งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลังผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Scholarly Research Report Database สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ความเป็นมา ปี จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ ในฐานข้อมูลสากล โดยรวบรวมผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล 7 ฐานข้อมูล - ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย - สนับสนุนการเป็นศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (Researchers’ Service Center) ปี จัดทำฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อคลังผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (CMU Scholarly Research Report Database) โดยรวบรวมผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus - สนับสนุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ - ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมเพื่อพัฒนาการให้บริการ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจประเมินคุณภาพและการจัด อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีการทำผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติเพิ่มขึ้น

4 ขอบเขต รวบรวมผลงานวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus (และกำลังเตรียมการขยายขอบเขตไปยังฐานข้อมูลอื่นๆ) มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน จำนวน 5,750 รายการ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป ลิงค์ไปยัง Scopus เพื่อดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม มีการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษารายละเอียดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดความต้องการ รูปแบบ และการแสดงผล ออกแบบและดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus นำข้อมูลที่ได้เข้าสู่คลังผลงานวิจัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องและทดลองใช้งาน ประชาสัมพันธ์และให้บริการบนเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฐานข้อมูล
ใช้ตรวจสอบจำนวนผลงานของอาจารย์ นักวิจัยของ มหาวิทยาลัย /คณะ/ภาควิชา/สถาบันของ มช. ทราบจำนวนการได้รับการอ้างอิงของแต่ละบทความ ทราบค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร(SJR) และค่า h-Indexในฐานข้อมูล Scopus นำข้อมูลออกไปใช้งานได้ทาง , RSS Feed, Print.

7 รูปแบบการสืบค้น การไล่เรียงรายชื่อ (Browse)
- ปีพิมพ์ และ รายชื่อหน่วยงาน การใช้คำสืบค้น (Search) - ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร คำสำคัญ ชื่อผู้เขียนผลงาน และชื่อผู้รับผิดชอบหลัก

8

9 การแสดงผลการสืบค้น รายละเอียดบรรณานุกรม และสาระสังเขป
รายละเอียดบรรณานุกรม และสาระสังเขป จำนวนการได้รับการอ้างอิง (Cited by) ค่าค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร (Scimago Journal Rank : SJR) ค่า h-Index ลิงค์ไปยัง Scopus เพื่อดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม จำกัดผลการสืบค้น จำแนกตามปีพิมพ์ ชื่อผู้เขียนผลงาน และประเภทเอกสาร

10

11 การแสดงผลในรูปกราฟ แสดงผลทั้งหมดในรูปกราฟจำแนกตาม ปีพิมพ์
หน่วยงานที่สังกัด

12

13

14 ข้อเสนอแนะ เพิ่มการแสดงผลสืบค้นโดยจำแนกชื่อเรื่องตามสาขาวิชา
เพิ่มการรายงานผลในรูปแบบกราฟ โดยจำแนกตามสาขาวิชา รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ เผยแพร่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารภาษาไทย (TCI) เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

15


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google