งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5. พลังงานยึดเหนี่ยวนิวคลีออน (Binding Energy ; B.E. ) เป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการแยก นิวเคลียสออกเป็นอนุภาคองค์ประกอบ ( โปรตอนและนิวตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5. พลังงานยึดเหนี่ยวนิวคลีออน (Binding Energy ; B.E. ) เป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการแยก นิวเคลียสออกเป็นอนุภาคองค์ประกอบ ( โปรตอนและนิวตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5

2 พลังงานยึดเหนี่ยวนิวคลีออน (Binding Energy ; B.E. ) เป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการแยก นิวเคลียสออกเป็นอนุภาคองค์ประกอบ ( โปรตอนและนิวตรอน ) B.E มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างมวล ของนิวเคลียสกับผลบวกมวลของ นิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสนั้น นิวเคลียสธาตุหนักจะมี B.E. มากกว่านิวเคลียสธาตุเบา

3 คือ มวลนิวเคลียส ใน หน่วย amu เป็นผลรวมมวลของอนุภาคนิวตรอน ในหน่วย amu เป็นผลรวมมวลของอนุภาค โปรตอน ในหน่วย amu สูตรหา B.E.

4 จา ก ดังนั้ น หน่วย J มวล พร่อง

5 แต่การศึกษาระดับอะตอม เรานิยมใช้มวล ในหน่วย u หรือ a.m.u. และใช้พลังงานใน หน่วย อิเล็กตรอนโวลท์ (eV)

6 1 U = ? eV จูล eV จำ จากทฤษฏี สัมพัทธภาพ ดังนั้ น

7 มวล 1U ถ้าแทนในสมการ จะได้พลังงาน B.E เท่ากับ 931.5 MeV ดังนั้น ถ้ารู้มวลพร่อง จะ หา B.E. ได้อย่างเร็ว โดยนำมวล พร่องในหน่วย U คูณกับ 931.5 MeV

8 นิวเคลียสขนาดใหญ่ จะมี B.E. มากกว่าขนาดเล็ก B.E. ไม่ใช่ตัวบอกเสถียรภาพ นิวเคลียสที่แท้จริง พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน จะ บอกเสถียรภาพแท้จริง n คือ จำนวนนิวคลีออนใน นิวเคลียสนั้น

9 นิวเคลียสธาตุใดมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ นิวคลีออนน้อย นิวเคลียสจะไม่ เสถียรภาพ มันจะปล่อยอนุภาคหรือ พลังงานออกมาเป็นรังสี เพื่อปรับเข้าสู่ สภาวะเสถียรภาพ ธาตุที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลี ออนมากสุดคือ

10 ตัวอย่าง จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออ นของ กำหนด มวลอะตอม คาร์บอน มวลไฮโดรเจน อะตอม มวล กำหนด 1 U = 931.5 MeV

11 หามวลพร่อง มวลนิวเคลียสของ คาร์บอน -12 ผลรวมมวลของโปรตอนและ นิวตรอนในนิวเคลียส คาร์บอน -12

12 อะตอ ม มีอิเล็กตรอน 6 ตัว หา M ( มวลนิวเคลียส คาร์บอน -12 ) มวลนิวเลียสคาร์บอน -12 จึง เท่ากับ มวลทั้งอะตอม ลบ มวล ของอิเล็กตรอน 6 ตัว

13 นิวเคลี ยส มี p และ n อย่างละ 6 ตัว หาผลรวมมวลโปรตอนและ นิวตรอนในนิวเคลียส คาร์บอน -12

14 ดังนั้น มวลพร่อง เท่ากับ ดังนั้ น พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลี ออน สรุปว่า พลังงานยึดเหนี่ยวทั้งหมด 92.16 MeV ตอ บ

15 ตัวอย่าง จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออ นของ กำหนด มวล อะตอมของ มวล อะตอม มว ล

16 เฉล ย หา เอง

17 จบตอน 5 โปรดทบทวนและศึกษา ต่อ ตอนที่ 6


ดาวน์โหลด ppt นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5. พลังงานยึดเหนี่ยวนิวคลีออน (Binding Energy ; B.E. ) เป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการแยก นิวเคลียสออกเป็นอนุภาคองค์ประกอบ ( โปรตอนและนิวตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google