งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

2 1. ให้แต่ละวัดมี คณะทำงานด้านสังคม ประสานกับฝ่ายสังคม ของสังฆมณฑล (21/10)

3 2. ส่งเสริมให้สัตบุรุษใช้ชีวิตอย่าง พอเพียงและแบ่งปันสิ่งที่เก็บออม ที่ได้กับผู้อื่น (18/14)

4 3. ไปร่วมกิจกรรมทางสังคม และ ศาสนา กับผู้ที่นับถือศาสนาต่าง จากเรา และให้ความช่วยเหลือ พวกเขา (17/3 )

5 4. ปลุกจิตสำนึกผู้นำ ในแต่ ละวัดให้ใส่ใจปัญหาในสังคม ที่เกิดขึ้นในเขตวัดของเรา (16/28)

6 5. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรใน หน่วยงานต่าง ๆ ในสังฆ มณฑลให้มีความสำนึกที่จะ อุทิศตัวและมอบปัจจัยให้ผู้ เดือนร้อนในโอกาสต่าง ๆ (15/8)

7 6. จัดให้การเยี่ยมเยียน ผู้ต้องขัง พร้อมทั้งจัดอบรม วิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้ สามารถมาประกอบอาชีพ ได้ในภายหลัง (14/6)

8 7. จัดให้มีการเยี่ยมเยียน สถานสงเคราะห์ต่างๆ และ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และจัดให้ ผู้มีน้ำใจดีมอบปัจจัย กับผู้ที่ อยู่ในสถานสงเคราะห์ เหล่านั้น (14/7)

9 8. ร่วมมือกับภาครัฐดูแล เอาใจใส่และจัดกิจกรรม ต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ทั้ง ที่เป็นคาทอลิก และนับถือ ศาสนาอื่น (12/17)

10 9. ให้ความรู้ถึงอันตราย ของยาเสพติด จัดกีฬา ต้านยาเสพติด และปลอด การพนัน (12/18)

11 10. ให้กล้าบอกถึงเรื่องราว ของพระเยซู ที่เป็นแรง บันดาลใจให้อุทิศตนเอง เพื่องานด้านสังคม (12/25)

12 11. ให้ฆราวาสที่ทำงานใน อาชีพต่าง ๆ ได้รับการปลุก จิตสำนึกที่จะ มีใจช่วยเหลือ เพื่อนพี่น้องที่ร่วมอยู่ในอาชีพ ของตน (12/26)

13 สนามงานด้านสังคม 1. ให้แต่ละวัดมีคณะทำงานด้านสังคม ประสานกับ ฝ่ายสังคมของสังฆมณฑล (21/10) 2. ส่งเสริมให้สัตบุรุษใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและ แบ่งปันสิ่งที่เก็บออมที่ได้กับผู้อื่น (18/14) 3. ไปร่วมกิจกรรมทางสังคม และศาสนา กับผู้ที่นับ ถือศาสนาต่างจากเรา และให้ความช่วยเหลือ พวกเขา (17/3 ) 4. ปลุกจิตสำนึกผู้นำ ในแต่ละวัดให้ใส่ใจปัญหาใน สังคมที่เกิดขึ้นในเขตวัดของเรา (16/28) 5. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังฆ มณฑลให้มีความสำนึกที่จะอุทิศตัวและมอบ ปัจจัยให้ผู้เดือนร้อนในโอกาสต่าง ๆ (15/8)

14 6. จัดให้การเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง พร้อมทั้งจัด อบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถมาประกอบ อาชีพได้ในภายหลัง (14/6) 7. จัดให้มีการเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ต่างๆ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก และจัดให้ผู้มีน้ำใจดีมอบ ปัจจัย กับผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เหล่านั้น (14/7) 8. ร่วมมือกับภาครัฐดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรม ต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นคาทอลิก และนับ ถือศาสนาอื่น (12/17) 9. ให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติด จัดกีฬา ต้านยาเสพติด และปลอดการพนัน (12/18) 10. ให้กล้าบอกถึงเรื่องราวของพระเยซู ที่เป็นแรง บันดาลใจให้อุทิศตนเองเพื่องานด้านสังคม (12/25) 11. ให้ฆราวาสที่ทำงานในอาชีพต่าง ๆ ได้รับการ ปลุกจิตสำนึกที่จะ มีใจช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ร่วม อยู่ในอาชีพของตน (12/26) สนามงานสังคม


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google