งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร รหัส 513041188-4 นางสาวบัณฑิตา ด้วงปาน รหัส 513041191-5 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุลอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว รศ. ดร. วนิดา แก่น อากาศ

2 รายละเอียดการ นำเสนอ • ที่มาและความสำคัญของ โครงการ • เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ • ภาพรวมของระบบ • หลักการออกแบบและการ ทำงาน • สรุป

3 ที่มาและความสำคัญ โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากทางศูนย์ คอมพิวเตอร์มีการให้บริการห้องเพื่อใช้ในการ อบรมต่างๆ แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่ง เดิมทีนั้นการจองห้องบริการของศูนย์ คอมพิวเตอร์จะเป็นการจองผ่านโปรแกรมบน เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่การจองห้องบริการจึงได้ทำการ ประยุกต์โปรแกรมจองห้องเดิมเพื่อให้สามารถ ทำงานบนระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนได้

4 เป้าหมายและขอบเขต ของโครงการ • ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับหน้าจอ สมาร์ทโฟน • สามารถเรียกดูตารางการจองห้องที่มีการจอง อยู่แล้วได้ • สามารถใช้งานจากทุกระบบปฏิบัติการสมาร์ท โฟน

5 ภาพรวมของระบบ

6 หลักการออกแบบและการ ทำงาน

7

8

9

10

11

12 สรุป โปรแกรมเคลื่อนที่เพื่อจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ จัดทำขึ้นนี้ เบื้องต้นต้องการให้ผู้ใช้หรือ บุคคลากรที่ต้องการจองห้องบริการ สามารถดูรายการตารางเวลาการจองห้อง เพื่อสะดวกในการจอง และในอนาคต ต่อไปจะทำการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทำ การจองห้องบริการผ่านสมาร์ทโฟนได้

13 ถาม - ตอบ

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google