งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่าน แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่าน แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่าน แล้ว

2 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. บันทึก.. เลข ประจำตัว ประชาชน 13 หลัก........ รหัสผ่าน................. กด เข้าสู่ ระบบ

3 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. คลิ๊ก ปี การศึกษา 2556 ภาค เรียนที่ 1

4 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. คลิ๊กที่คำ ว่า Yes

5 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. อ่าน รายละเอีย ด คลิ๊ก ทำ สัญญา กู้ยืมเงิน

6 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. อ่าน รายละเอีย ด คลิ๊ก ทำ สัญญา

7 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. 3. ผู้ค้ำ ประกัน บันทึก ข้อมูล - เลข บัตรฯ - คำ นำหน้าชื่อ - ชื่อ – สกุล - เพศ - อายุ - เลขที่ หมู่ ที่ ซอย ถนน - ตำบล - โทรศัพท์

8 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. คลิ๊ก.. ค้นหา - ตำบ ล

9 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. พิมพ์ชื่อตำบล............. คลิ๊ก ค้นหา

10 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. บันทึกข้อมูล 4. กรณีผู้กู้ยัง ไม่บรรลุ นิติภาวะ บันทึกข้อมูล เลขที่บัญชี ธนาคาร................................... เมื่อเสร็จแล้ว กด บันทึก สัญญา

11 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. น้องนิสิต คลิ๊ก OK

12 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. น้องนิสิต อ่าน รายละเอีย ดให้ ครบถ้วน คลิ๊ก OK

13 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. น้องนิสิต อ่าน รายละเอีย ดให้ ครบถ้วน คลิ๊ก OK

14 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. นิสิต คลิ๊ก พิมพ์ สัญญา คลิ๊ก OK

15 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. ตั้งค่าการ พิมพ์โดย ไป ที่ File คลิ๊ก Page Setup…

16 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. ตั้งค่าการ พิมพ์ให้เป็น 0 ทั้ง 4 ช่อง เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊ก OK

17 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. ไปที่ File อีก ครั้ง คลิ๊กที่คำว่า Print… 2 ฉบับ หน้าหลัง

18 หมายเหตุ :- ข้อมูลที่นิสิตต้องเขียนเพิ่มเติมในสัญญาหลังจากที่นิสิต ปริ๊นออกมาแล้ว ช่องว่างวันที่ทำสัญญา ให้นิสิตใส่ 01 เดือน 06 พ. ศ. 56 โดย รศ. น้อม สังข์ทอง ตำแหน่ง รองอธิการบดี ข้อมูลของนิสิต โทรศัพท์....................................... ข้อมูลของนิสิต ออกให้เมื่อวันที่............................ หมดอายุวันที่.......................... ข้อมูลของนิสิต ณ. อำเภอ............................... ( สถานที่ ที่นิสิตทำบัตร ประจำตัวประชาชน อำเภอหรือเทศบาล ) ลงชื่อ............................. ผู้ให้กู้ยืม ( เว้นว่างไว้ห้ามนิสิตเขียน เด็ดขาด ) ลงชื่อ............................. ผู้กู้ยืม ( คือ ชื่อนิสิต ) ลงชื่อ............................. ผู้ค้ำประกัน ( คือ บิดา หรือ มารดา ) ลงชื่อ............................. ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง ( คือ บิดา หรือ มารดา กรณีนิสิตไม่ถึง 20 ปี ) ลงชื่อ............................. ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ( คือ ปลัด / นายอำเภอ หรือรักษาราชการแทน ) ส่วนพยานนั้น มี 2 ช่อง แสดง ว่าต้องมี 2 คน ( เว้นว่างไว้ ) * * * * * * หมายเหตุ :- ข้อมูลที่นิสิตต้องเขียนเพิ่มเติมในสัญญาหลังจากที่นิสิต ปริ๊นออกมาแล้ว ช่องว่างวันที่ทำสัญญา ให้นิสิตใส่ 01 เดือน 06 พ. ศ. 56 โดย รศ. น้อม สังข์ทอง ตำแหน่ง รองอธิการบดี ข้อมูลของนิสิต โทรศัพท์....................................... ข้อมูลของนิสิต ออกให้เมื่อวันที่............................ หมดอายุวันที่.......................... ข้อมูลของนิสิต ณ. อำเภอ............................... ( สถานที่ ที่นิสิตทำบัตร ประจำตัวประชาชน อำเภอหรือเทศบาล ) ลงชื่อ............................. ผู้ให้กู้ยืม ( เว้นว่างไว้ห้ามนิสิตเขียน เด็ดขาด ) ลงชื่อ............................. ผู้กู้ยืม ( คือ ชื่อนิสิต ) ลงชื่อ............................. ผู้ค้ำประกัน ( คือ บิดา หรือ มารดา ) ลงชื่อ............................. ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง ( คือ บิดา หรือ มารดา กรณีนิสิตไม่ถึง 20 ปี ) ลงชื่อ............................. ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ( คือ ปลัด / นายอำเภอ หรือรักษาราชการแทน ) ส่วนพยานนั้น มี 2 ช่อง แสดง ว่าต้องมี 2 คน ( เว้นว่างไว้ ) * * * * * *

19 การแนบเอกสารประกอบสัญญาฯ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้ค้ำประกัน และ ผู้แทนโดยชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดย ชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ 5. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ จำนวน 2 ฉบับ ( หมายเหตุ :- ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ.. ด้วย ลายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของสำเนาบัตร ) * * * * * * การแนบเอกสารประกอบสัญญาฯ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้ค้ำประกัน และ ผู้แทนโดยชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดย ชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ 5. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ จำนวน 2 ฉบับ ( หมายเหตุ :- ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ.. ด้วย ลายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของสำเนาบัตร ) * * * * * *

20 การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบ สัญญาฯ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 * * * * * * การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบ สัญญาฯ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 * * * * * * 1. สัญญา กยศ. 2. สำเนาบัตรประชาชน ( นิสิต ) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นิสิต ) 4. สำเนาบัตรประชาชน ( ผู้ ค้ำประกัน ) 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ค้ำ ประกัน ) 6. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ

21 กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ กำหนดให้นิสิตส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด ในวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2556 ( ในเวลาราชการ ) ( งดรับเอกสารในวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2556) กำหนดให้นิสิตยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2556 กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ กำหนดให้นิสิตส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด ในวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2556 ( ในเวลาราชการ ) ( งดรับเอกสารในวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2556) กำหนดให้นิสิตยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่าน แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google