "700305 สุขภาพสัตว์และการอนามัย ระบาดวิทยา. คำถาม 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 3. จงยกตัวอย่างโรคที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 700305 สุขภาพสัตว์และการอนามัย ระบาดวิทยา

2 คำถาม 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 3. จงยกตัวอย่างโรคที่เป็น endemic ในประเทศไทยมา 1 โรค 3. จงยกตัวอย่างโรคที่เป็น endemic ในประเทศไทยมา 1 โรค

3 การวัดทางระบาดวิทยา 1. การนับ 1. การนับ 2. อัตราส่วน (Ratio) 2. อัตราส่วน (Ratio) 3. สัดส่วน (Proportion) 3. สัดส่วน (Proportion) 4. อัตรา (Rate) 4. อัตรา (Rate)

4

5 Pigs in farm

6 แบบฝึกหัด หา ratio, proportion ของสุกรป่วย หา ratio, proportion ของสุกรป่วย เฉลย ratio = 7/8 Proportion = 7/15

7 แบบฝึกหัด (2) จงหาอัตราการได้รับ vaccine ของวัวในฟาร์ม จงหาอัตราการได้รับ vaccine ของวัวในฟาร์ม เฉลย rate =

8 การวัดการเกิดโรคในชุมชน 1. อัตราความชุกของโรค 1. อัตราความชุกของโรค (Prevalence Rate) (Prevalence Rate) 2. อัตราอุบัติการณ์ของโรค 2. อัตราอุบัติการณ์ของโรค (Incidence Rate) (Incidence Rate)

9 Point

10 เฉลย ใน 5 วันที่ผ่านมา Prevalence = Incidence =

11 แบบฝึกหัด (3)

12 การสอบสวนการระบาดของโรค Epidemics 1) อัตราการป่วยสูงขึ้นกว่าปกติ 1) อัตราการป่วยสูงขึ้นกว่าปกติ 2) มีขอบเขตชัดเจน ( เวลาที่เกิดโรค, สถานที่เกิดโรค, กลุ่มสัตว์ที่เกิด โรค ) 2) มีขอบเขตชัดเจน ( เวลาที่เกิดโรค, สถานที่เกิดโรค, กลุ่มสัตว์ที่เกิด โรค ) 3) การระบาดไม่จำเป็นต้องเกิดกับ สัตว์จำนวนมาก แต่อาจเป็นโรคที่ เคยหายไปนาน และกลับมาเกิดขึ้น อีก 3) การระบาดไม่จำเป็นต้องเกิดกับ สัตว์จำนวนมาก แต่อาจเป็นโรคที่ เคยหายไปนาน และกลับมาเกิดขึ้น อีก

13 การคำนวณที่ใช้ในการ สอบสวนการระบาด 1. Attack Rate ( อัตราอุบัติการณ์ เป็น incidence rat) 2. Risk Ratio ( สัดส่วนการเสี่ยงต่อ โรค )

14 ตัวอย่างการสอบสวนโรค วันที่ 1 มกราคม 2547 เวลา 8.00 น. มีสุนัข 1 ตัว ป่วยด้วยอาการท้องเสีย อาเจียน มีไข้สูง การวินิจฉัยเบื้องต้น คาดว่าจะเป็นโรคลำไส้อับเสบ ภายใน 20 ชั่วโมงต่อมา พบว่ามี สุนัขอีกจำนวนหนึ่งมีอาการ เช่นเดียวกัน สัตว์ป่วยทุกตัวได้รับ การรักษาโดยการให้น้ำเกลือ ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นใน 24 ชั่วโมง วันที่ 1 มกราคม 2547 เวลา 8.00 น. มีสุนัข 1 ตัว ป่วยด้วยอาการท้องเสีย อาเจียน มีไข้สูง การวินิจฉัยเบื้องต้น คาดว่าจะเป็นโรคลำไส้อับเสบ ภายใน 20 ชั่วโมงต่อมา พบว่ามี สุนัขอีกจำนวนหนึ่งมีอาการ เช่นเดียวกัน สัตว์ป่วยทุกตัวได้รับ การรักษาโดยการให้น้ำเกลือ ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นใน 24 ชั่วโมง ทางฟาร์มสุนัขได้ขอร้องให้ท่านช่วย สอบสวนหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น ทางฟาร์มสุนัขได้ขอร้องให้ท่านช่วย สอบสวนหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น

