งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเก็บตัวอย่างดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเก็บตัวอย่างดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเก็บตัวอย่างดิน

2  วิธีเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุด ให้ถางหญ้าออกให้หมด ใช้เสียมขุดเก็บตัวอย่างดิน บริเวณกลางเสียม (ไม่ควรเก็บเอาดินเฉพาะที่ผิวหน้าหรือลึกเกินไป ) แปลงผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-6 นิ้ว (0-15 เซนติเมตร) แปลงเพาะกล้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือสนามหญ้า เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกไม่เกิน 3 นิ้ว (5-7 เซนติเมตร) สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น เก็บตัวอย่างดิน 2 ระดับ คือที่ระดับความลึก 0-6 นิ้ว (0-15 เซนติเมตร) และเก็บอีกตัวอย่างที่ระดับความลึก นิ้ว ( เซนติเมตร)

3 การเก็บตัวอย่างดิน 1. ดินตัวอย่างที่เก็บจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของดินในพื้นที่ 2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ตัวอย่างดินต้องสะอาดมาก พลั่ว เสียม

4 3. ก่อนเก็บตัวอย่างดินควรสำรวจพื้นที่ว่ามีเนื้อดิน สีดิน ลักษณะการใช้
พื้นที่ปลูกพืช-ใช้ปุ๋ย รวมถึงลักษณะของพื้นที่ เป็นที่ราบ เป็นเนิน หรือ ลาดเทต่างกันหรือไม่ ถ้าต่างกันควรแบ่งเป็นแปลงย่อยตามลักษณะที่ ต่างกัน หรือถ้ามีลักษณะเหมือนกันแต่ขนาดแปลงใหญ่ควรแบ่งออกเป็น แปลงย่อยพื้นที่ ไร่ ตามความเหมาะสม

5 4. สุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ทั่วแปลงย่อย ประมาณ 16 จุด ระยะห่างระหว่างจุดประมาณ 40 เมตร

6

7

8 ถ้าตัวอย่างดินมีความชื้นให้นำมาตากไว้ในที่ร่มจนกว่าจะแห้ง

9 5. นำตัวอย่างดินที่ได้มาคลุกเคล้ากันอย่างดีจะได้ดิน 1 ตัวอย่าง ต่อ
1 แปลงย่อย

10 6.กรอกรายละเอียด ลงในใบบันทึก พับใส่ในถุงพลาสติก 1 ชั้น แล้วนำใส่ในถุงตัวอย่างดิน เพื่อส่งวิเคราะห์ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเก็บตัวอย่างดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google