งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุด ให้ถางหญ้า ออกให้หมด ใช้เสียมขุดเก็บตัวอย่างดิน บริเวณ กลางเสียม ( ไม่ควรเก็บเอาดินเฉพาะที่ผิวหน้าหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุด ให้ถางหญ้า ออกให้หมด ใช้เสียมขุดเก็บตัวอย่างดิน บริเวณ กลางเสียม ( ไม่ควรเก็บเอาดินเฉพาะที่ผิวหน้าหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุด ให้ถางหญ้า ออกให้หมด ใช้เสียมขุดเก็บตัวอย่างดิน บริเวณ กลางเสียม ( ไม่ควรเก็บเอาดินเฉพาะที่ผิวหน้าหรือ ลึกเกินไป ) แปลงผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ เก็บ ตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-6 นิ้ว (0-15 เซนติเมตร ) แปลงเพาะกล้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือ สนามหญ้า เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกไม่ เกิน 3 นิ้ว (5-7 เซนติเมตร ) สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น เก็บตัวอย่างดิน 2 ระดับ คือที่ระดับความลึก 0-6 นิ้ว (0-15 เซนติเมตร ) และเก็บอีกตัวอย่างที่ระดับความลึก 16-20 นิ้ว (40-50 เซนติเมตร )

3 การเก็บตัวอย่าง ดิน 1. ดินตัวอย่างที่เก็บจะต้องเป็นตัวแทนที่ดี ของดินในพื้นที่ 2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ตัวอย่างดินต้องสะอาดมาก เสียม พลั่ว

4 3. ก่อนเก็บตัวอย่างดินควรสำรวจพื้นที่ว่ามีเนื้อดิน สีดิน ลักษณะการใช้ พื้นที่ปลูกพืช - ใช้ปุ๋ย รวมถึงลักษณะของพื้นที่ เป็นที่ราบ เป็นเนิน หรือ ลาดเทต่างกันหรือไม่ ถ้าต่างกันควรแบ่งเป็น แปลงย่อยตามลักษณะที่ ต่างกัน หรือถ้ามีลักษณะเหมือนกันแต่ขนาด แปลงใหญ่ควรแบ่งออกเป็น แปลงย่อยพื้นที่ 5-20 ไร่ ตามความเหมาะสม

5 4. สุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ทั่วแปลงย่อย ประมาณ 16 จุด ระยะห่างระหว่างจุดประมาณ 40 เมตร

6

7

8 ถ้าตัวอย่างดินมีความชื้นให้นำมา ตากไว้ในที่ร่มจนกว่าจะแห้ง

9 5. นำตัวอย่างดินที่ได้มาคลุกเคล้ากันอย่างดีจะได้ ดิน 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 แปลงย่อย

10 6. กรอกรายละเอียด ลงในใบบันทึก พับใส่ใน ถุงพลาสติก 1 ชั้น แล้วนำใส่ในถุงตัวอย่างดิน เพื่อส่งวิเคราะห์ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt วิธีเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุด ให้ถางหญ้า ออกให้หมด ใช้เสียมขุดเก็บตัวอย่างดิน บริเวณ กลางเสียม ( ไม่ควรเก็บเอาดินเฉพาะที่ผิวหน้าหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google