15 การสอบสวนการระบาด เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ( จำนวนสุนัขทั้งหมด ) “ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2547 มีสุนัขป่วยทั้งหมด 15 ตัว จากสุนัขทั้งหมด 25 ตัว ” เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ( จำนวนสุนัขทั้งหมด ) “ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2547 มีสุนัขป่วยทั้งหมด 15 ตัว จากสุนัขทั้งหมด 25 ตัว ” อัตราอุบัติการณ์ อัตราอุบัติการณ์ = 60%

16 จากนั้นสอบถามถึงอาหารที่สัตว์ รับประทาน พบดังนี้ อาหารสุนัขที่กินสุนัขที่ไม่ได้กิน ป่ว ย ไม่ ป่วย รว ม ป่วย ไม่ ป่วย รว ม กระดูกหมูปลาหมึกไก่ย่าง อาหารเม็ด A อาหารเม็ด B 10101712192-33112102015203828110732413155105

17 อาหาร อัตราการ ป่วย ของสุนัขที่ กิน อัตราการป่วย ของสุนัขที่ ไม่ได้กิน RR กระดูกหมูปลาหมึกไก่ย่าง อาหารเม็ด A อาหารเม็ด B 83.33%100%85%80%85%23.07%53.33%40%80%20%3.6121.8752.12514.75

18 แบบฝึกหัด (4) ในฟาร์มสุกรแห่งหนึ่ง ในโรงเรือน A มีสุกรที่ อยู่ดีๆ ก็ร้องจากนั้นก็ล้มลง ทั้งหมด 80 ตัว จากจำนวนทั้งหมด 200 ตัว จากการเพาะ เชื้อพบ E. coli เจ้าของฟาร์มมาขอความ ช่วยเหลือจากท่านในการหาสถานที่ / อาหาร ที่มี E.coli มากที่สุด ในฟาร์มสุกรแห่งหนึ่ง ในโรงเรือน A มีสุกรที่ อยู่ดีๆ ก็ร้องจากนั้นก็ล้มลง ทั้งหมด 80 ตัว จากจำนวนทั้งหมด 200 ตัว จากการเพาะ เชื้อพบ E. coli เจ้าของฟาร์มมาขอความ ช่วยเหลือจากท่านในการหาสถานที่ / อาหาร ที่มี E.coli มากที่สุด 1) น้ำดื่ม : สุกรกินน้ำ 120 ตัว ป่วย 40 ตัว 1) น้ำดื่ม : สุกรกินน้ำ 120 ตัว ป่วย 40 ตัว 2) อาหาร A: สุกรกินอาหาร A 180 ตัว ป่วย 60 ตัว 2) อาหาร A: สุกรกินอาหาร A 180 ตัว ป่วย 60 ตัว 3) อาหาร B: สุกรกินอาหาร B 50 ตัว ป่วย 45 ตัว 3) อาหาร B: สุกรกินอาหาร B 50 ตัว ป่วย 45 ตัว 4) อาหาร C: สุกรกินอาหาร C 100 ตัว ป่วย 70 ตัว 4) อาหาร C: สุกรกินอาหาร C 100 ตัว ป่วย 70 ตัว 5) อาหาร D: สุกรกินอาหาร D 150 ตัว ป่วย 70 ตัว 5) อาหาร D: สุกรกินอาหาร D 150 ตัว ป่วย 70 ตัว

19 สุกรไม่ได้กิน น้ำ ป่วย 2 ตัว สุกรไม่ได้กิน น้ำ ป่วย 2 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร A ป่วย 3 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร A ป่วย 3 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร B ป่วย 80 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร B ป่วย 80 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร C ป่วย 50 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร C ป่วย 50 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร D ป่วย 20 ตัว สุกรไม่ได้กินอาหาร D ป่วย 20 ตัว


ดาวน์โหลด ppt 700305 สุขภาพสัตว์และการอนามัย ระบาดวิทยา. คำถาม 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 1. ระบาดวิทยา คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 2. endemic คือ อะไร 3. จงยกตัวอย่างโรคที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google