งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มะเร็งเม็ด เลือดขาว จัดทำโดย น. ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ ….. ลิวคีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มะเร็งเม็ด เลือดขาว จัดทำโดย น. ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ ….. ลิวคีเมีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มะเร็งเม็ด เลือดขาว จัดทำโดย น. ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ ….. ลิวคีเมีย

2 มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นภาวะที่ ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวมาก ขึ้นกว่าปกติ ทำให้การสร้าง เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ลดลง จนทำให้เกิดโรคขึ้น เม็ดเลือด ขาว มะเร็งเม็ด เลือดขาว ไขกระดูก

3 สาเ หตุ 1. สาร กัมมันตภาพรังสี 2. รังสีเอกซเรย์ 3. สารเคมีบางอย่าง 4. เชื้อจุลินทรีย์ พวกไวรัสบางชนิด ยังไม่ทราบ สาเหตุที่แน่ ชัด แต่จาก การศึกษา พบว่ามี สาเหตุชัก จูงหลาย อย่าง เช่น

4 ชนิดของ ลิวคีเมีย ลิวคีเมียชนิด เฉียบพลัน มีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากขึ้นกว่า ปกติ อย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้าง เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดลดลง ลิวคีเมีย ชนิดเรื้อรัง มีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากกว่า ปกติ แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างช้าๆ โดยมากอาการจะไม่ รุนแรง

5 อาก าร 1. เลือดจาง ซีด 2. หน้ามืด เวียนศรีษะ เหนื่อยง่าย 3. เลือดออกง่าย มีเลือดออกตาม ไรฟัน มีจุดจ้ำเลือดตามตัว 4. ต่อมน้ำเหลืองโต 5. ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผิดปกติ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย มี ไข้

6 การ รักษา เคมี บำบัด การปลูกถ่าย ไขกระดูก รังสี รักษา

7 สำหรับผู้ป่วย … มะเร็ง เม็ดเลือดขาว คำแนะนำการ ปฏิบัติตัว

8 ผู้ป่วยควรดูแล ตนเอง ดังนี้ - ดูแลความสะอาดร่างกาย - พักผ่อนให้เพียงพอ - ออกกำลังกายได้ตามความสามารถ ของร่างกาย

9 - รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ ครบทั้ง 5 หมู่ และ ต้อง เป็นอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ - งดผักสด และผลไม้เปลือกบาง - ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุก ครั้ง และภายหลังการ ขับถ่าย

10 - งดสูบบุหรี่ - ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์

11 - ที่อยู่อาศัยควรสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องนอน ผู้ป่วย - หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่ มีคนพลุกพล่าน หาก จำเป็นต้องออก จากบ้าน ควรผูกผ้าปิดปาก - จมูกทุกครั้ง

12 - รับประทานยาให้ถูกต้องตามจำนวน และเวลา ที่แพทย์สั่ง ไม่ควรงด ลด หรือเพิ่มยาเอง - มาตรวจตามที่ แพทย์นัดทุกครั้ง

13 - สังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ มี จุดจ้ำเลือดตามตัว เลือดออกตาม ไรฟัน หายใจเหนื่อย ตัวเหลือง ตา เหลือง ปัสสาวะมีสีแดง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ตาพร่ามัว เป็น ต้น หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบมา พบแพทย์ทันที

14 ด้วยความปราถนาดี จาก โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt มะเร็งเม็ด เลือดขาว จัดทำโดย น. ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ ….. ลิวคีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google