งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
รายงานผลการฝึกงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนา นายฉายแสง สวัสดิ์วิจิตรกุล นายพันเลิศ ภัทรอนุวงศ์ นายวัลลภ สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

3 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน
เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงานจริง เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานและวิธีการในการ แก้ปัญหา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 ช่วงเวลาการฝึกงาน ช่วงเวลาการฝึกงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 วันทำงานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำงานปกติ เริ่มตั้งแต่ 8.45 น. ถึง น.

5 สถานที่ฝึกงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร   โทรสาร วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา น

6 ประวัติความเป็นมาขององค์กร
สถานที่ฝึกงาน ประวัติความเป็นมาขององค์กร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ และขยายขอบข่ายการ ให้บริการไปถึงการให้บริการสารสนเทศ บริการเครือข่าย บริการ Internet และ Intranet

7 โครงสร้างองค์กร

8 กลุ่มวิจัยและพัฒนา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อบริการและให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และสาธารณะ โดยอาศัยพื้นฐานจากโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

9 ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
นายวิภัทร ศรุติพรหม วิศวกรชำนาญการ 8

10 ระเบียบการฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานต้องติดป้ายประจำตัวที่ออกโดยสถานที่ฝึกงาน ต้องเข้าฟังรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละวันในเวลา 8.45น. หาก เข้าหลังเวลาดังล่าวจะถูก บันทึกการเข้าทำงานสาย มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงบนเว็บไซต์เมื่อถึง เวลา 16.00น.

11 ลักษณะงาน งานวิจัยและค้นคว้า พัฒนาเครื่องมือ ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ

12 งานที่ได้รับหมอบหมาย
พัฒนาต่อยอดระบบสำรองข้อมูล (Cloning System) ทดสอบเครื่องมือสำหรับการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานอินเตอร์เน็ต บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ (Help Desk)

13 สรุปการทำงาน ค้นคว้าและศึกษาองค์ประกอบ ทดสอบเครื่องมือ ประยุกต์ใช้งานกับระบบจริง

14 ประโยชน์ที่ได้รับ ด้านองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์และการเข้าสังคม

15 ปัญหาและอุปสรรค ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสภาพจิตใจ ด้านตัวนักศึกษา

16 ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษามี ประสบการณ์จริงในการทำงานมากขึ้น ควรมีการเรียนการสอนที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ก่อนมีการฝึกงาน

17 ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

18 ขอบคุณสำหรับการรับฟัง


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google