งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดกำเนิดของ 5 ส คงจะระบุได้ยากว่า แท้ที่จริงแล้ว 5 ส เริ่ม ขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไรแต่สันนิษฐานว่ามีมา ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 5 ส น่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดกำเนิดของ 5 ส คงจะระบุได้ยากว่า แท้ที่จริงแล้ว 5 ส เริ่ม ขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไรแต่สันนิษฐานว่ามีมา ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 5 ส น่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดกำเนิดของ 5 ส คงจะระบุได้ยากว่า แท้ที่จริงแล้ว 5 ส เริ่ม ขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไรแต่สันนิษฐานว่ามีมา ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 5 ส น่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน แต่ที่เริ่ม นำมาใช้อย่างชัดเจน คือ ในประเทศญี่ปุ่น การเกิดขึ้นของ 5 ส ในญี่ปุ่นไม่ได้เกิดเป็น 5 ส ในรูปแบบที่ชัดเจน แต่พัฒนามาจาก แนวคิดในเรื่องการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) คงจะระบุได้ยากว่า แท้ที่จริงแล้ว 5 ส เริ่ม ขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไรแต่สันนิษฐานว่ามีมา ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 5 ส น่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน แต่ที่เริ่ม นำมาใช้อย่างชัดเจน คือ ในประเทศญี่ปุ่น การเกิดขึ้นของ 5 ส ในญี่ปุ่นไม่ได้เกิดเป็น 5 ส ในรูปแบบที่ชัดเจน แต่พัฒนามาจาก แนวคิดในเรื่องการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC)

2 5 ส เข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร ? บริษัทเอ็นเอชเค สปริง ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรกที่นำกิจกรรม 5 ส มาใช้ในช่วง ปี พ. ศ. 2522 ในครั้งแรกนั้น Mr. Shigemi Mmorita ประธานกรรมการบริษัท ได้นำมาใช้เฉพาะ 3 ส แรก เพื่อเป็นพื้นฐานในการ บริหารบริษัท จากนั้น ในปี พ. ศ.2524 จึง ประกาศใช้ 5 ส เป็นนโยบายในการบริหารงาน โดยให้ระดับผู้จัดการเป็นแกนนำ และสร้างความ เข้าใจในกิจกรรม 5 ส ให้บรรดาพนักงานทั่วๆ ไป ในช่วงปี พ. ศ. 2526 บริษัทสยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด ( กลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ ไทย ) ได้นำ 5 ส มาดำเนินการในโรงแรม และ เผยแพร่ความรู้นี้ ให้กับบริษัทที่สนใจ ทั้งบริษัทใน เครือซีเมนต์ไทยและจากภายนอก Mr. Shigemi Mmorita ประธานกรรมการบริษัท ได้นำมาใช้เฉพาะ 3 ส แรก เพื่อเป็นพื้นฐานในการ บริหารบริษัท จากนั้น ในปี พ. ศ.2524 จึง ประกาศใช้ 5 ส เป็นนโยบายในการบริหารงาน โดยให้ระดับผู้จัดการเป็นแกนนำ และสร้างความ เข้าใจในกิจกรรม 5 ส ให้บรรดาพนักงานทั่วๆ ไป ในช่วงปี พ. ศ. 2526 บริษัทสยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด ( กลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ ไทย ) ได้นำ 5 ส มาดำเนินการในโรงแรม และ เผยแพร่ความรู้นี้ ให้กับบริษัทที่สนใจ ทั้งบริษัทใน เครือซีเมนต์ไทยและจากภายนอก นอกจากนี้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่นำหลัก กิจกรรม 5 ส มาใช้อย่างจริงจัง

3 5 ส คืออะไร ? 5 ส คืออะไร ? 5 ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษา ความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ ทำงาน 5 ส ประกอบไปด้วย สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการ นำไปใช้และง่ายต่อการเก็บคืน สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการ นำไปใช้และง่ายต่อการเก็บคืนที่เดิม สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และ สิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และ สิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและ สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ ข้อบังคับให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ ข้อบังคับให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

4 5 ส กับการดำเนินงานในยุค มาตรฐานและคุณภาพ ปรัชญา 5 ส  เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน  สร้างสถานที่ทำงานให้เกิดความ สดใสมีชีวิตชีวา  ให้โอกาสพนักงานในการ - แสดงความคิดเห็น - ระดมสมองแก้ไขปัญหา - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5 กิจกรรม 5 ส ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน มธ.  มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย ให้ ดำเนินกิจกรรม 5 ส  มหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์ มาตรฐานกลาง เช่น

6 - มาตรฐานห้องทำงาน - มาตรฐานโต๊ะ - มาตรฐานชั้นวาง / ตู้เก็บ เอกสาร - มาตรฐานเครื่องใช้สำนักงาน  มหาวิทยาลัยจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารส่งเสริมและ ติดตามโครงการกิจกรรม 5 ส

7 สนง. ตรวจสอบฯ เริ่มดำเนิน กิจกรรม 5 ส

8

9 ก่อนทำ 5 ส

10 หลังทำ 5 ส

11 การตรวจพื้นที่ตามเกณฑ์ มาตรฐาน คณะกรรมการบริหาร 5 ส ของ มหาวิทยาลัย ตรวจพื้นที่เพื่อ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ให้คะแนนโดยมีสิ่งจูงใจ ให้คะแนนโดยมีสิ่งจูงใจ ใบเกียรติ บัตร เงิน รางวัล

12 ความสำเร็จของการร่วม แรงร่วมใจ  สนง. ตรวจสอบฯ ได้รับรางวัลและใบ เกียรติบัตร ที่ได้ดำเนินงานตาม โครงการกิจกรรม 5 ส อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน  เอกสาร / ประกาศ / คำสั่ง / และระเบียบ ต่าง ๆ จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้ได้สะดวก  ได้จัดทำบัญชีเอกสารเพื่อรอทำลาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ( หากถึงกำหนดเวลาสามารถ ดำเนินการทำลายเอกสารได้ทันที )

13


ดาวน์โหลด ppt จุดกำเนิดของ 5 ส คงจะระบุได้ยากว่า แท้ที่จริงแล้ว 5 ส เริ่ม ขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไรแต่สันนิษฐานว่ามีมา ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 5 ส น่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google