งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ ทำงานและวิธีการในการแก้ปัญหา เพื่อเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ ทำงานและวิธีการในการแก้ปัญหา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4 ช่วงเวลาการฝึกงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ. ศ.2553 ช่วงเวลาการฝึกงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ. ศ.2553 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 วันทำงานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันทำงานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำงานปกติ เริ่มตั้งแต่ 8.45 น. ถึง 16.30 น. เวลาทำงานปกติ เริ่มตั้งแต่ 8.45 น. ถึง 16.30 น.

5 ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0 - 7428 - 2101 จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0 - 7428 - 2101 โทรสาร. 0 - 7428 - 2111 วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น

6 ประวัติความเป็นมาขององค์กร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ม. อ.) ใน การให้บริการคอมพิวเตอร์ และขยาย ขอบข่ายการให้บริการไปถึงการให้บริการ สารสนเทศ บริการเครือข่าย บริการ Internet และ Intranet

7

8 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบริการและให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และสาธารณะ โดยอาศัย พื้นฐานจากโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

9 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย และพัฒนา นายวิภัทร ศรุติ พรหม วิศวกรชำนาญการ 8 wipat.s@psu.ac. th

10 นักศึกษาฝึกงานต้องติดป้ายประจำตัวที่ ออกโดยสถานที่ฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานต้องติดป้ายประจำตัวที่ ออกโดยสถานที่ฝึกงาน ต้องเข้าฟังรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละ วันในเวลา 8.45 น. หากเข้าหลังเวลาดังล่า วจะถูก บันทึกการเข้าทำงานสาย ต้องเข้าฟังรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละ วันในเวลา 8.45 น. หากเข้าหลังเวลาดังล่า วจะถูก บันทึกการเข้าทำงานสาย มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันลง บนเว็บไซต์เมื่อถึงเวลา 16.00 น. มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันลง บนเว็บไซต์เมื่อถึงเวลา 16.00 น.

11 งานวิจัยและค้นคว้า งานวิจัยและค้นคว้า พัฒนาเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ

12 พัฒนาต่อยอดระบบสำรองข้อมูล (Cloning System) พัฒนาต่อยอดระบบสำรองข้อมูล (Cloning System) ทดสอบเครื่องมือสำหรับการยืนยันตัวตน ก่อนใช้งานอินเตอร์เน็ต ทดสอบเครื่องมือสำหรับการยืนยันตัวตน ก่อนใช้งานอินเตอร์เน็ต บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ (Help Desk) บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ (Help Desk)

13 ค้นคว้าและศึกษาองค์ประกอบ ค้นคว้าและศึกษาองค์ประกอบ ทดสอบเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ ประยุกต์ใช้งานกับระบบจริง ประยุกต์ใช้งานกับระบบจริง

14 ด้านองค์ความรู้ ด้านองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาชีพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์และการเข้าสังคม ด้านมนุษย์สัมพันธ์และการเข้าสังคม

15 ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสภาพจิตใจ ด้านสภาพจิตใจ ด้านตัวนักศึกษา ด้านตัวนักศึกษา

16 ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการ ทำงานมากขึ้น ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการ ทำงานมากขึ้น ควรมีการเรียนการสอนที่ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ก่อนมีการ ฝึกงาน ควรมีการเรียนการสอนที่ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Unix/Linux ก่อนมีการ ฝึกงาน

17

18


ดาวน์โหลด ppt เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการออกไปทำงาน จริง เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google