งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการกรอกข้อมูลใน สัญญา ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกรอกสัญญาจน เข้าใจ แล้วจึงกรอกข้อมูลลง ในสัญญาที่นักศึกษา Print มา หากนักศึกษามี ข้อสงสัยอย่างไรอย่าพึ่งกรอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการกรอกข้อมูลใน สัญญา ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกรอกสัญญาจน เข้าใจ แล้วจึงกรอกข้อมูลลง ในสัญญาที่นักศึกษา Print มา หากนักศึกษามี ข้อสงสัยอย่างไรอย่าพึ่งกรอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการกรอกข้อมูลใน สัญญา ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกรอกสัญญาจน เข้าใจ แล้วจึงกรอกข้อมูลลง ในสัญญาที่นักศึกษา Print มา หากนักศึกษามี ข้อสงสัยอย่างไรอย่าพึ่งกรอก ข้อมูล ให้โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์สนเทศแนะ แนวการศึกษาอาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2445198-99

2 ตัวอย่างการเขียนสัญญากู้ยืมเงินปี 2554 ไม่ต้องกรอก

3 สัญญาเลขที่ ไม่ต้องกรอก

4 สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

6 นายศิโรจน์ ผลพันธิน

7 ตำแหน่ง อธิการบดี

8 ข้อ ข. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของตัวนักศึกษาให้ถูกต้อง ในส่วนของสถานศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ให้นักศึกษากรอกตามตัวอย่าง ( ที่ พิมพ์เป็นสีน้ำเงิน ) ข้อ ค. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของผู้ค้ำประกัน ( ผู้ค้ำประกันคือ บิดา หรือมารดา เท่านั้น )

9 สถานศึกษา รัฐ เอกชน

10 ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ

11 ข้อ ง. กรณีนักศึกษาที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่ง ผู้แทนโดยชอบธรรมควรจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ ค้ำประกัน **** ข้อ จ. นักศึกษาไม่ต้องกรอก

12 ข้อ 1 ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมตกลงกู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตกลงยินยอมให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาในการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2554 ในวงเงิน บาท ( ) เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืม โดยแบ่งจ่ายเป็นประเภทค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นรายภาคเรียนให้แก่ผู้กู้ยืม ดังนี้ เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา * ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 1.1 ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บบาท - บาทบาท 1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ สถานศึกษาเรียกเก็บ - บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น บาท ให้นักศึกษาดูประกาศค่าเทอมของมหาวิทยาลัยแล้วกรอกค่าเทอมใน ภาคเรียนที่ 1 และที่ 2 ตามหลักสูตรที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ เช่น ถ้าศึกษา อยู่ในหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ค่าเทอมของ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 17,350 บาท ค่าเทอมของ ภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 17,350 บาท *** ยอดเงินรวมทั้ง 2 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 34,700 บาท เป็นต้น

13 กรุงไทย ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินที่ระบุ ไว้ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น

14 กรุงไทย

15 กระทรวงศึกษาธิ การ

16 059 - 0 - 11558 - 8

17 ชื่อ - สกุลเขียนด้วยตัวบรรจง นายศิโรจน์ ผลพันธิน **** จะต้องใช้พยาน 2 คนโดยพยานจะต้องเป็นคนละคนกับผู้กู้และผู้ค้ำ *** สำหรับนักศึกษาที่กรอกข้อ ง. ให้บุคคลที่ระบุในข้อ ง. ลงนามในส่วนนี้ด้วย ชื่อ - สกุลเขียนด้วยตัวบรรจง ให้นักศึกษาผู้ กู้ยืมลงนาม ให้ผู้ค้ำประกันลง นาม


ดาวน์โหลด ppt วิธีการกรอกข้อมูลใน สัญญา ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกรอกสัญญาจน เข้าใจ แล้วจึงกรอกข้อมูลลง ในสัญญาที่นักศึกษา Print มา หากนักศึกษามี ข้อสงสัยอย่างไรอย่าพึ่งกรอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google