งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลังผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Scholarly Research Report Database สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลังผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Scholarly Research Report Database สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลังผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Scholarly Research Report Database สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ความเป็นมา ปี 2550 จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ ในฐานข้อมูลสากล โดยรวบรวมผลงาน ทางวิชาการที่เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล 7 ฐานข้อมูล - ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัย วิจัย - สนับสนุนการเป็นศูนย์บริการ ข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (Researchers’ Service Center) ปี 2554 จัดทำฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อคลัง ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (CMU Scholarly Research Report Database) โดยรวบรวมผลงานทางวิชาการที่ เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus - สนับสนุนโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ - ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมเพื่อ พัฒนาการให้บริการ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจประเมิน คุณภาพและการจัด อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีการทำ ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติเพิ่มขึ้น

4 ขอบเขต รวบรวมผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ( และกำลังเตรียมการขยายขอบเขตไป ยังฐานข้อมูลอื่นๆ ) มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน จำนวน 5,750 รายการ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป ลิงค์ไปยัง Scopus เพื่อดาว์นโหลด เอกสารฉบับเต็ม มีการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษารายละเอียดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดความต้องการ รูปแบบ และ การแสดงผล ออกแบบและดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus นำข้อมูลที่ได้เข้าสู่คลังผลงานวิจัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องและทดลองใช้ งาน ประชาสัมพันธ์และให้บริการบน เว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ใช้ฐานข้อมูล ใช้ตรวจสอบจำนวนผลงานของ อาจารย์ นักวิจัยของ มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สถาบันของ มช. ทราบจำนวนการได้รับการอ้างอิง ของแต่ละบทความ ทราบค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง ของวารสาร (SJR) และค่า h-Index ในฐานข้อมูล Scopus นำข้อมูลออกไปใช้งานได้ทาง email, RSS Feed, Print.

7 รูปแบบการสืบค้น การไล่เรียงรายชื่อ (Browse) - ปีพิมพ์ และ รายชื่อหน่วยงาน การใช้คำสืบค้น (Search) - ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ชื่อ วารสาร คำสำคัญ ชื่อผู้เขียน ผลงาน และชื่อผู้รับผิดชอบหลัก

8

9 การแสดงผลการสืบค้น รายละเอียดบรรณานุกรม และ สาระสังเขป จำนวนการได้รับการอ้างอิง (Cited by) ค่าค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของ วารสาร (Scimago Journal Rank : SJR) ค่า h-Index ลิงค์ไปยัง Scopus เพื่อดาว์นโหลด เอกสารฉบับเต็ม จำกัดผลการสืบค้น จำแนกตามปีพิมพ์ ชื่อผู้เขียนผลงาน และประเภทเอกสาร

10

11 การแสดงผลในรูปกราฟ แสดงผลทั้งหมดในรูปกราฟ จำแนกตาม ปีพิมพ์ หน่วยงานที่สังกัด

12

13

14 ข้อเสนอแนะ เพิ่มการแสดงผลสืบค้นโดยจำแนกชื่อ เรื่องตามสาขาวิชา เพิ่มการรายงานผลในรูปแบบกราฟ โดยจำแนกตามสาขาวิชา รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ เผยแพร่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร ภาษาไทย (TCI) เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยในกลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

15


ดาวน์โหลด ppt คลังผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Scholarly Research Report Database สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google