งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29 September 2005. กรณีตัวอย่าง ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29 September 2005. กรณีตัวอย่าง ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29 September 2005

2 กรณีตัวอย่าง

3 ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมพัฒนา รศ ดร สินชัย กมลภิวงศ์ ผศ ทศพร กมลภิวงศ์ อ สุธน แว่หว่อง นายสุวัฒน์ อนันตคุณูปกร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 Statistical Data of PSU-VCR เริ่มเปิดใช้งาน PSU-VCR เดือน มิถุนายน 2545 PSU-VCR2 จะเปิดใช้งาน พฤศจิกายน 2548

5 ข้อมูลสรุปการใช้งาน PSU-Virtual Classroom จำนวนผู้ลงทะเบียนการ ใช้งาน VCR ประเภทผู้ใช้ จำนวน (คน) อาจารย์214 นักศึกษา3,604 รวม3,818 จำนวนผู้ลงทะเบียนการใช้ งาน VCR ประเภทผู้ใช้จำนวน (คน) อาจารย์ 410 นักศึกษา 8,732 รวม 9,142 2547 2546

6 Virtual Classroom ภาคการศึกษา2546-47 จำนวนรายวิชาที่มีการใช้งาน VCR แยกตามคณะ คณะ25472546 1คณะทรัพยากรธรรมชาติ2322 2คณะทันตแพทยศาสตร์108 3คณะพยาบาลศาสตร์424 4คณะวิทยาการจัดการ521 5คณะวิทยาศาสตร์3543 6คณะวิศวกรรมศาสตร์141128 7คณะอุตสาหกรรมเกษตร4011 8คณะเภสัชศาสตร์5749 9คณะเศรษฐศาสตร์9 10ส่วนกลางมหาวิทยาลัย63 11คณะศิลปศาสตร์26 รวม 427275

7 จำนวนรายวิชาที่ใช้งานใน VCR แยก ตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา ภาคการศึกษา (จำนวนวิชา) รวม 12ฤดูร้อน 2545691126187 254618213310325 254725921317489 2548284--

8 System Overview หน่วยทะเบียน

9 การปฏิบัตงานตามแผน (Deployment) ได้แก่ การดำเนินงานหรือการนำไปใช้ ปี พ. ศ. 2544 – มหาวิทยาลัยฯได้ให้ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำการ พัฒนาระบบ VCR ขึ้นมาเพื่อใช้ งาน

10 การปฏิบัตงานตามแผน (Deployment) ได้แก่ การดำเนินงานหรือการนำไปใช้ ปี พ. ศ. 2545-2547 –2545 เป็นปีการศึกษาแรก ที่มีการใช้ งานระบบ VCR – มีการปรับปรุงการใช้งานมาโดยตลอด โดยมีนักวิชาการ 1 คน ทำหน้าที่ใน การดูแล Server และให้ความ ช่วยเหลือ – มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการบรรยาย ความก้าวหน้าด้าน e-Learning และ การอบรมภาคปฏิบัติแก่คณาจารย์ทุกปี

11 การปฏิบัตงานตามแผน (Deployment) การดำเนินงานหรือการนำไปใช้ ปี พ.ศ. 2548 –มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงระบบ VCR ปัจจุบัน ให้เป็นรุ่นใหม่ VCR-2 ซึ่งจะเปิดให้ใช้งาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 http://vcr2.coe.psu.ac.th

12 กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ เป็นโครงการบูรณาการที่มีการ ประสานอย่างเป็นระบบ นั่นคือ มี ส่วนของเชิงนโยบายและส่วน เครื่องมือ / ทุนสนับสนุนและการ เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน การศึกษาและวิจัย เป็นงานที่สนับสนุน Core Business โดยตรง

13 นโยบาย เครื่องมือ/ การสนับสนุน ระบบงาน - KPI บุคคลและหน่วยงาน - นโยบาย / การสนับสนุน Drivers - Hit/Hot - Demands - Supplement - Competition - Technology VCR ทุนสนับสนุน เครือข่าย Hardware/Software ระบบทะเบียน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล KPI การใช้งาน การประเมินและวัดผล กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือปัจจัยที่ นำไปสู่ความสำเร็จ

14 มีโครงงานนักศึกษากว่า 15 โครงการ (integrat to our regular study and research)มีโครงงานนักศึกษากว่า 15 โครงการ (integrat to our regular study and research) ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 2 บทความตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 2 บทความ เผยแพ่รทางหนังสือพิมพ์ 6 ตอนเผยแพ่รทางหนังสือพิมพ์ 6 ตอน บรรยายนอกมหาวิทยาลัย 3 ครั้งบรรยายนอกมหาวิทยาลัย 3 ครั้ง Spin off เป็นโครงการ Interactive Distance Learning (IDL)Spin off เป็นโครงการ Interactive Distance Learning (IDL) เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนา -> Our problems, -> Our knowledge Case Study

15 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต 1.เชิงนโยบายและทิศทาง 2.ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน มี 2 เรื่อง

16 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต นโยบาย การใช้งาน การให้การบริการ การ พัฒนา เช่น – ความต่อเนื่อง -> หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง – ทุน /Frame Work/Open Source -> หลาย หน่วยงานร่วมกันวิจัยและพัฒนา – เราน่าจะให้บริการ e-learning แก่ศิษเก่า มอ ได้ – เราน่าจะให้บริการ e-learning กับสังคม โรงเรียนท้องถิ่นได้ กำหนดเป้าหมาย 1. เชิงนโยบายและทิศทาง

17 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต ขณะนี้ได้ทำการพัฒนาระบบห้องเรียน เสมือนรุ่นใหม่ คือ VCR-2 ซึ่งจะลด ข้อจำกัดการใช้งานในระบบปัจจุบัน การเพิ่มความสามารถในด้านการ วิเคราะห์ (Analysis) การประเมินผล (Evaluation) และด้านสถิติ (Statistical Data) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านคุณภาพ ด้านการเรียนการสอน 2. ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน

18 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต การเพิ่มความสามารถในด้านการ ติดต่อสื่อสาร เช่น การเชื่อมต่อระบบ Pocket PC, Mobile Phone การรองรับมาตรฐาน e–learning เช่น SCORM Based Contents ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน

19 บทสรุป รองรับพันธกิจหลักรองรับพันธกิจหลัก เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยการเรียนการสอน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Need more development/collaborations)การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Need more development/collaborations) Right Approach/DirectionRight Approach/Direction Cost EffectiveCost Effective

20 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ ksinchai@ratree.psu.ac.th http://www.coe.psu.ac.th/


ดาวน์โหลด ppt 29 September 2005. กรณีตัวอย่าง ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google