งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล, MOT เป็นการสร้างออร์บิทัลของโมเลกุล (MO’s) จาก valence AO’s ของทั้ง 2 อะตอมในโมเลกุล เป็นการ overlap กัน ( การรวมกันเชิงเส้นของฟังก์ชันคลื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล, MOT เป็นการสร้างออร์บิทัลของโมเลกุล (MO’s) จาก valence AO’s ของทั้ง 2 อะตอมในโมเลกุล เป็นการ overlap กัน ( การรวมกันเชิงเส้นของฟังก์ชันคลื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล, MOT เป็นการสร้างออร์บิทัลของโมเลกุล (MO’s) จาก valence AO’s ของทั้ง 2 อะตอมในโมเลกุล เป็นการ overlap กัน ( การรวมกันเชิงเส้นของฟังก์ชันคลื่น ) ของ valence AO’s ที่มีทิศทางที่เหมาะสมหรือพลังงานใกล้ เคียงกัน การรวมกันเชิงเส้นของฟังก์ชันคลื่นของ AO’s มี 2 แบบ : - รวมแบบผลบวก ==> Bonding MO. - รวมแบบผลต่าง ==> Antibonding MO. จำนวน MO’s ที่ได้ = จำนวน AO’s ที่ได้ เสมอ

2 พลังงานของโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนในบอนดิงและแอนติบอนดิงออร์บิทัล เทียบกับระยะห่างระหว่างอะตอมทั้ง 2 1. MOT สำหรับโมเลกุลอะตอมคู่ นิวเคลียสเหมือน (Homonuclear diatomic molecules)

3 กรณีที่อะตอมทั้งสองมีเฉพาะ 1s valence AO’s พลังงานสัมพัทธ์ของ 2 MO’s ของโมเลกุล H 2 และของ AO’s 1s ทั้งสอง

4 พลังงานสัมพัทธ์ของ MO’s ของ H 2 + แผนผังพลังงานนี้ ใช้สำหรับ H 2, He 2 + และ He 2 ด้วย

5 การเกิด MO’s ของ H 2 ( เนื่องจาก  - ออร์บิทัล เป็น centrosymmetric และ  * - ออร์บิทัลเป็น non-centrosymmetric จึงแทนด้วยสัญลักษณ์  g และ  u * ตามลำดับ

6 แผนผังอันตรกิริยาของออร์บิทัลสำหรับการเกิด (a) He 2 จาก 2 อะตอมของ He (b) Li 2 จาก 2 อะตอมของ Li

7 Comparison of some molecule-orbital structure, net bonding electrons, bond length and bond energies Molecule Bonding electrons Anti - bonding electrons Net bonding electrons Experimental bond energy, kcal mol -1 He 2 H 2 + He 2 + H 2 21222122 20102010 01120112 __ a 1.06 1.08 0.74 __ a 61 60 103 Bond length, A o

8 - กรณีที่อะตอมทั้งสองมีทั้ง 2s และ 2p valence AO’s

9 พลังงาน สัมพัทธ์ของ 2s และ 2p AO’s ทั้งสอง ชุด ของธาตุ แถวที่ 2 ใน ตารางธาตุ

10 MO’s ทั้ง 6 ที่ต่างกัน ซึ่งเกิด จากออร์บิทัล s, p x, p y และ p z ของอะตอมทั้ง 2 ในโมเลกุล อะตอมคู่ บวกและลบแทน เครื่องหมายของฟังก์ชันคลื่น py เกิด MO’s ในทำนอง เดียวกันกับ px บอนดิง MO’s ด้านซ้าย ส่วนแอนติบอนดิง MO’s อยู่ด้านขวา เส้นประแทน model planes ซึ่งมี electron density เป็นศูนย์

11 พลังงานสัมพัทธ์ของ MO’s สำหรับ โมเลกุลอะตอมคู่นิวเคลียสเหมือนที่ อะตอมทั้ง 2 มีทั้ง 2s และ 2p valence AO’s

