งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
นำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

2 หัวข้อในการนำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส
1 นโยบายการทำ 5ส 2 กระบวนการทำงาน 5 ส และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3 ความต่อเนื่องในการทำ 5ส 4 ผลสำเร็จที่ได้จากการทำกิจกรรม 5ส 5 จุดเด่นที่ภูมิใจ

3 นโยบายการทำ 5ส ขับเคลื่อนตามนโนบาย 5ส ของคณะฯ สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมและทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง

4 กระบวนการทำงาน 5ส และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ประชุมหารือการทำ 5ส กำหนดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กำหนดช่วงเวลาในการทำ 5ส ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

5 ความต่อเนื่องในการทำ 5ส
พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคนดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พื้นที่ส่วนกลางดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

6 ผลสำเร็จที่ได้จากการทำกิจกรรม 5ส
มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ลดของใช้ที่ไม่จำเป็น และความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุ สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น มีความปลอดภัยในการทำงาน

7 จุดเด่นที่ภูมิใจ จัดพื้นที่ห้องทำงานได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ครุภัณฑ์ ตู้ โต๊ะ มีลักษณะคล้ายกัน จึงจัดได้อย่างลงตัว มีการนำวัสดุใช้แล้วมาประยุกต์ เช่น นำปฏิทินทำป้ายบอก ลิ้นชักใส่เอกสาร มีป้ายกำกับชั้นเอกสาร ตู้เก็บวัสดุ ช่องใส่เอกสาร ของแต่ละสถานีวิจัย/ศูนย์วิจัยอย่างชัดเจน

8 ภาพก่อนและหลังทำกิจกรรม 5 ส

9 ภาพก่อนและหลังทำกิจกรรม 5 ส

10 ภาพก่อนและหลังทำกิจกรรม 5 ส

11 ภาพก่อนและหลังทำกิจกรรม 5 ส

12 ภาพก่อนและหลังทำกิจกรรม 5 ส

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google