งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมัยที่ 28 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 http://cedt.sut.ac.th November 25, 2005

2 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved ที่ประชุมอธิการบดี และ สกอ. จะ ทำหน้าที่กำหนดขอบข่ายการ คัดเลือกนักศึกษา โดยภาพรวมของ ประเทศ สำหรับการรับระบบกลาง (Admission) โดยจะกำหนด การ คิดสัดส่วนของคะแนนจากส่วนต่างๆ เช่น GPAX ร้อยละ 10, GPA กลุ่มสาระฯ ร้อยละ 20, O-NET (Ordinary National Education Test) และ A-NET (Advance National Educational Test) เป็น ต้น การรับนักศึกษาเข้า ศึกษา การกำหนด นโยบาย

3 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved ที่ประชุมสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จะ เป็นผู้กำหนดสัดส่วนคะแนนวิชาต่างๆ ลงในรายละเอียด เช่น จะกำหนดว่า  GPA ของกลุ่มสาระ จะมาจาก รายวิชา 1. ภาษาไทย 2. สังคม 3. ภาษาอังกฤษ 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาศาสตร์ ในสัดส่วนวิชาละ 4% เท่ากัน รวม 20% ของคะแนนทั้งหมด การรับนักศึกษาเข้า ศึกษา การกำหนด นโยบาย

4 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved  O-NET (Ordinary National Education Test) จะให้น้ำหนักทั้งหมด 40% มาจากรายวิชา 1. ภาษาไทย 2. สังคม 3. ภาษาอังกฤษ 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาศาสตร์ คิดสัดส่วน รายวิชาละ 8% เท่ากัน การรับนักศึกษาเข้า ศึกษา การกำหนด นโยบาย

5 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved  A-NET (Advance National Educational Test) จะให้น้ำหนักทั้งหมด 30% มาจากการสอบรายวิชา คณิตศาสตร์ 210% วิทยาศาสตร์ 210% ความถนัดทางด้านวิศวกรรม 10% ( สอบไปแล้ว มีผู้ เข้าสอบ 49,880 คน ) การรับนักศึกษาเข้า ศึกษา การกำหนด นโยบาย

6 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved องค์ประกอบรหัส ค่าร้อย ละ 1. GPAX 10 2. GPA ( กลุ่มสาระฯ ) 20 2.1 ภาษาไทย 21(4) 2.2 สังคม 22(4) 2.3 ภาษาต่างประเทศ 23(4) 2.4 คณิตศาสตร์ 24(4) 2.5 วิทยาศาสตร์ 25(4) 3. O-NET 01 - 05 40 4. A-NET/ วิชาเฉพาะ 30 4.1 คณิตศาสตร์ 2 14(10) 4.2 วิทยาศาสตร์ 2 15(10) 4.3 ความถนัดทาง วิศวกรรม 37(10) องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved สาระที่จัดสอบ O-NETA-NET วันที่เวลาวันที่เวลา 1. คณิตศาสตร์ 25 ก. พ.4 9 08.30- 10.30 28 ก. พ.4 9 08.30- 10.30 2. ภาษาอังกฤษ 25 ก. พ.4 9 12.00- 14.00 28 ก. พ.4 9 12.00- 14.00 3. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 25 ก. พ.4 9 15.00- 17.00 28 ก. พ.4 9 15.00- 17.00 4. วิทยาศาสตร์ 26 ก. พ.4 9 08.30- 10.30 1 มี. ค.4 9 08.30- 11.30 5. ภาษาไทย 26 ก. พ.4 9 12.00- 14.00 1 มี. ค.4 9 12.30- 14.30 6. ภาษาฝรั่งเศษ เยอรมัน บาลี อาหรับ จีน ญี่ปุ่น - - 1 มี. ค.4 9 15.00- 17.00 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมสอบไป แล้วเมื่อวันที่ 15 ต. ค.48 รายวิชาอื่นจะเป็นไปตามรางสอบ ดังนี้

8 Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved สำหรับปีการศึกษาหน้า สำหรับนักเรียนที่อยู่ ม.5 ยังไม่ มีการกำหนดกรอบรวมจากที่ ประชุมอธิการบดี และ สกอ. ดังนั้นทางสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จึงยังไม่ สามารถกำหนดรายละเอียด ปลีกย่อยของแต่ละกลุ่มวิชาได้ การรับนักศึกษาเข้า ศึกษา

9 การศึกษาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved  มีความชอบและถนัดในวิชาคำนวณ ได้แก่ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ  มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้าหา คำตอบ  มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก การเรียนด้าน วิศวกรรมศาสตร์ต้องการ นักเรียนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ?

10 การศึกษาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved  การเชื่อมโยงภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ไม่ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี  ภาษาต่างประเทศที่มีข้อจำกัดในการ ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม  ไม่สนใจในการเรียนในชั้นเรียนเท่าที่ควร ทำให้ขาดความต่อเนื่อง  มีค่านิยมที่ผิดๆ เกี่ยวกับการศึกษาวิศวะฯ ในระหว่างที่เรียน นักศึกษา มักจะพบปัญหา / อุปสรรค ใดบ้าง ?

11 การศึกษาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved  งานวิศวกรประจำหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ  งานวิศวกรในภาคเอกชน / สถานประกอบการ อุตสาหกรรม ฯลฯ  งานวิชาการ : นักวิจัยและพัฒนา งาน ออกแบบวิเคราะห์ระบบ  งานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ปรึกษางานโครงสร้าง / งานระบบต่างๆ  งานตรวจติดตามประเมินระบบงาน วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะ ประกอบอาชีพ ใน ลักษณะอย่างไร ?

12 การศึกษาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ Copyright©2005 SUT Engineering All Rights Reserved  สภาวิศวกร กำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะสามารถ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม กำกับดูแลวิศวกร  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงมาตรฐาน ของวิศวกรไทย  สมาคมวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมอื่นๆ เช่น สมาคมวิศวกร - ปรับอากาศไทย สมาคมวิศวกรโยธา เป็นต้น ทำงานเฉพาะด้าน วิชาชีพนั้นๆ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ?


ดาวน์โหลด ppt การรับเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google