งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร รหัส นางสาวบัณฑิตา ด้วงปาน รหัส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุลอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว รศ. ดร. วนิดา แก่น อากาศ

2 รายละเอียดการ นำเสนอ • ที่มาและความสำคัญของ โครงการ • เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ • ภาพรวมของระบบ • หลักการออกแบบและการ ทำงาน • สรุป

3 ที่มาและความสำคัญ โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากทางศูนย์ คอมพิวเตอร์มีการให้บริการห้องเพื่อใช้ในการ อบรมต่างๆ แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่ง เดิมทีนั้นการจองห้องบริการของศูนย์ คอมพิวเตอร์จะเป็นการจองผ่านโปรแกรมบน เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่การจองห้องบริการจึงได้ทำการ ประยุกต์โปรแกรมจองห้องเดิมเพื่อให้สามารถ ทำงานบนระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนได้

4 เป้าหมายและขอบเขต ของโครงการ • ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับหน้าจอ สมาร์ทโฟน • สามารถเรียกดูตารางการจองห้องที่มีการจอง อยู่แล้วได้ • สามารถใช้งานจากทุกระบบปฏิบัติการสมาร์ท โฟน

5 ภาพรวมของระบบ

6 หลักการออกแบบและการ ทำงาน

7

8

9

10

11

12 สรุป โปรแกรมเคลื่อนที่เพื่อจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ จัดทำขึ้นนี้ เบื้องต้นต้องการให้ผู้ใช้หรือ บุคคลากรที่ต้องการจองห้องบริการ สามารถดูรายการตารางเวลาการจองห้อง เพื่อสะดวกในการจอง และในอนาคต ต่อไปจะทำการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทำ การจองห้องบริการผ่านสมาร์ทโฟนได้

13 ถาม - ตอบ

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมเคลื่อนที่สำหรับจองห้องบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mobile Application for KKU Computer Center Reservation) โดย นายธวัชชัย ทิพย์กำจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google