งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

2 1. ให้แต่ละวัดมีคณะทำงานด้านสังคม ประสานกับฝ่ายสังคมของสังฆมณฑล(21/10)

3 2. ส่งเสริมให้สัตบุรุษใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและแบ่งปันสิ่งที่เก็บออมที่ได้กับผู้อื่น (18/14)

4 3. ไปร่วมกิจกรรมทางสังคม และศาสนา กับผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากเรา และให้ความช่วยเหลือพวกเขา (17/3 )

5 4. ปลุกจิตสำนึกผู้นำ ในแต่ละวัดให้ใส่ใจปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในเขตวัดของเรา (16/28)

6 5. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังฆมณฑลให้มีความสำนึกที่จะอุทิศตัวและมอบปัจจัยให้ผู้เดือนร้อนในโอกาสต่าง ๆ(15/8)

7 6. จัดให้การเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง พร้อมทั้งจัดอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถมาประกอบอาชีพได้ในภายหลัง (14/6)

8 7. จัดให้มีการเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ต่างๆ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก และจัดให้ผู้มีน้ำใจดีมอบปัจจัย กับผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เหล่านั้น(14/7)

9 8. ร่วมมือกับภาครัฐดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นคาทอลิก และนับถือศาสนาอื่น(12/17)

10 9. ให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติด จัดกีฬาต้านยาเสพติด และปลอดการพนัน(12/18)

11 10. ให้กล้าบอกถึงเรื่องราวของพระเยซู ที่เป็นแรงบันดาลใจให้อุทิศตนเองเพื่องานด้านสังคม (12/25)

12 11. ให้ฆราวาสที่ทำงานในอาชีพต่าง ๆ ได้รับการปลุกจิตสำนึกที่จะ มีใจช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ร่วมอยู่ในอาชีพของตน(12/26)

13 สนามงานด้านสังคม 1. ให้แต่ละวัดมีคณะทำงานด้านสังคม ประสานกับฝ่ายสังคมของสังฆมณฑล(21/10) 2. ส่งเสริมให้สัตบุรุษใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและแบ่งปันสิ่งที่เก็บออมที่ได้กับผู้อื่น (18/14) 3. ไปร่วมกิจกรรมทางสังคม และศาสนา กับผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากเรา และให้ความช่วยเหลือพวกเขา (17/3 ) 4. ปลุกจิตสำนึกผู้นำ ในแต่ละวัดให้ใส่ใจปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในเขตวัดของเรา (16/28) 5. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังฆมณฑลให้มีความสำนึกที่จะอุทิศตัวและมอบปัจจัยให้ผู้เดือนร้อนในโอกาสต่าง ๆ(15/8)

14 สนามงานสังคม 6. จัดให้การเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง พร้อมทั้งจัดอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถมาประกอบอาชีพได้ในภายหลัง (14/6) 7. จัดให้มีการเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ต่างๆ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก และจัดให้ผู้มีน้ำใจดีมอบปัจจัย กับผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เหล่านั้น(14/7) 8. ร่วมมือกับภาครัฐดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นคาทอลิก และนับถือศาสนาอื่น(12/17) 9. ให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติด จัดกีฬาต้านยาเสพติด และปลอดการพนัน(12/18) 10. ให้กล้าบอกถึงเรื่องราวของพระเยซู ที่เป็นแรงบันดาลใจให้อุทิศตนเองเพื่องานด้านสังคม (12/25) 11. ให้ฆราวาสที่ทำงานในอาชีพต่าง ๆ ได้รับการปลุกจิตสำนึกที่จะ มีใจช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ร่วมอยู่ในอาชีพของตน(12/26)


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google