งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะในโมเลกุลหลายอะตอม (Bonding in polyatomic molecules) Valence bond theory : hybridization of atomic orbital (ao s ) Hybridization = mixing Orbital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะในโมเลกุลหลายอะตอม (Bonding in polyatomic molecules) Valence bond theory : hybridization of atomic orbital (ao s ) Hybridization = mixing Orbital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะในโมเลกุลหลายอะตอม (Bonding in polyatomic molecules) Valence bond theory : hybridization of atomic orbital (ao s ) Hybridization = mixing Orbital hybridization is a model, not real phenomenon hybrid orbitals ได้จากการผสมลักษณะของ ao s ที่มีพลังงาน ใกล้เคียงกัน A set of hybrid orbitals ==> bonding picture in terms of localized  -bonds Model of sp hybridization ==> ใช้อธิบาย  -bonding ของ linear molecule เช่น BeCl 2

2 รูปด้านล่างแทนการเปลี่ยนจาก ground state electronic configuration ของ Be เป็น sp valence state ซึ่งเป็น theoretical state ที่ใช้อธิบาย  - bonding ใน linear molecule Each Be - Cl  -bond is a localized 2c-2e interaction

3 Valence bond theory : multiple bonding in polyatomic molecules C 2 H 4 C : [He] 2s 2 2p 2 H : 1s 1 C 2 H 4 is a planar molecule, each C centre is trigonal planar อธิบายด้วย sp 2 hybridization ดังรูป

4 C : [He]2s 2 2p 2 N : [He]2s 2 2p 3 H : 1s 1 HCN Lewis structure H-C N C and N : sp hybridization C HHHH HHHH Three  -interaction per C ใช้ three valence electrons เหลือ 1electron อยู่ใน unhybridized 2p atomic orbital interaction ระหว่าง two 2p ao s ==> C-C -interaction

5 ถ้ากำหนดให้ HCN axis เป็นแกน z หลังจากเกิด  - interactions 2p x และ 2p y ของ C และ N ยังคงอยู่ การ overlap ระหว่าง two 2p x และระหว่าง two 2p y ==> two  - interactions ดังนั้น overall C-N bond order = 3 สอดคล้องกับ lewis structure

6 B : [He]2s 2 2p 1 F : [He]2s 2 2p 5 BF3BF3 BF 3 is a trigonal planar B : sp 2 hybidization

7 Three B-F  -interaction เกิดจากการ overlap ของ sp 2 hybrid orbital ของ B กับ sp 2 orbital ของ F หลังจากเกิด  -bonding B จะเหลือ 2p atomic orbital ที่ว่าง อยู่ในแนวตั้งฉากกับระนาบ ของโมเลกุล F แต่ละอะตอมเหลือ filled 2p atomic orbital ==> localized B-F  -interaction electrons ทั้งสองใน  -bonding orbital มาจากอะตอม F all three resonance forces are needed to account for the experimental observation that all three B-F bonds are of equal length (131 pm).

8 NO 3 - ถ้า [NO 3 ] - มี D 3h symmetry ==> planar ที่มี O-N-O = 120 o และ N-O ยาวเท่ากัน N : [He]2s 2 2p 2 ==> 3(sp 2 ) 1 1(p) 1 O : [He]2s 2 2p 4 ==> 1(sp 2 ) 1 2(sp 2 ) 2 1(p) 1 เมื่อรวมอิเล็กตรอนจากประจุลบด้วย ==> total of valence electrons = 24 Lewis structure ที่เป็นไปตาม octet rule ==> three resonance structures

9 N : sp 2 hybridization (sp 2 ) 1 ของ N + (sp 2 ) 1 ของ O ==> N-O  -interaction มีทั้งหมด 3 พันธะ เนื่องจากมี O 3 อะตอม ==> N เหลือ 1(p) 1 กับระนาบโมเลกุล

10 18 อิเล็กตรอนบรรจุอยู่ใน  -bond และ lone pairs ของ O O สองอะตอมเหลือ 2(sp 2 ) 2 ซึ่งมี lone pair บรรจุอยู่ และเหลือ 1(p) 2 หนึ่งออร์ บิทัลตั้งฉากกับระนาบโมเลกุล ซึ่งมี lone pair บรรจุอยู่ ( อิเล็กตรอนเพิ่มอีก 1 อนุภาคเนื่องจากประจุลบมี O สอง อะตอมของ NO 3 )

11 พิจารณา multiple bonding character : overlap ระหว่าง (2p) 1 ของ N กับ (2p) 1 ของ O อะตอมที่ 3 ==> one localized  -bond ดังนั้น valence electrons อีก 6 บรรจุอยู่ดังรูป ภาพรวมของ  - และ  -bonding ประกอบด้วย 1 N-O double bond และ 2 N-O single bonds ==> three resonance structures กรณี [SO 4 ] 2-, SOF 4 และ [ClO 4 ] - ==> (p-d)  - interaction

12


ดาวน์โหลด ppt พันธะในโมเลกุลหลายอะตอม (Bonding in polyatomic molecules) Valence bond theory : hybridization of atomic orbital (ao s ) Hybridization = mixing Orbital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google