งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน
Charge-Transfer Transition (CT) Electron-Transfer Transition (ET) หรือ เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน ระหว่าง สารที่ให้อิเล็กตรอน (Donor) และ สารที่รับอิเล็กตรอน (Acceptor)

2 สารที่รับอิเล็กตรอน (Acceptor)
hn D + A (DAC) D+ + A- สารที่รับอิเล็กตรอน (Acceptor) สารประกอบ เชิงซ้อนที่เกิด จากการรวมตัวกัน ของ D และ A (Donor-Acceptor Complex) สารที่ให้ อิเล็กตรอน (Donor)

3 p-benzoquinone = Donor
2,3-dimethylbutadiene = Acceptor

4 ground state: yS0 = ay(DA) + by(D+A-)
S1 (DAC) y (D+A-) hn y (DA) S0 (DAC) ground state: yS0 = ay(DA) + by(D+A-) excited state: yS1 = ay(D+A-) - by (DA)

5 dipole-dipole interaction
y (DA) คือ wave function ของ “no-bonding structure”(DA) โดยที่มีเพียงแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (intermolecular force) เช่น H-bond หรือ dipole-dipole interaction

6 y(D+A-) คือ wave function ของ ลักษณะการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน ที่อิเล็กตรอนของตัวให้อิเล็กตรอน (Donor)ย้ายไปอยู่กับตัวรับ (Acceptor) อย่างสมบูรณ์ (D+A-)

7 b << a yS0 ป ay(DA) yS1 ป ay(D+A-) ป ไม่มีพันธะ ไม่เกิด
ground state: yS0 = ay(DA) + by(D+A-) excited state: yS1 = ay(D+A-) - by (DA) b << a ป ไม่มีพันธะ ไม่เกิด สารประกอบเชิงซ้อน yS0 ป ay(DA) ป เกิดสารประกอบ เชิงซ้อนที่ยึดกัน ด้วยประจุไฟฟ้า yS1 ป ay(D+A-)

8

9 ของการเกิด DAC ที่สภาวะพื้น
DH0 คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ของการเกิด DAC ที่สภาวะพื้น D + A DAC (DA) DH1 คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ของการเกิด DAC ที่สภาวะเร้า DAC (DA) DAC (D+A-)

10 ID คือ พลังงานที่ใช้เพื่อทำให้ D คาย
AA คือ พลังงานที่ต้องคายออกมา เมื่อ โมเลกุล A รับอิเล็กตรอน 1 ตัว (Electron Affinity) ID คือ พลังงานที่ใช้เพื่อทำให้ D คาย อิเล็กตรอน(Ionization potential) DECT คือ พลังงานที่ทำให้เกิด charge transfer transition

11 DECT + DH1 + AA = DH0 + ID

12 DECT + DH1 + AA = DH0 + ID หรือจัดรูปเป็น DECT = ID - AA - (DH1 - DH0)

13 + (EA) Acceptor + (ED) Donor Charge transfer complex (CT complex) OR
NC CN NC CN OR + OR NC CN NC CN

14 The Absorption Spectra of some Donor - acceptor Complexes of Tetracyanoethylene and a Variety
of Enol Ethers.


ดาวน์โหลด ppt เมื่อสารดูดกลืนแสง มีการถ่ายเทประจุ (charge transfer) หรืออิเล็กตรอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google