งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29 September 2005. กรณีตัวอย่าง ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29 September 2005. กรณีตัวอย่าง ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29 September 2005

2 กรณีตัวอย่าง

3 ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมพัฒนา รศ ดร สินชัย กมลภิวงศ์ ผศ ทศพร กมลภิวงศ์ อ สุธน แว่หว่อง นายสุวัฒน์ อนันตคุณูปกร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 Statistical Data of PSU-VCR เริ่มเปิดใช้งาน PSU-VCR เดือน มิถุนายน 2545 PSU-VCR2 จะเปิดใช้งาน พฤศจิกายน 2548

5 ข้อมูลสรุปการใช้งาน PSU-Virtual Classroom จำนวนผู้ลงทะเบียนการ ใช้งาน VCR ประเภทผู้ใช้ จำนวน (คน) อาจารย์214 นักศึกษา3,604 รวม3,818 จำนวนผู้ลงทะเบียนการใช้ งาน VCR ประเภทผู้ใช้จำนวน (คน) อาจารย์ 410 นักศึกษา 8,732 รวม 9,

6 Virtual Classroom ภาคการศึกษา จำนวนรายวิชาที่มีการใช้งาน VCR แยกตามคณะ คณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ2322 2คณะทันตแพทยศาสตร์108 3คณะพยาบาลศาสตร์424 4คณะวิทยาการจัดการ521 5คณะวิทยาศาสตร์3543 6คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร4011 8คณะเภสัชศาสตร์5749 9คณะเศรษฐศาสตร์9 10ส่วนกลางมหาวิทยาลัย63 11คณะศิลปศาสตร์26 รวม

7 จำนวนรายวิชาที่ใช้งานใน VCR แยก ตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา ภาคการศึกษา (จำนวนวิชา) รวม 12ฤดูร้อน

8 System Overview หน่วยทะเบียน

9 การปฏิบัตงานตามแผน (Deployment) ได้แก่ การดำเนินงานหรือการนำไปใช้ ปี พ. ศ – มหาวิทยาลัยฯได้ให้ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำการ พัฒนาระบบ VCR ขึ้นมาเพื่อใช้ งาน

10 การปฏิบัตงานตามแผน (Deployment) ได้แก่ การดำเนินงานหรือการนำไปใช้ ปี พ. ศ –2545 เป็นปีการศึกษาแรก ที่มีการใช้ งานระบบ VCR – มีการปรับปรุงการใช้งานมาโดยตลอด โดยมีนักวิชาการ 1 คน ทำหน้าที่ใน การดูแล Server และให้ความ ช่วยเหลือ – มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการบรรยาย ความก้าวหน้าด้าน e-Learning และ การอบรมภาคปฏิบัติแก่คณาจารย์ทุกปี

11 การปฏิบัตงานตามแผน (Deployment) การดำเนินงานหรือการนำไปใช้ ปี พ.ศ –มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงระบบ VCR ปัจจุบัน ให้เป็นรุ่นใหม่ VCR-2 ซึ่งจะเปิดให้ใช้งาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548

12 กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ เป็นโครงการบูรณาการที่มีการ ประสานอย่างเป็นระบบ นั่นคือ มี ส่วนของเชิงนโยบายและส่วน เครื่องมือ / ทุนสนับสนุนและการ เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน การศึกษาและวิจัย เป็นงานที่สนับสนุน Core Business โดยตรง

13 นโยบาย เครื่องมือ/ การสนับสนุน ระบบงาน - KPI บุคคลและหน่วยงาน - นโยบาย / การสนับสนุน Drivers - Hit/Hot - Demands - Supplement - Competition - Technology VCR ทุนสนับสนุน เครือข่าย Hardware/Software ระบบทะเบียน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล KPI การใช้งาน การประเมินและวัดผล กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือปัจจัยที่ นำไปสู่ความสำเร็จ

14 มีโครงงานนักศึกษากว่า 15 โครงการ (integrat to our regular study and research)มีโครงงานนักศึกษากว่า 15 โครงการ (integrat to our regular study and research) ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 2 บทความตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 2 บทความ เผยแพ่รทางหนังสือพิมพ์ 6 ตอนเผยแพ่รทางหนังสือพิมพ์ 6 ตอน บรรยายนอกมหาวิทยาลัย 3 ครั้งบรรยายนอกมหาวิทยาลัย 3 ครั้ง Spin off เป็นโครงการ Interactive Distance Learning (IDL)Spin off เป็นโครงการ Interactive Distance Learning (IDL) เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนา -> Our problems, -> Our knowledge Case Study

15 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต 1.เชิงนโยบายและทิศทาง 2.ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน มี 2 เรื่อง

16 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต นโยบาย การใช้งาน การให้การบริการ การ พัฒนา เช่น – ความต่อเนื่อง -> หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง – ทุน /Frame Work/Open Source -> หลาย หน่วยงานร่วมกันวิจัยและพัฒนา – เราน่าจะให้บริการ e-learning แก่ศิษเก่า มอ ได้ – เราน่าจะให้บริการ e-learning กับสังคม โรงเรียนท้องถิ่นได้ กำหนดเป้าหมาย 1. เชิงนโยบายและทิศทาง

17 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต ขณะนี้ได้ทำการพัฒนาระบบห้องเรียน เสมือนรุ่นใหม่ คือ VCR-2 ซึ่งจะลด ข้อจำกัดการใช้งานในระบบปัจจุบัน การเพิ่มความสามารถในด้านการ วิเคราะห์ (Analysis) การประเมินผล (Evaluation) และด้านสถิติ (Statistical Data) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านคุณภาพ ด้านการเรียนการสอน 2. ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน

18 แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต การเพิ่มความสามารถในด้านการ ติดต่อสื่อสาร เช่น การเชื่อมต่อระบบ Pocket PC, Mobile Phone การรองรับมาตรฐาน e–learning เช่น SCORM Based Contents ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน

19 บทสรุป รองรับพันธกิจหลักรองรับพันธกิจหลัก เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยการเรียนการสอน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Need more development/collaborations)การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Need more development/collaborations) Right Approach/DirectionRight Approach/Direction Cost EffectiveCost Effective

20 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt 29 September 2005. กรณีตัวอย่าง ขอขอบคุณ รศ ดร วัลลภ สันติประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ ดร อำนวย สิทธิเจริญชัย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google