งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 1 แรงระหว่าง โมเลกุล Intermolecular Forces.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 1 แรงระหว่าง โมเลกุล Intermolecular Forces."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 1 แรงระหว่าง โมเลกุล Intermolecular Forces

2 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 2 13-2 แรงระหว่าง โมเลกุล เป็นแรงที่ค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับแรง ภายในโมเลกุลซึ่งเป็นพันธะโคเวเลนต์ และพันธะไอออนิก 1. แรงระหว่างโมเลกุลที่มีขั้ว (Dipole-dipole interaction) 2. พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonding) 3. แรงวันเดอร์วาลส์ (van der Waals force) หรือ แรงลอนดอน (London force) หรือแรงแผ่กระจาย (Dispersion force)

3 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 3 1. แรงระหว่างโมเลกุลที่มีขั้ว * เกิดระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว เนื่องจากการดึงดูดของ  + –atom ของโมเลกุลหนึ่งกับ  – – atom ของอีกโมเลกุลหนึ่ง * แปรตาม 1/d 4 (d = ระยะห่าง ระหว่างโมเลกุล ) * เป็นแรงที่อ่อนมาก และมีผลในระยะ สั้นมากๆ * แรงนี้เป็นเหตุให้โมเลกุลที่มีขั้วมีจุด เดือดและจุดหลอมเหลว สูงกว่าโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเมื่อ เปรียบเทียบระหว่างโมเลกุลที่มี น้ำหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน

4 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 4 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 451)

5 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 5 2. พันธะไฮโดรเจน * เป็นแรงไดโพล - ไดโพลที่แรงมากๆ * เกิดระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้วที่ มี H และธาตุที่มี EN สูงมากๆ (F, O และ N) * ความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจน ขึ้นกับค่า EN ของอะตอม ที่เกิดพันธะกับไฮโดรเจน * เมื่อเปรียบเทียบสารสองสารที่มี MW ใกล้เคียงกัน สารที่ สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนจะมีจุด เดือดสูงกว่ามาก

6 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 6 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 452)

7 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 7 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 452)

8 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 8 3. แรงวันเดอร์วาลส์ หรือ แรง ลอนดอน หรือ แรงแผ่กระจาย * เกิดจากการแรงดึงดูดของประจุบวก ที่นิวเคลียสของอะตอม หนึ่งกับกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนของ อะตอมที่อยู่ใกล้ ทำให้เกิด ขั้วชั่วคราว (temporary dipole) * มีความสำคัญในระยะสั้นมากๆ ( แปร ตาม 1/d 7 ) * ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อแรงนี้ ได้แก่ น้ำหนักโมเลกุล สารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง จะยิ่งมี แรงวันเดอร์วาลส์มากกว่า

9 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 9 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 453)

10 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 10 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 453- 454)

11 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 11 (Chemistry 8e, Whitten, Cengage/Brookscole, 2007, page 454)

12 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 12 เปรียบเทียบความแรงของแรง ระหว่างโมเลกุล พันธะไฮโดรเจน > แรงไดโพล - ได โพล > แรงแผ่กระจาย

13 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 13 ตัวอย่าง 13-1 ตัวอย่าง 13-1 แรงระหว่างโมเลกุล จงระบุชนิดของแรงระหว่างโมเลกุลของสาร ต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในเฟสควบแน่น (a) H 2 O (b) I 2 (c) NO 2 (a) H 2 O : H-bonding, London force

14 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 14 14 (b) I 2 : London force (c) NO 2 : Dipole-dipole force, London force

15 พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 15 What is the nature of the intermolecular forces in a mixture of CS 2 and acetone? Dipole-induced dipole forces


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 1 แรงระหว่าง โมเลกุล Intermolecular Forces.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google