12 พลังงานสัมพัทธ์ ของ MO’s สำหรับ โมเลกุลอะตอมคู่ นิวเคลียสเหมือนที่ พลังงานของ 2s และ 2p ของ อะตอมต่างกัน มากพอที่จะทำให้ ไม่มีการผสมกัน ระหว่างออร์บิทัล เกิดขึ้น ( กรณี โมเลกุล O 2 และ F 2 ซึ่งอะตอมมีค่า EN สูง ๆ )

13 ตามคาบจาก Li ถึง F, พลังงานของ ออร์บิทัล 2s และ 2p ลดลงเมื่อค่า effective nuclear charge มากขึ้น

14 การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของ MO’s และการ จัดเรียงของอิเล็กตรอนในสภาวะพื้นของโมเลกุล อะตอมคู่นิวเคลียสเหมือนของธาตุ p-block แถวแรก

15 Experimental data and bond orders for homonuclear diatomic molecules X2 in which X is an atom in the period Li to F Diatomic bond dissociation enthalpy, kJ mol -1 Li 2 Be 2 B 2 C 2 N 2 O 2 F 2 267 - 159 124 110 121 141 110 - 297 607 945 498 159 Bond distance, pm Magneti c data 10123211012321 Diamagnetic - Paramagnetic Diamagnetic Paramagnetic Diamagnetic Bond Order

16 2. MOT สำหรับโมเลกุลอะตอมคู่ นิวเคลียสต่าง (Heteronuclear diatomic molecules) - กรณีอะตอม A มีเฉพาะ 1s valence AO ส่วนอะตอม B มีทั้ง 2s และ 2p AO’s

17 การ overlap ของ H 1s- ออร์บิทัล กับ valence 2s และ 2p ออร์บิทัลของ F net overlap ของ 2p x หรือ 2p y ของ F กับ 1s ของ H มีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นออร์บิทัลทั้ง 2 ไม่ได้ถูกใช้ในการสร้าง MO’s

18 พลังงานสัมพัทธ์ของ AO’s และ MO’s ใน HF พลังงานของอิเล็กตรอนใน H 1s = -110,000 cm -1 (IE1 ของ H = +110,000 cm -1 ) พลังงานใน 2p ของ F = -151,000 cm - 1 (IE1 ของ F = +151,000 cm -1 ) ตามจริง แล้ว 2s- ออร์บิทัล มีพลังงานต่ำกว่านี้มาก การ overlap ระหว่าง AO’s อาจเป็นการ overlap ต้องห้ามทางสมมาตร การรวมกันตาม (a) และ (b) ทำให้ได้ non-bonding ส่วน (c) เป็น symmetry-allowed ทำให้ได้ bonding interaction

19 - กรณีที่อะตอมทั้งสองในโมเลกุลมีทั้ง 2s และ 2p valence AO’s พลังงานสัมพัทธ์ของออร์บิทัลในโมเลกุล AB เมื่อ B มีสภาพลบ ( มีค่า EN มากกว่า ) มากกว่าอะตอม A ตัวอย่างเช่น CO

20 ตัวแทน MO’s สำหรับ โมเลกุล AB เมื่ออะตอม B มีสภาพลบ มากกว่า A

21 Bond properties of some heteronuclear diatomic molecules and ions Molecule bond dissociation energy, kcal mol -1 BeF BeH BeO CN CN + CN - CO CO + 1.3614 1.297 1.3308 1.1719 1.1727 1.14 1.1283 1.1152 135.9 2.3 53 106.1 2.3 188 --- 255.8 192.4 Bond length, A o + - + -


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล, MOT เป็นการสร้างออร์บิทัลของโมเลกุล (MO’s) จาก valence AO’s ของทั้ง 2 อะตอมในโมเลกุล เป็นการ overlap กัน ( การรวมกันเชิงเส้นของฟังก์ชันคลื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google