งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แ ล้วท่านจะได้รับ จง แ แแ แสวงหา เ ถิด แ ล้วท่านจะ พบ จงเคาะประตูเถิด แ ล้วเขาจะ เปิดประตูรับท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แ ล้วท่านจะได้รับ จง แ แแ แสวงหา เ ถิด แ ล้วท่านจะ พบ จงเคาะประตูเถิด แ ล้วเขาจะ เปิดประตูรับท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แ ล้วท่านจะได้รับ จง แ แแ แสวงหา เ ถิด แ ล้วท่านจะ พบ จงเคาะประตูเถิด แ ล้วเขาจะ เปิดประตูรับท่าน

2 การแสวงหา • งานขั้นแรกของกระบวนการนี้คือ การระบุและ ชื่นชมในคุณค่าของ สิ่งที่เกิดขึ้น จากการ ถามถึง เหตุการณ์ที่เป็น จุดสูงสุด หรือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของสมาชิกในองค์กร เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้น ซึ่งอาจเกิดจาก เทคโนโลยี ความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่น การ กำหนดแผนงาน ฯลฯ เหตุการณ์ที่เกิดอาจจะ เป็นเรื่องเล็กน้อยที่บางครั้งอาจถูกมองข้าม ไป

3 การแสวงหา • ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นพลังขับเคลื่อน องค์กรในแง่มุมที่แต่ละคนมีความประทับใจ ที่สุด และอยากให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทำ ให้ทุกคนมองเห็นประวัติขององค์กรในแง่ที่มี ชีวิตและพร้อมจะขับเคลื่อนต่อไป แนวคิดดีๆ ที่ได้จากเรื่องเล่าต่างๆจะผลักดันให้ทุกคนที่ เกี่ยวข้องมองเห็นหนทางและวิธีการที่จะ พัฒนาองค์กรต่อไป

4 การแสวงหา ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นพลัง ขับเคลื่อน ในแง่มุมของแต่ละคน เพื่อระบุถึงสิ่งที่เป็นพลังชีวิตของ องค์กรหรือหน่วยงาน

5 การแสวงหา การรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวที่แต่ละ คนนำมาแบ่งปัน เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการ แนวคิดดีๆจากเรื่องเล่าจะช่วยผลักดัน ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นหนทางและวิธีการที่จะเดิน ต่อไป

6 การแสวงหา หลักการของ วิถีเชิงบวก ตั้งอยู่บน ความเชื่อที่ว่า การแสวงหาอย่างมีศิลป จะนำไปสู่ อนาคตที่ดี และก่อให้เกิดการกระทำที่ดีตามมา

7 การแสวงหา ทุกคำถามจะมีสองส่วนด้วยกัน คือ • ส่วนที่กระตุ้นให้มีการเล่าเรื่องราว ประสบการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ตอบมองเห็นและเรียนรู้จากอดีต • เป็นส่วนที่นำผู้ตอบจากอดีตกาล ไปสร้างภาพที่อยากเห็น อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคต

8 การแสวงหา วิธีการ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ในกลุ่มย่อยให้จับคู่กัน ผลัดเปลี่ยนกันเล่าเรื่องราว

9 การแสวงหา วิธีการ เรื่องราวที่เล่าเป็นประสบการณ์ ของแต่ละท่าน ตามหัวข้อที่แจกให้

10 การแสวงหา วิธีการ คู่สนทนารับฟังเรื่องราว บันทึกประเด็นสำคัญตาม แบบฟอร์มที่แจกให้ เพื่อนำไปขยายผลต่อไป

11 การแสวงหา วิธีการ แต่ละกลุ่มย่อยจะมีพี่เลี้ยง คอยช่วยให้คำแนะนำในขั้นตอน ต่างๆ

12 เชิญ แยก กลุ่ม ได้ ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แ ล้วท่านจะได้รับ จง แ แแ แสวงหา เ ถิด แ ล้วท่านจะ พบ จงเคาะประตูเถิด แ ล้วเขาจะ เปิดประตูรับท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google