งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

H2OH2O H2OH2O H2OH2O ความสำคัญ ของน้ำ H2OH2O H2OH2O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "H2OH2O H2OH2O H2OH2O ความสำคัญ ของน้ำ H2OH2O H2OH2O."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 H2OH2O H2OH2O H2OH2O ความสำคัญ ของน้ำ H2OH2O H2OH2O

2 Hydrogen bonds between water molecules แต่ละโมเลกุลของ น้ำสามารถสร้าง H- bond กับโมเลกุล ของน้ำใกล้เคียงได้ สูงสุดถึง 4 bonds การที่น้ำมี H-bond เป็นจำนวนมาก นี้เอง ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเฉพาะต่าง จากของเหลวอื่นๆ

3 Water transport in plants

4 Walking on water Evaporative cooling

5 Oceans and lakes don’t freeze solid because ice floats

6 A crystal of table salt dissolving in water น้ำเป็นตัวทำลายที่ดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสารประกอบที่มีขั้วหรืออิออน ที่มีประจุ

7 A water-soluble protein

8 carbon สารอินทรีย์ (organic molecules) ต่างๆในสิ่งมีชีวิต เป็นสาร ที่มี Carbon เป็นองค์ประกอบ แกนกลาง ความสำคัญของ carbon carbon

9 สาเหตุที่ Carbon สร้าง สารประกอบต่างๆได้หลากหลาย เพราะ อะตอมของ Carbon สามารถสร้าง covalent bond ได้ถึง 4 bonds

10 The shapes of three simple organic molecules

11 Variations in carbon skeletons

12 สารบางชนิดอาจมีสูตรโมเลกุล เหมือนกันแต่มีการเรียงตัวของ อะตอมแตกต่างกัน และมีสมบัติ ทางเคมีและชีววิทยาแตกต่างกัน เรียกสารเหล่านี้ว่า Isomer

13 A comparison of functional groups of female (estradiol) and male (testosterone) sex hormones นอกจากนี้ functional group ก็ เป็นส่วนสำคัญของโมเลกุลซึ่งทำ ให้สารต่างๆมีสมบัติทางเคมีและ ชีววิทยาแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น

14

15 สสารต่างๆในธรรมชาติ ประกอบด้วยธาตุ Sodium ChlorineSodium chloride The sodium metal combines with the poisonous gas chlorine to form the edible compound sodium chloride, or table salt. +

16 ธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมี มากกว่า 25 ชนิด แต่มีเพียง 4 ชนิดนั้น ที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Carbon ( C) Hydrogen (H) Oxygen (O) Nitrogen (N) ( มากกว่า 95 % ของน้ำหนักตัว )

17

18 The effect of nitrogen deficiency in corn Goiter, iodine deficiency ธาตุเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อ สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง อาจทำให้เกิดความผิดปกติและอาจถึง ตายได้


ดาวน์โหลด ppt H2OH2O H2OH2O H2OH2O ความสำคัญ ของน้ำ H2OH2O H2OH2O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google